Administracja publiczna - nabór zimowy

Administracja publiczna - nabór zimowy

Licencjackie 6 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Cele kształcenia

 

Przygotowanie studentów do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i wykonywania pracy zawodowej w instytucjach realizujących zadania w dziedzinie administracji. Studenci administracji publicznej zostaną przygotowani i wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie zadań z zakresu podstawowych problemów funkcjonowania administracji publicznej z uwzględnieniem odpowiedniej wiedzy prawnej, ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich. Tak przygotowani wysokiej klasy specjaliści z zakresu współczesnych problemów i trendów administracji będą rozumieli i znali specyfikę i uwarunkowania funkcjonowania  jednostek administracji publicznej w technologiach XXI wieku. Końcowym efektem kształcenia ma być wypromowanie absolwentów znających i rozumiejących zagadnienia współczesnej, nowoczesnej administracji i umiejących rozwiązywać problemy występujące na powierzanych im stanowiskach pracy.

Program studiów

Administracja publiczna to obszar studiów z zakresu administracji, która łączy wiedzę z różnych nauk społecznych, m.in. nauk o polityce i administracji, prawa, psychologii, socjologii, ekonomii i zarządzania.

Program studiów na kierunku Administracja pozwoli zdobyć pogłębioną znajomość teoretycznych podstaw funkcjonowania administracji oraz pogłębioną znajomość prawnych uwarunkowań i procedur wszelkich działań administracji podejmowanych w celu realizacji jej zadań i kompetencji, w tym szczegółową znajomość przepisów i procedur związanych ze specjalnością. Wykształci także umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do skutecznej realizacji zadań związanych z wykonywaniem prac administracyjnych w instytucjach, w jakich absolwent może być zatrudniony po ukończeniu studiów z zachowaniem zasad etycznych oraz umiejętność analizy i oceny wszelkich zjawisk noszących znamiona wyzwań i zagrożeń dla administracji.

Umiejętności

 

Program studiów zorientowany jest na rozwijanie odpowiednich kompetencji zawodowych. Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności i doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • pogłębionej, specjalistycznej wiedzy o strukturze organizacyjnej i zasadach funkcjonowania administracji publicznej;
 • rozbudowanych umiejętności w zakresie interpretacji i stosowania obowiązującego prawa administracyjnego;
 • wysokich kwalifikacji do pracy w administracji publicznej, w tym do zajmowania wyższych stanowisk urzędniczych i pełnienia funkcji kierowniczych w administracji rządowej i samorządowej, jak i na wszystkich innych stanowiskach, na których wymagana jest bardzo dobra znajomość prawa administracyjnego;
 • umiejętności administrowania mieniem wspólnym;
 • umiejętności planowania i zarządzania rozwojem;
 • umiejętności biegłego orientowania się w przepisach określających kompetencje i regulujących organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Wybrane zagadnienia ekonomii i przedsiębiorczości
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Podstawy mikroekonomii
 • Podstawy makroekonomii
 • Polityka społeczna
 • Podstawy wiedzy o prawie
 • Podstawy wiedzy o państwie
 • Nauki o administracji
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu administracji
 • Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej
 • Prawo cywilne
 • Prawo administracyjne
 • Prawo gospodarcze
 • Wybrane aspekty prawa karnego i prawa wykroczeń
 • Systemy administracji UE

Perspektywy zatrudnienia

 • organy administracji publicznej (państwowej, rządowej, samorządowej) zarówno szczebla centralnego (ministerstwa, urzędy centralne, fundusze oraz agencje) jak i wojewódzkiego (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, wojewódzkie służby i inspekcje) oraz powiatowego i gminnego (powiatowe służby, inspekcje, starostwa, urzędy miejskie i gminne);
 • organizacje gospodarcze i zrzeszenia;
 • organizacje pozarządowe (NGO's);
 • organizacje gospodarcze i społeczne, kooperujące z organizacjami transnarodowymi;
 • budżetowe i pozabudżetowe jednostki oświatowe oraz instytucje szkolnictwa wyższego (publicznego i niepublicznego);
 • przedsiębiorstwa (małe i średnie) oraz duże firmy i korporacje ponadnarodowe, w których czynności administracyjne (jak zarządzanie mieniem czy dokumentacją) stanowią podstawę skutecznego działania.

Harmonogram czesnego

DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12452 zł 565 zł
10520 zł 650 zł
41 252 zł 1 565 zł
22 480 zł 3 100 zł
14 720 zł 5 900 zł