Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Absolwent specjalności "bezpieczeństwo ekonomiczne państwa" posiada głęboką wiedzę o przyczynach narastania sytuacji kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa rynków finasowych, międzynarodowych stosunków gospodarczych czy zewnętrznych zagrożeń makroekonomicznych. Dzięki znajomości dynamiki i charakteru zachodzących zmian, wynikających m.in. z podłoża społeczno-ekonomicznego, potrafi przewidywać oraz reagować na zmiany krytyczne z perspektywy bezpieczeństwa narodowego. Posiada kompetencje przyczyniające się do zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej. Zna i rozumie potrzebę kształtowania bezpieczeństwa z uwzględnienieniem strategicznych gałęzi gospodarki narodowej, jak: przemysł energetyczny, petrochemiczny, stoczniowy czy wydobywczy. Nie bez znaczenia pozostają współczesne zjawiska globalne - pandemia koronawirusa. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego będzie rzutowało na możliwość podniesienia suwereności ekonomicznej gospodarek narodowych. Istotne są również zagadnienia polityki klimatycznej i inne zjawiska o charakterze lokalnym, regionalnym, międzynarodowym i globalnym, ale o tym wszystkim opowiemy Wam podczas studiów... smiley

Wiedza

Absolwent specjalności "bezpieczeństwo ekonomiczne państwa" ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa, gospodarki narodowej i społeczeństwa. Dzięki wiedzy z zakresu makroekonomii czy ekonomii miedzynarodowej potrafi odnieść się procesów rozwojowych, które są wiodącym bodźcem bezpieczeństwa gospodarczego kraju. Posiada wiedzę pozwalającą na diagnozowanie ekonomizacji zagrożeń bezpieczeństwa na poziomie międzynarodowym, narodowym, regionalnym i lokalnym. Zna w pogłębionym zakresie znaczenie infrastruktury krytycznej państwa dla stabilności i pewności rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Zorientowany jest również w zakresie znajomości instytucji i organów administracji publicznej zapewniających bezpieczeństwo ekonomiczne państwa (Służba Celna, Krajowa Administracja Skarbowa, CBŚP, CBA). 

Znajomość dynamiki i charakteru zachodzących przemian - społecznych, gospodarczych, demograficznych i technicznych - pozwala na trafne definiowanie skali potencjalnych i rzeczywistych zagrożeń, a co za tym idzie, podejmowanie skutecznych czynności zapobiegających patologiom. Wiedza dotycząca wpływu zmian lokalnego środowiska bezpieczeństwa oraz percepcji społecznej tych zmian pozwala na wnioskowanie dotyczące przewidywalnych zachowań społecznych wpływających na mechanizmy rynkowe i gospodarcze. Znajomość istoty współczesnych zjawisk, jak globalizacja, swobodny przepływ kapitału, technologii, zasobów naturalnych, siły roboczej, towarów, produktów i usług to również istota skutecznego działania w zakresie kształtowania bezpieczeństwa gospodarzego.

Umiejętności

 
 

Podczas studiów nabywane są m.in. umiejętności, jak:

 • ocena i prognozowanie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego pod kątem potencjalnych zagrożeń na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 • diagnoza przyczyn naruszenia suwerenności ekonomicznej państwa wraz z umiejętnoscią proponowania rozwiązań systemowych,
 • wspieranie konkurencyjność gospodarki przyczyniające się do podnoszenia poziomu suwerenności ekonomicznej z uwzględnieniem optymalnej efektywności ekonomicznej,
 • interpretacja i analiza warunków działania przedsiębiorstw w kontekście bezpieczeństwa gospodarczego,
 • rozpoznawanie zagrożeń z działań mających cechy przestępstwa w stosunku do prywatnych i publicznych instytucji (nieuczciwa konkurencja, nieprawidłowe procedury przetargowe, wyłudzenia itp.),
 • umiejętność stosowania technik i narzędzi niwelujących patologie,
 • tworzenie strategii bezpieczeństwa.

Przykładowe przedmioty

 • Bezpieczeństwo ekonomiczne,
 • Bezpieczeństwo finansów publicznych,
 • Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego,
 • Globalizacja i społeczeństwo informacyjne,
 • Infrastruktura krytyczna państwa,
 • Kontrola podatkowa i skarbowa,
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne,
 • PDW: Standardy kontroli zarządczej,
 • Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności "bezpieczeństwo ekonomiczne państwa" ma szanse na zatrudnienie, m. in. w:

 • instytucjach Krajowej Administracji Skarbowej, irzędach - komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za aspekty bezpieczeństwa,
 • referent w delegaturach sądów - wydziałów ds. zwalczania przestępczości gospodarczej,
 • delegaturach NIK, ABW i innych własciwych dla przedmiotu działalności jednostkach służb specjalnych,
 • działach realizujacych wyplaty świadczeń społecznych, komórek zajmujących się rozliczeniami dofinansowania na zadania celowe oraz inwestycyjne,
 • izbach obrachunkowych i skarbowych, instytucjach kontrolujących i rozliczających zamówienia publiczne,
 • cywilnym wsparciu systemu obronności państwa - wojsku, policji, straży granicznej etc.
 • mediach biznesowych,
 • pionach bezpieczeństwa firm i instytucji,
 • firmach szkoleniowych.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12365 zł
10420 zł
41 025 zł
22 000 zł
13 800 zł