Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego

Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Koncepcja kształcenia na kierunku „Zintegrowany system bezpieczeństwa narodowego” zakłada przygotowanie absolwentów do profesjonalnego i kreatywnego funkcjonowania na stanowiskach związanych z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem z wykorzystaniem aktualnej wiedzy naukowej, zasad etyki zawodowej i ogólnej oraz stałego rozwoju kompetencji zawodowych poprzez samokształcenie, studia podyplomowe lub rozwój naukowy.

Nadrzędnym celem kształcenia jest przekazywanie studentom nowoczesnej wiedzy z zakresu zintegrowanego bezpieczeństwa oraz umiejętności praktycznych pozwalających na kształtowanie i ochronę bezpieczeństwa ekonomicznego, społecznego, politycznego, militarnnego, kształtowanie nienagannej postawy etyczno-moralnej, a także umiejętności zarządzania pracą własną i całego zespołu.

Obecna sytuacja międzynarodowa potwierdza prognozy, Od kilku miesięcy świat wokół nas zmienił totalnie swe oblicze. Mamy do czynienia z wojną ekonomiczną o coraz ostzejszym charakterze. Coraz ostzejszy szantaż energetyczny i surowcowy oraz militarny ze strony Federacji Rosyjskiej zabiegającej o dominację w Europie Środkowo-Wschodniej a docelowo (być może) w całej Europie jest przyczyną destabilizacji bezpieczeństwa i poważnym zagrożeniem suwerenności państw Unii Europejskiej funkcjonujących w ramach zliberalizowanej gospodarki globalnej. Do budowy bezpieczeństwa Polski (w tym ekonomicznego) potrzebni są specjaliści, którzy będą umieli przeciwdziałać zagrożeniom  (coraz częściej hybrydowym) na poziomie administracji państwowej i samorządowej, jak i w sferze makro- oraz mikroekonomicznej.

Wiedza

Jednym z warunków osiągnięcia tak zdefiniowanego celu kształcenia będzie wykazanie się absolwentów „Zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego” wiedzą w poniższym zakresie:

 • terminologii systemu bezpieczeństwa narodowego, jego źródeł oraz zastosowania;
 • typowych rodzajów struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności o ich kluczowych elementach;
 • znajomości procesów zachodzących w strukturach i instytucjach społecznych systemu bezpieczeństwa narodowego  oraz mechanizmów ich powstawania i funkcjonowania;
 • rozumienia istoty potrzeby integracji elementów składowych systemu bezpieczeństwa;
 • zjawisk i mechanizmów oraz determinant kształtujących obecne i przyszłe środowisko bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym;
 • symptomów narastania sytuacji kryzysowych we wszystkich domenach bezpieczeństwa państwa;
 • znaczenia infrastruktury krytycznej państwa dla stabilności  i pewności niezakłóconego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju;
 • systemu obronnego państwa, jego elementów składowych jako narzędzia realizacji podstawowych interesów narodowych.

Szczegółowy opis efektów uczenia się zamieszczono tutaj.

Kwintesencją kształcenia w ramach obszaru Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego jest m.in. specjalistyczna wiedza z zakresu wywiadu i kontrwywiadu, czy poznanie najnowszych kierunków organizacji ochrony przed wrogimi działaniami względem przedsiębiorstw czy struktur państwowych.

 

Umiejętności

 
Absolwent kierunku "Zintegrowany system bezpieczeńtwa narodowego" potrafi:
 • prawidłowo interpretować zagrożenia, szanse i wyzwania oraz ryzyka towarzyszące procesom zarządzania bezpieczeństwem;
 • wykorzystać zaawansowane metody, techniki i narzędzia właściwe dla dziedzin naukii dyscyplin naukowych w celu skutecznej realizacji procesów zarządczych w obszarze zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego;
 • dokonać selektywnego doboru optymalnych mechanizmów i skutecznych narzędzi kształtowania poziomu bezpieczeństwa w typowych oraz nowych, złożonych sytuacjach problemowych;
 • stosować podstawowe normy i regulacje prawne, etyczne i merytoryczne w rozwiązywaniu typowych i nowych, złożonych sytuacjach problemowych;
 • wykorzystać zdobytą wiedzę do przeprowadzenia procesów rozstrzygających proponowanych rozwiązań, rozszerzonych o krytyczną analizą ryzyka opartą na standardach kontroli zarządczej;
 • koordynować i synchronizować na poziomie instytucjonalnym i funkcjonalnym proponowane i wdrażane rozwiązania dla uzyskania efektu synergii podmiotów uczestniczących w procesie zarządzania bezpieczeństwem narodowych oraz ich organów i struktur wykonawczych.

Szczegółowy opis efektów uczenia się zamieszczono tutaj.

Absolwent obszaru bezpieczeństwo obrotu gospodarczego będzie umiał bronić organizację - pracodawcę - przed wrogimi działaniami z zastosowaniem wiedzy i umiejętności analizy ryzyka, działania w sytuacjach kryzysowych czy orchrony informacji i wsparcia zapobiegania cyberzagrożeniom. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej stały się obszarami podwyższonego ryzyka biznesowego, o czym donoszą coraz częściej różne instytucje ratingowe. Dlatego nasza - polska -gospodarka potrzebuje przygotowanej kadry, która będzie dla inwestorów gwarancją zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w niestabilnym makrootoczeniu społeczno-ekonomicznym.

Przykładowe przedmioty

 • Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego,
 • Bezpieczeństwo polityczne,
 • Bezpieczeństwo militarne,
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne,
 • Cyberbezpieczeństwo i zagrożenia hybrydowe,
 • Współczesne oszustwa gospodarcze i metody przeciwdziałania,
 • Prawo gospodarcze,
 • Pomiar i zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,
 • Stany nadzwyczajne w państwie,
 • Zajęcia eksperckie - służby wywiadowcze,
 • Bezpieczeństwo ekologiczne,
 • Bezpieczeństwo informacji i ochrona informacji niejawnych.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci studiów II stopnia obszaru Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w ramach kierunku Zintegrrowany system bezpieczeństwa narodowego mogą znaleźć zatrudnienie jako wykwalifikowani pracownicy w zakresie:

 • kształtowania bezpieczeństwa przepływów pieniężnych (bezpieczeństwo informacji, zapobieganie zagrożeniom hybrydowym),
 • ochrony informacji niejawnych i dbałości o bezpieczeństwo i prawdziwość informacji,
 • zarządzania bezpieczeństwem energetycznym,
 • sprawnego reagowania kryzysowego, nie tylko w odniesieniu do zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego,
 • obrony przed wrogimi działaniami,
 • wywiadu i kontrwywiadu w wojnie ekonomicznej,
 • wsparcia działań biznesowych w krajach/sytuacjach podwyższonego ryzyka,
 • ochrony interesów w cyberprzestrzeni zarówno podmiotów gospodarczych, jak i organów administracji (szczebla rządowego i samorządowego),
 • przeciwdziałania oszustwom gospodarczym i korupcji,
 • wsparcia analiz wiarygodności podbmiotów gospodarczych,
 • zarządzaniu ryzykiem obrotu gospodarczego.

 

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł