Budownictwo ekologiczne

Budownictwo ekologiczne

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Cele ogólne

Zasadniczym celem kształcenia jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia technicznego do uzyskania uprawnień budowlanych, które stanowią podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdobyte wykształcenie umożliwi uzyskanie uprawnień budowlanych zarówno do projektowania jak i do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Absolwenci otrzymują wykształcenie inżynierskie do projektowania i kierowania realizacją obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i specjalnego w zakresie technologii i organizacji wznoszenia obiektów budowlanych, zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym, remontów i wzmocnień obiektów istniejących, a także do projektowania i wykonawstwa nieskomplikowanych obiektów drogowych.

Cele szczegółowe

W ramach rzeczonego obszaru absolwent ma znacznie zwiększone przygotowanie to projektowania i wykonawstwa obiektów ekologicznych, energooszczędnych, pasywnych. Potrafi scharakteryzować oraz wykorzystać technologie energooszczędne stosowane w budownictwie. Absolwent zapoznana się z zagadnieniami projektowo-wykonawczymi energooszczędnych instalacji budowlanych w budynkach oraz pozna formalno – prawne aspekty budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego w prawodawstwie Polski i Unii Europejskiej. Ma wiedzę na temat wypływu budownictwa oraz jego ograniczenia na środowisko naturalne, potrafi scharakteryzować oddziaływanie obiektu budowlanego oraz robót budowlanych na poszczególne komponenty środowiska. Zna metody oceny oddziaływania i wypływu budownictwa na środowisko współczesnych rozwiązaniach proekologicznych. Absolwent potrafi sporządzić bilans energetyczny, bilans zapotrzebowania na wodę i gaz oraz ocenić ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych i deszczowych obiektu budowlanego. Posiądzie wiedzę w zakresie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku oraz certyfikacji w budownictwie. Zna przykłady rozwiązań budynków energooszczędnych, ekologicznych, słonecznych i inteligentnych, a także rozwiązania materiałowe. Absolwent zdobędzie interdyscyplinarne kompetencje wymagane dla skutecznego wykonywania zadań z zakresu projektowania, programowania oraz integracji systemów zarządzania w inteligentnych i energooszczędnych budynkach.

Wiedza

Wiedza interdyscyplinarna, związana z problematyką szeroko rozumianego budownictwa w aspekcie inżynieryjnym, ekonomicznym, społecznym, prawnym. W wymienionym obszarze studiów student ma szczegółową, uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w inżynierskim zakresie:

 • budownictwa energooszczędnego,
 • budownictwa ekologicznego,
 • nowoczesnych energooszczędnych materiałów budowlanych, technologii ich produkcji i zastosowań,
 • innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych dla budownictwa, 
 • odnawialnych źródeł energii,
 • certyfikacji i audytów energetycznych, 
 • oceny oddziaływania na środowisko.

 Ponadto posiada podstawową wiedzę w zakresie:

 • podstawowych prac geodezyjnych w budownictwie,
 • stosowania w budownictwie przepisów prawnych, norm, wytycznych projektowania i eksploatacji obiektów budowlanych,
 • zasad konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, drewnianych, murowanych i ziemnych,
 • stosowanych materiałów budowlanych oraz zasadach ich pozyskiwania,
 • produkcji wyrobów i elementów budowlanych,
 • technologii betonu,
 • drogowych budowli inżynierskich,
 • budownictwa komunikacyjnego,
 • teorii konstrukcji,
 • mechaniki gruntów i skał,
 • eksploatacji, remontów i utrzymania obiektów budowlanych,
 • zasad fundamentowania obiektów budowlanych,
 • projektowania, budowy i eksploatacji instalacji wewnętrznych w obiektach budowlanych,
 • fizyki budowli,
 • badań termowizyjnych budynków,
 • stosowania norm i normatywów pracy w budownictwie,
 • organizacji i zasadach kierowania budową,
 • wybranych programów komputerowych wspomagających obliczanie i projektowanie konstrukcji (Robot Structural Analysis, RM Win),
 • rysunku technicznego, w tym architektonicznego i budowlanego, a także zasad jego sporządzania z wykorzystaniem CAD (Autocad, Revit),
 • technologii robót budowlanych,
 • prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej,
 • zrównoważonego rozwoju w budownictwie,
 • wpływu inwestycji budowlanych na środowisko.

Umiejętności

Na studiach inżynierskich w obszarze Budownictwa ekologicznego student uzyska gruntowne umiejętności w zakresie:

 • doboru i stosowania materiałów oraz wyrobów ekologicznych,
 • doboru właściwych rozwiązań architektonicznych i materiałowo-konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie ekologicznym,
 • stosowania przepisów prawnych związanych z wykorzystaniem niekonwencjonalnych materiałów budowlanych,
 • odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w budownictwie.

Ponadto absolwent będzie posiadał umiejętność w zakresie:

 • obsługi pakietu programów komputerowych do obliczeń statycznych i wymiarowania wg Eurokodów i polskich norm (Robot Structural Analysis, RM Win)
 • oceny wyników analizy numerycznej konstrukcji budowlanych,
 • sporządzania elementów dokumentacji projektowej w środowisku wybranych programów CAD 2D i 3D (Autocad, Revit),
 • diagnostyki obiektów budowlanych wykonanych kamerą termowizyjną,
 • tworzenia raportów z pomiarów termowizyjnych z pakietem oprogramowania FLIR Tools,
 • identyfikacji podstawowych skał i minerałów skalnych,
 • obsługi aparatury geodezyjnej: dalmierz, teodolit, niwelator,
 • projektowania realizacji przedsięwzięcia budowlanego,
 • sporządzania projektów wykonawczych,
 • kierowania budową i doboru organizacji robót zgodnie z ich technologią,
 • wykonawstwa robót budowlanych,
 • kierowania procesem inwestycyjnym zgodnie z  przepisami prawa budowlanego,
 • podstaw Systemów Informacji Przestrzennej (GIS),
 • podstawowych technologii pozyskiwania i produkcji materiałów i wyrobów budowlanych;
 • projektowania betonu zgodnie z założonymi wymaganiami konstrukcyjnymi i oceny jego cech technicznych,
 • sporządzenia dokumentacji projektowej prostego budynku wykonanego w technologii tradycyjnej,
 • przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków i budowli,
 • wykonania kosztorysu (program Winbud) i harmonogramu podstawowych robót budowlanych,
 • odpowiedniego wyboru metody (analityczna, doświadczalna lub numeryczna) do rozwiązywania problemów analizy i projektowania obiektów budowlanych,
 • kierowania wykonawstwem wszelkich typów obiektów budowlanych,
 • korzystania z norm budowlanych i przepisów z zakresu prawa budowlanego,
 • organizacji produkcji elementów budowlanych,
 • zastosowania przepisów prawna z zakresu budownictwa.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Budownictwo pasywne
 • Technologie energooszczędne w budownictwie
 • Ocena oddziaływania na środowisko
 • Audyt i certyfikacja energetyczna
 • Projektowanie i realizacji budynków energooszczędnych
 • Energooszczędne systemy i urządzenia w budownictwie
 • Zintegrowane systemy zarządzania budynkiem
 • Budownictwo ekologiczne

Uprawnienia zawodowe

Absolwent zdobędzie odpowiednie wykształcenie techniczne potrzebne do uzyskania uprawnień budowlanych, które stanowią podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdobyte wykształcenie umożliwi mu uzyskanie uprawnień budowlanych zarówno do projektowania jak i do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ukończenie studiów I stopnia na kierunku budownictwo jest pierwszym i podstawowym warunkiem umożliwiającym ubieganie się o uzyskanie uprawnień budowlanych:

 • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • do projektowania w ograniczonym zakresie.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci obszaru  Budownictwo ekologiczne są w szczególności przygotowani do pracy w :

 • biurach i firmach projektowych – zespoły przygotowujące opracowania i dokumentację architektoniczno-konstrukcyjną,
 • pracowniach architektonicznych, konstrukcyjnych i inżynieryjnych,
 • firmach konsultingowych, doradczych agencjach obrotu nieruchomościami,
 • przedsiębiorstwach i firmach budowlanych, budowlano-montażowych - realizujących roboty budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego lub drogowego,
 • prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w szeroko rozumianej branży budowlanej,

a także w:

 • administracji samorządowej i rządowej wszystkich szczebli (urzędy marszałkowskie, starostwa, urzędy gmin, urzędy wojewódzkie, administracja specjalna)– jednostki zajmujące się budownictwem, planowaniem przestrzennym, urbanistyką, architekturą, ochroną środowiska, gospodarką terenami,
 • wytwórniach i przedsiębiorstwach produkujących materiały budowlane,
 • hurtowniach i marketach budowlanych,
 • działach sprzedaży materiałów budowlanych,
 • akredytowanych laboratoriach budowlanych i drogowych,
 • kopalniach kruszyw, wytwórniach betonu towarowego oraz wytwórniach prefabrykatów,
 • przedsiębiorstwach wykonujących usługi w zakresie wynajmu specjalistycznych środków transportu oraz maszyn i urządzeń budowlanych,
 • organizacjach społeczno-gospodarcze, regionalnych fundacjach i izbach gospodarczych,
 • instytucjach Unii Europejskiej zajmujące się problemami budownictwa.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12380 zł
10435 zł
41 050 zł
22 075 zł
13 950 zł