Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cel kształcenia

 

Absolwent specjalności "cyberbezpieczeństwo" zostanie wyposażony w podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw reagowania na zagrożenia wobec cyberprzestrzeni, która jest tworzona przez systemy teleinformatyczne państwa, jak np. systemy administracji publicznej, serwisy bankowości internetowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli banku centralnego (NBP), zasoby danych jawnych, częściowo niejawnych i objętych klauzulą niejawności, w tym szeroko rozumiana ochrona danych osobowych. Z uwagi na nieinżynierski charakter studiów przekazanie zaawansowanej wiedzy technologicznej nie jest możliwe. Absolwenci otrzymają dobre wprowadzenie będące podwaliną do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.

Cyberbezpieczeńśtwo to nie tylko obszar działań strategicznych i taktycznych w polityce obronności państwa. Duże oraz małe przedsiębiorstwa działające w oparciu o narzędzia IT wymagają dobrze przygotowanej kadry menedżerskiej. Bezpieczne aplikacje internetowe, systemy komputerowe, jak również skuteczne przemysłowe systemy przetwarzania danych, to jedne z wielu czynników gwarantujących funkcjonowanie przedsiębiorstw. Studiowanie nadmienionych powyżej zagadnień da podstawę do rozwoju osobistego i kształtowania umiejętności pracy w różnorodnych miejscach.

Wiedza

Absolwent obszaru "cyberbezpieczeństwo"posiada wiedzę w zakresie technik i narzędzi pozyskiwania danych własciwych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, zna relacje pomiędzy składowymi poszczególnych systemów bezpieczeństwa, posiada pogłębioną wiedzę w zakresie roli infrastruktury krytycznej państwa oraz jej znaczenia dla stałości i pewności rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Osoby kończące specjalność "cyberbezpieczeństwo" mają wiedzę o funkcjonowaniu krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz rozwiązaniach z innych państw, jak również - narzędziach bezpieczeństwa na poziomie współpracy międzynarodowej

Absolwenci mają również wiedzę w zakresie integracji elementów systemów bezpiecazeństwa oraz rozumieją wpływ interakcji na skuteczne funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa narodowego. Nieodzownym elementem jest również znajomość przepisów prawnych, jak np. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Pogłębiona wiedza w zakresie polityki obronnej państwa, stosunków międzynarodowych (społecznych, ekonomicznych) oraz sytuacji na mapie politycznej świata, pozwala na trafne diagnozowanie zagrożeń, co przekłada się na skuteczną obronę.

Umiejętności

 
 

Podczas studiów student nabywa m.in. umiejętności w zakresie:

 • elementarnych zagadnień obsługi sieci i działania aplikacji oraz usług elektronicznych w internecie oraz sieciach lokalnych oraz rozwiązań stanowiących ochronę sieci,
 • podstaw zarządzania obiegiem informacji, umiejętności selekcjonowania danych i filtrowania informacji sprzecznych i niebezpiecznych,
 • bezpieczenego aktualizowania aplikacji sieciowych,
 • praktycznego stosowania RODO,
 • identyfikacji zagożeń bezpieczeństwa i reagowania na nie, z wykorzystaniem adekwatnych środków,
 • rozwiązywania standardowych i złożonych - nowych - problemów z uwzględnieniem optymalizacji kosztów podjętego działania antykryzysowego,
 • instytucjonalnego koordynowania i synchronizowania działań na poziomie decyzyjnym wraz z wdrożeniem i przekazaniem wniosków do organów wykonawczych,
 • stosowania przepisów prawa, w tym ustawy o cyberbezpieczeństwie.

Przykładowe przedmioty

 • Podstawy bezpieczeństwa sieci komputerowych,
 • Bezpieczeństwo społeczne,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Mediacje i negocjacje,
 • Ochrona danych osobowych,
 • Podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego,
 • Wprowadzenie do systemów bezpieczeństwa IT,
 • Zarządzanie informacją,
 • Zajęcia ekspercie: Wpływ jakości informacji na bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe Polski.

Perspektywy zatrudnienia

 • administrator danych osobowych,
 • referent ds. bezpieczeństwa danych w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • specjalista ds. zarządzania obiegiem informacji,
 • pracownik jedostek administracji publicznej ds. administrowania bezpieczeństwem danych,
 • wdrożeniowiec systemów administrowania danymi,
 • specjalista pionów bezpieczeństwa informacyjnego i teleinformatycznego,
 • referent ds. ochrony informacji niejawnych,
 • pracownik banków, korporacji, przemysłu, biur projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw,
 • współtworzący kadrę zarządzającą obiegiem informacji, bezpieczeństwem danych oraz działaniem w sytuacjach kryzysowych.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł