Dziennikarstwo i komunikacja kulturowa

Dziennikarstwo i komunikacja kulturowa

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

obszar studiów

Dynamiczny rozwój rynku medialnego oraz rola komunikacji wpływają na jakość życia społeczno-kulturalnego i politycznego nowoczesnego społeczeństwa.

Obszar DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA KULTUROWA pojawił się w naszej ofercie z uwagi na możliwości jakie daje elastyczny rynek pracy. W ramach studiów z pogranicza mediów, sztuki, kultury i biznesu, wyposażamy absolwentów w umiejętności z zakresu nowoczesnego dziennikarstwa, komunikacji oraz sztuk wizualnych i audiowizualnych.lem kształcenia w ramach obszaru DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA KULTUROWA jest wyposażenie absolwentów w umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnego dziennikarstwa i komunikacji, mediów interaktywnych oraz sztuk wizualnych i audiowizualnych, a także w teoretyczne zaplecze wymienionych dziedzin. Absolwent ma wiedzę z zakresu historii i teorii mediów oraz sztuk, komunikowania medialnego i nauk społecznych (dziennikarstwo, komunikacja, medioznawstwo, kulturoznawstwo), wykazuje także praktyczną znajomość rynku medialnego i audiowizualnego.

 

czego się nauczysz

Celem kształcenia w ramach obszaru DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA KULTUROWA jest wyposażenie absolwentów w umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnego dziennikarstwa i komunikacji, mediów interaktywnych oraz sztuk wizualnych i audiowizualnych, a także w teoretyczne zaplecze wymienionych dziedzin. Absolwent ma wiedzę z zakresu historii i teorii mediów oraz sztuk, komunikowania medialnego i nauk społecznych (dziennikarstwo, komunikacja, medioznawstwo, kulturoznawstwo), wykazuje także praktyczną znajomość rynku medialnego i audiowizualnego.

Wiedza

wiedza teoretyczna (np. wiedza o mediach, wiedza o sztuce audiowizualnej, dziennikarstwo kulturalne) i praktyczna (znajomość funkcjonowania świata współczesnych mediów) jako baza rzetelnego wykształcenia i praktyki (doświadczenie zdobyte podczas studiów)
wiedza ogólna, której źródłem są przedmioty ogólne związane z filozofią, komunikacją, sztuką audiowizualną i mediami w kontekście kultury współczesnej
wiedza specjalistyczna, której źródłem są przedmioty kierunkowe dotyczą szerokiego spektrum zjawisk kultury, sztuki, mediów i komunikacji społecznej, funkcjonowania instytucji kultury oraz organizacji i realizacji projektów w różnych obszarach kultury i sztuki

Umiejętności

umiejętności praktyczne w zakresie projektowania i realizacji przedsięwzięć o charakterze medialnym i kulturotwórczym (praca w instytucjach kultury, koncernach medialnych, działalność pozainstytucjonalna, współpraca z: mediami, artystami, uczestnikami kultury, samorządami terytorialnymi, wybranymi podmiotami gospodarczymi etc.)
doświadczenie dzięki praktykom, warsztatom, projektom studenckim (realizowane w ramach programu studiów z założeniem współpracy z partnerami – lokalne środowisko, instytucje i stowarzyszenia działające na rzecz kultury, media, samorząd terytorialny, partnerzy biznesowi itp.)
kompetencje – tworzenie zespołów projektowych, a także umiejętność określenia priorytetów i adresatów podejmowanych działań, analizowanie szans i zagrożeń, krytyczna analiza zjawisk kulturalnych, interpretacja zjawisk artystycznych, promocja uczestnictwa w kulturze, promocja sztuki, edukacja społeczna w zakresie współczesnych mediów
tzw. umiejętności miękkie - równie ważne jak wiedza merytoryczna, doświadczenie i znajomość języków, kreatywność, dynamizm działania, komunikatywność, inicjatywa, nastawienie na współpracę, korzystanie z efektów pracy grupowej, zarządzanie czasem i diagnozowanie aktualności realizowanych celów, umiejętność całościowego myślenia o realizowanej działalności

 

 

wybrane przedmioty

 • gatunki dziennikarskie
 • reklama i komunikacja wizualna w praktyce medialnej
 • social media
 • warsztaty dziennikarskie
 • analiza dzieła filmowego z elementami krytyki, krytyka artystyczna
 • audiowizualia w praktyce nowych mediów
 • performance i audiowizualne formy kultury
 • rynek audiowizualny w Polsce
 • rynki przemysłów kreatywnych
 • kultura audiowizualna
 • komunikacja społeczna 
 • wybrane zagadnienia kultury popularnej

 

nasi wykładowcy

Specjaliści z doświadczeniem praktycznym w sektorze medialnym, wizualnym i audiowizualnym. Menedżerowie kultury, artyści oraz teoretycy z zakresu mediów i kultury, a także szeroko rozumianych studiów humanistycznych i nauk społecznych.

gdzie znajdziesz pracę

 • redakcje wydawnictw, czasopism, telewizji, radia (tradycyjne i internetowe)
 • public media relations (rzecznictwo prasowe, organizacja kampanii medialnych, społecznych, promocyjnych, doradztwo w zakresie kultury, np. organizacja przestrzeni, reklama, PR)
 • publiczne instytucje kultury
 • fundacje i stowarzyszenia
 • edukacja kulturalna, promocja kultury, organizacja życia kulturalnego
 • centra kultury i sztuki
 • biura festiwalowe
 • mediacja kulturowa (pośrednictwo między społecznościami zróżnicowanymi etnicznie lub społecznie)
 • samodzielna działalność w sferze kultury

co zapewniamy dodatkowo

Studia w formule 1+1

Oferujemy nowe możliwości połączenia studiów ze studiami podyplomowymi lub kursami i szkoleniami.  Dzięki temu możliwe jest zdobycie dwóch dyplomów w jednym czasie oraz uzyskanie dodatkowych kompetencji, które zwiększają szanse absolwenta na rynku pracy. Słuchacz ma możliwość uzyskania zwolnienia z części zajęć poprzez zaliczenie efektów kształcenia osiągniętych w ramach studiów. Przysługuje mu również 50-procentowa zniżka czesnego na studiach podyplomowych oraz 30-procentowa w opłacie za kursy i szkolenia. W szczególności rekomendujemy kierunek Manager Sektora Kreatywnego oraz Bydgoską Akademię Fotografii.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12380 zł
10435 zł
41 050 zł
22 075 zł
13 950 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12380 zł
10435 zł
41 050 zł
22 075 zł
13 950 zł