Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia dualne

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Obszar studiów tylko dla absolwentów studiów I stopnia na obszarze/specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. 

Cele kształcenia
Celem studiów jest przygotowanie studentów do profesjonalnego wykonywania zawodu nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, poprzez naukę realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Studenci tego obszaru pod okiem fachowej kadry uzyskają narzędzia do realizacji procesu opieki, wychowania i nauczania oraz wskazówki niezbędne do pomocy przy osiągnięciu przez dziecko dojrzałości do podjęcia nauki na I i II etapie edukacyjnym. Ważnym elementem kształcenia jest również nauka uwzględnienia indywidualizacji procesu edukacji oraz organizacji środowiska wychowawczego w grupie przedszkolnej i klasach początkowych.

Program studiów
Program studiów zakłada zgłębienie teorii i koncepcji psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych i filozoficznych stanowiących teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej z dziećmi w przedszkolu i klasach I i III. Naukę konstruowania planów dydaktyczno-wychowawczych oraz organizowania zajęć dla dzieci, a także wsparcie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez efektywny dobór metod pracy. To wszystko w oparciu o wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki może posłużyć do prawidłowej diagnozy, analizy i prognoz sytuacji pedagogicznych ułatwiających codzienną pracę nauczyciela.

Umiejętności
Student nie tylko uzyska niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki, ale także będzie potrafił:

 • dokonać obserwacji i właściwej interpretacji zdarzeń pedagogicznych,
 • zdiagnozować, zanalizować i zaprognozować sytuacje pedagogiczne,
 • dobrać właściwe strategie przy realizowaniu działań praktycznych,
 • umiejętnie korzystać z nowoczesnych technologii,
 • rozpoznać specjalne potrzeby uczniów,
 • wdrożyć działania innowacyjne, eksperymenty,
 • posługiwać się normami etycznymi,
 • zaprojektować plan swojego rozwoju zawodowego.

 

Wykaz wybranych przedmiotów:

 • Pedagogika
 • Socjologia
 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia społeczna
 • Pedeutologia
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Muzykoterapia
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Współczesne koncepcje wychowania
 • Filozofia edukacji
 • Wprowadzenie do teorii wychowania


Perspektywy zatrudnienia
Zatrudnienie znajdziesz w placówkach takich jak:

 • Przedszkola i inne placówki opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
 • Szkoły podstawowe klasy I –III
 • Świetlice szkolne
 • Placówki oświatowo- wychowawcze
 • Poradnie specjalistyczne i rodzinne
 • Instytucje profilaktyki społecznej

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12345 zł
10396 zł
4955 zł
21 890 zł
13 600 zł