Filologia angielska

Filologia angielska

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

We współczesnym świecie bardzo dobra znajomość języków obcych jest jedną z podstawowych i niezbędnych umiejętności na rynku pracy. Zdecydowana większość pracodawców szukając pracownika przedstawia znajomość języka obcego jako wymóg konieczny.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku filologia jest wyposażenie studenta w narzędzia i kompetencje językowe pozwalające na znalezienie zatrudnienia w międzynarodowym środowisku pracy. Będąc studentem zdobędziesz uporządkowaną  wiedzę w zakresie językoznawstwa, historii i kultury krajów anglojęzycznych oraz analizy dyskursu. Posiadać będziesz umiejętności językowe w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na swobodne i precyzyjne posługiwanie się jezykiem angielskim w mowie i piśmie.

Program studiów

Wybierając specjalizację tłumaczeniową poznasz podstawowe zasady przekładoznawstwa i będziesz wykorzystywać poznaną terminologię z języka biznesu, turystyki oraz języka medycznego w określonych typach tłumaczeń pisemnych i ustnych. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotów specjalistycznych i tłumaczeniowych prowadzonych przez ekspertów i tłumaczy przysięgłych podniosą Twoją atrakcyjność na rynku pracy oraz zwiększą możliwości awansu zawodowego.

Decydując się na specjalizację biznesową poznasz i będziesz stosował słownictwo z zakresu języka biznesu, w tym z finansów, marketingu, reklamy oraz zasobów ludzkich. Sprawnie prowadzić będziesz korespondencję służbową oraz aktywnie uczestniczyć w spotkaniach biznesowych. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje interkulturowe stworzą Ci lepsze perspektywy zatrudnienia w renomowanych podmiotach gospodarczych.

Wiedza

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci na wieloaspektowy ogląd i głębsze rozumienie problemów i procesów kulturowych i językowych zachodzących we współczesnym świecie. Posiadać będziesz podstawową wiedze o funkcjonowaniu różnych instytucji związanych ze sferą działalności zawodowej. Przede wszystkim jednak ugruntujesz i poszerzysz językowe kompetencje lingwistyczne, socjolingwistyczne i pragmatyczne w zakresie języka angielskiego. 

 

Umiejętności

Posiadając znajomość języka angielskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy będziesz:

 • płynnie i swobodnie posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i zawodowych, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania,
 • rozumieć szeroki zakres trudnych i dłuższych tekstów pisanych i czytanych, dostrzegając znaczenia ukryte i wyrażone pośrednio,
 • konstruować jasne i szczegółowe wypowiedzi, sprawnie posługując się regułami organizacji i zespolenia tekstu,
 • samodzielnie pozyskiwać, oceniać i przetwarzać informacje w celach użytkowych do przekładu z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski w tłumaczeniach pisemnych obejmujących język ogólny i specjalistyczny,
 • planować i realizować typowe zadania w międzynarodowym środowisku pracy.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Praktyczna nauka jezyka angielskiego
 • Wymowa
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wiedza o krajach i kulturze anglojęzycznej
 • Historia Anglii i USA
 • Analiza wybranych pozycji z literatury angielskiej / amerykańskiej
 • Język w mediach / Język w reklamie
 • Business English
 • Project management / Event management
 • Komunikacja interkulturowa
 • Współczesne teorie tłumaczeniowe
 • Semantyka, pragmatyka i analiza dyskursu

Perspektywy zatrudnienia

Obszar potencjalnego zatrudnienia absolwenta filologii jest bardzo szeroki. Zaliczyć do niego można:

 • firmy prowadzące działalność na rynku międzynarodowym oraz krajowym,
 • biura tłumaczeń,
 • wydawnictwa i redakcje czasopism,
 • firmy turystyczne i biura podróży,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje kulturalne i oświatowe
 • stowarzyszenia i fundacje prowadzące współpracę z instytucjami zagranicznymi,
 • urzędy administracji państwowej oraz samorządowej na stanowiskach, które wymagają biegłej znajomości języków obcych.
 • banki i towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • firmy transportowe.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł