Inteligentne budynki

Inteligentne budynki

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Koncepcja kształcenia na kierunku Inżynieria Mechatroniczna została przygotowana zgodnie z misją i strategią Uczelni ukierunkowaną na rozwój nowych kierunków i specjalności studiów, dostosowanych do regionalnego rynku pracy i zapotrzebowania społecznego. Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do kreatywnej pracy inżynierskiej w sferze praktycznych zastosowań automatyki i robotyki, mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, elektrotechniki, informatyki i inżynierii materiałowej do rozwiązywania problemów technicznych, występujących w przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych. Wykształcenie umiejętności integracji nabytej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych. Przygotowanie do pracy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących zagadnienia dotyczące konstrukcji, wytwarzania, sprzedaży, eksploatacji, diagnozowania i serwisowania systemów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Z kolei, oferta przedmiotów pozatechnicznych w ramach kierunku ma na celu poszerzyć horyzonty intelektualne studentów, a także wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności niezbędne dla każdego dobrze wykształconego człowieka, takie jak np. umiejętność posługiwania się językiem obcym (na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), znajomość problemów bezpieczeństwa pracy, etyki, marketingu czy ochrony środowiska.

W ramach obszaru Inteligentne budynki absolwent posiądzie wiedzę specjalistyczną w zakresie inteligentnych systemów zarządzania budynkami. Zdobędzie interdyscyplinarne kompetencje wymagane dla skutecznego wykonywania zadań z zakresu projektowania, programowania oraz integracji systemów zarządzania w inteligentnych i energooszczędnych budynkach. Pozna wysoko specjalizowane systemy automatyki przeznaczone do sterowania i zarzadzania całością budynku, z włączeniem wszystkich funkcji technicznych, bezpieczeństwa i komunikacji. Pozna współdziałania pomiędzy podsystemami budynków, takimi jak: ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, oświetlenie, kontrola dostępu, wykrywanie pożaru, telewizja użytkowa.

Wiedza

W wymienionym obszarze studiów student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w inżynierskim zakresie:

 • systemów automatyki budynkowej i projektowania inteligentnych systemów w budynkach,
 • systemów bezpieczeństwa inteligentnego budynku (systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej, nagłośnienia ewakuacyjnego, zasilania awaryjnego),
 • architektury, budownictwa, inżynierii środowiska i podstaw przebiegu procesu budowlanego,
 • wykorzystania odnawialnych źródeł energii procesie projektowania inteligentnych budynków.
   

Ponadto posiada podstawową wiedzę w zakresie:

 • matematyki, fizyki, informatyki,
 • zastosowania podstawowych materiałów inżynierskich, ich właściwości, technologii przetwarzania i projektowania materiałowego
 • budowy i zasadach działania systemów mechatronicznych,
 • mechaniki i wytrzymałości materiałów,
 • metod pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • budowy i zasadach działania maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • teorii sterowania i układów automatyki,
 • metod konstruowania, wytwarzania i diagnostyki stosowanych w inżynierii mechatronicznej,
 • podstawowe środowiska programistyczne stosujące języki wysokiego poziomu oraz zna zasady programowania strukturalnego i obiektowego,
 • rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej,
 • budowy i zasad działania robotów,
 • zasad prowadzenia projektów inżynierskich,
 • budowy, zasady działania, programowania i łączenia z obiektem programowalnych sterowników logicznych (PLC),
 • działania urządzeń mobilnych oraz przygotowania oprogramowania pracującego pod kontrolą systemów Android i iOS,
 • budowy oraz wykorzystania systemów operacyjnych czasu rzeczywistego,
 • energoelektroniki oraz wytwarzania energii elektrycznej,
 • interfejsów komunikacyjnych wykorzystywanych w mechatronice,
 • wykorzystania metod numerycznych w mechatronice,
 • wykorzystania nanomateriałów w nowoczesnych konstrukcjach,
 • budowy, metodyki oceny niezawodności oraz znajomości przepisów i norm dotyczących wybranych układów mechatronicznych,
 • zasad eksploatacji maszyn i urządzeń.

Umiejętności

Na studiach inżynierskich w obszarze Inteligentne budynki student uzyska gruntowne umiejętności w zakresie:

 • integracji systemów sterowania i automatyki budynkowej,
 • projektowania układów automatyki budynkowej wraz z zastosowaniem metod optymalizacyjnych,
 • przygotowania projektu budynku energooszczędnego,
 • wentylacji i klimatyzacji, sterowania oświetleniem, systemami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia ludzi a także mienia w budynkach.

 Ponadto absolwent będzie posiadał umiejętność w zakresie:

 • wykorzystania poznanych metod i modeli matematycznych do analizy i projektowania elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,
 • korzystania z narzędzi analitycznych, symulacyjnych w projektowaniu urządzeń i systemów mechatronicznych oraz w projektowaniem procesu ich wytwarzania,
 • zaproponowania ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych i modeli elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • oceny przydatność nowych osiągnięć w zakresie materiałów, komponentów, metod projektowania i wytwarzania do projektowania lub wytwarzania urządzeń i systemów mechatronicznych, zawierających rozwiązania o charakterze innowacyjnym,
 • posługiwania się komputerowymi narzędziami wspomagania pracy inżyniera,
 • opracowania dokumentacji oraz przygotowania, przedstawienia i przeprowadzenia dyskusji na temat realizacji zadania
 • komunikowania i współpracy w wielodziedzinowym środowisku pracy,
 • realizowania projektów w zespołach studenckich, jak również zarządzania pracą takiego zespołu,
 • ciągłego doskonalenia i poszerzania wiedzy zawodowej.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Podstawy budownictwa ogólnego,
 • Podstawy instalacji budowlanych,
 • Podstawy projektowania i realizacji budynków energooszczędnych,
 • Monitoring i wizualizacja w inteligentnym budynku,
 • Zintegrowane systemy zarządzania budynkiem,
 • Integracja systemów zarządzania inteligentnym budynkiem,
 • Zarządzanie budynkami z zastosowaniem technologii mobilnych,
 • Programowanie (strukturalne i obiektowe),
 • Podstawy mechatroniki,
 • Mechanika techniczna ciała stałego,
 • Mechatronika techniczna,
 • Materiałoznawstwo,
 • Metrologia,
 • Grafika inżynierska i projektowanie wspomagane komputerowo,
 • Podstawy konstrukcji maszyn,
 • Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • Podstawy automatyki,
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń,
 • Inżynieria wytwarzania,
 • Miernictwo wielkości nieelektrycznych,
 • Programowalne sterowniki logiczne,
 • Automatyzacja procesów wytwarzania,
 • Robotyka,
 • Metody numeryczne,
 • Współczesne maszyny i napędy elektryczne,
 • Projektowanie układów sterowania,
 • Mechatronika pojazdów.

Perspektywy zatrudnienia

Studia na kierunku Inżynieria Mechatroniczna przygotowują inżynierów do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektujących urządzenia mechatroniczne oraz w zakresie eksploatacji urządzeń mechatronicznych. Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

Absolwenci obszaru  Inteligentne budynki są w szczególności przygotowani do pracy w:

 • firmach jako specjaliści zwani integratorami,
 • szeroko rozumianej branży budowlanej  jako kooperant konstruktorów, technologów, inżynierów budownictwa, pracowników IT, architektów czy instalatorów,
 • przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wdrażaniem, modernizacją i kierowaniem zautomatyzowanymi systemami wytwarzania i montażu
 • firmach zajmujących się instalacją, projektowaniem i konstruowaniem układów i systemów mechatronicznych,
 • własnej działalność gospodarczej w zakresie zarówno projektowania i produkcji, jak i eksploatacji oraz serwisu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • przemyśle maszynowym,
 • biurach projektów (zajmujących się układami mechanicznymi lub mechatronicznymi),
 • firmach konsultingowych,
 • firmach zajmujących się budową środków transportu,
 • firmach z branży elektronicznej,
 • firmach konstrukcyjnych zajmujących się wytwarzaniem detali z tworzyw sztucznych oraz metali.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12425 zł375 zł425 zł485 zł
10485 zł430 zł485 zł560 zł580 zł
41 175 zł1 050 zł1 175 zł1 350 zł1 400 zł
22 300 zł2 050 zł2 300 zł2 675 zł2 775 zł
14 400 zł3 900 zł4 400 zł5 100 zł5 300 zł