Inżynieria produkcji

Inżynieria produkcji

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie absolwenta do projektowania i racjonalizacji procesu produkcji, przy wykorzystaniu metod komputerowego wspomagania. Absolwent będzie bardzo dobrze przygotowany w zakresie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania konkretnych problemów jakie pojawiają się w firmach. Ponadto istotnym celem kształcenia jest również wyposażenie w  wiedzę z zakresu  nauk matematycznych, fizycznych, a także w specjalistyczną wiedzę z nauk technicznych. Elementem kształcenia będzie również zapoznanie z zasadami projektowania i planowania procesów wytwarzania w powiązaniu z projektowaniem, organizowaniem i sterowaniem procesami produkcyjnymi. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności menedżerskie i organizacyjne niezbędne do zarządzania w małych i średnich firmach produkcyjnych oraz dużych zakładach przemysłowych. Ponadto zdobędzie ugruntowaną wiedzę o zasadach, metodach i technikach badań, pozwalających na formułowanie problemów badawczych i ich rozwiązywanie, w szczególności w zakresie nauk technicznych. Zdobędzie również wiedzę o obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych w dziedzinie zarządzania oraz technologii w wybranych gałęziach przemysłu.

 

 

Wiedza

Student w toku nauki uzyska wiedzę w zakresie:

 • nauk  technicznych, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk , procesów technicznych,
 • materiałów inżynierskich, procesów produkcyjnych,
 • podstawowych metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii produkcji,
 • trendów rozwojowych w dziedzinie zarządzania oraz technologii w wybranych gałęziach przemysłu,
 • zarzadzania produkcją i usługami, aspektów humanizacyjnych, metod komputerowego wspomagania zarządzania produkcją i usługami,
 • sterowania produkcją,
 • metod analitycznych i symulacyjnych niezbędnych do analizy przepływu produkcji.

Umiejętności

Student w toku nauki nabędzie umiejętności:

 • projektowania organizacji struktury produkcyjnej,
 • harmonogramowania zadań produkcyjnych,
 • optymalizowania procesów produkcyjnych,
 • doskonalenia organizacji produkcji za pomocą metody analizy wartości i metod sieciowych
 • kontroli przebiegu procesów produkcyjnych,
 • posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi oraz umiejętność ich właściwego doboru w różnych sytuacjach technicznych oraz przedstawienia w różnych formach wyników pomiarów technicznych,
 • rozumienia istoty i mechanizmów zarządzania procesami produkcyjnymi w organizacjach o charakterze gospodarczym,
 • planowania, organizowania i koordynacji działalności produkcyjnych i usługowych w przedsiębiorstwach,
 • organizacji procesów w czasie, zasad organizacji i koordynacji czynności podstawowych z pomocniczymi w ramach ogólnie pojętej działalności produkcyjnej i usługowej,
 • korzystania z informacji technicznej oraz rozpoznawania aktualnego stanu techniki (korzystanie z danych urzędów patentowych i innych instytucji),
 • doboru systemów automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych w wybranym zakresie inżynierii produkcji,
 • zastosowania informatycznych pakietów użytkowych w pracach inżynierskich,
 • zastosowania programów do przetwarzania tekstów, przygotowywania prezentacji multimedialnych i obróbki grafiki,
 • stosowania zasad projektowania i korzystania z baz danych,
 • zastosowania systemowego podejścia do zarządzania, w tym planowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów zarządzania w organizacjach produkcyjnych i usługowych, jak również w jednostkach administracji publicznej.

 

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Automatyzacja robotyzacja procesów produkcyjnych
 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • Współczesne maszyny elektryczne
 • Nowoczesne materiały inżynierskie
 • Systemy produkcyjne
 • Metrologia i systemy pomiarowe
 • Zarządzanie projektem
 • Grafika inżynierska

Perspektywy zatrudnienia

 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • przedsiębiorstwa, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne
 • prowadzenie własnego przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego
 • praca na stanowiskach związanych z organizacją produkcji i logistyką
 • praca na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach przemysłowych
 • praca w sferze zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji

 

W ramach realizowanych zagadnień student poza kompetencjami technicznymi wyposażany jest również w szereg kompetencji tak zwanych miękkich, co daje możliwość rozwoju kariery informatyka, również na poziomie menedżerskim. Interdyscyplinarne podejście do kształcenia technicznego pozwala również na sprawne poruszanie się przyszłego inżyniera w różnych branżach technologicznych. Istotnym elementem kształcenia jest również w ramach poszczególnych przedmiotów poruszanie zagadnień na temat aktualnej sytuacji w poszczególnych branżach. Ułatwia to przyszłemu absolwentowi ewentualne podjęcie decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł533 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł1 285 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł2 545 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł4 850 zł