Język angielski w gospodarce

Język angielski w gospodarce

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Celem kształcenia jest połączenie edukacji ekonomicznej w oparciu o posiadane uprawnienia z kształceniem w zakresie umiejętności językowych i opanowanie przez absolwenta sprawnego władania językiem angielskim w środowisku biznesowym. Trwające procesy globalizacji i regionalizacji determinują zmiany warunków konkurencji na rynkach międzynarodowych. Procesy te powodują ciągłą ewolucję otoczenia rynkowego. Aby umiejętnie dostosować się do zachodzących zmian, firma musi podejmować decyzje zgodnie z przyjętą strategią na rynkach zagranicznych. Wymaga to zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry posiadającej wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu ekonomiki handlu zagranicznego, prawa, finansów międzynarodowych, bankowości międzynarodowej, transportu międzynarodowego i logistyki. Celem kształcenia na specjalności "Język angielski w gospodarce" jest przygotowanie absolwentów do stosowania wiedzy w zakresie różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach światowych oraz zdobycie umiejętności wykorzystywania metod analitycznych do podejmowania decyzji strategicznych firm na rynkach światowych.

Wiedza

Kompetencje językowe to podstawa komunikacji w międzynarodowym otoczeniu biznesowym. Atutem opisywanej tu specjalności studiów  jest obecność przedmiotów zapożyczonych z programów kierunków lingwistycznych w celu profesjonalizacji kształcenia ekonomicznego.

Absolwent

 • Będzie wyposażony w zaawansowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej, makroekonomicznej i będzie znać zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem ekonomia.
 • Pozna i zrozumie funkcjonowanie instytucji i organizacji gospodarczych.
 • Posiądzie wiedzę o człowieku, w szczególności jako o podmiocie działającym w strukturach ekonomicznych.
 • Pozna i zrozumie cele, istotę, a także metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych niezbędnych do oceny sytuacji gospodarczej.
 • Będzie posiadać wiedzę na temat zmian wprowadzanych w gospodarce, a także ich przyczynach i konsekwencjach ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych.
 • Dowie się, jak rozpatrywać z punktu widzenia właściwego dla ekonomii i dyscyplin pokrewnych zasady racjonalnego podejmowania decyzji gospodarczych oraz ich skutki oraz pozna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.
 • Zostanie wyposażony w wiedzę w zakresie kompetencji miękkich, międzykulturowych i interpersonalnych pozwalających na sprawną komunikację z pracownikami i partnerami biznesowymi.
 • Zdobędzie wiedzę językową (j.angielski) dającą przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Umiejętności

 
Atutem obszaru Język angielski w gospodarce jest wykształcenie w pośród naszych absolwentów umiejętności łączenia umiejętności językowych z wiedzą ekonomiczną oraz rozumieniem proceów gospodarczych, a w szczególności zdolności o wykorzystywania adekwatnego do kierunku studiów i komunikacji w międzynarodowym środowisku biznesowym.

 

Absolwent kierunku studiów I stopnia kierunku Ekonomia potrafi:

 • wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i finansów oraz dyscyplin pokrewnych oraz pozyskiwać dane do analizy zjawisk gospodarczych w celu ich diagnozy oraz interpretacji;
 • zweryfikować przyczyny przebiegu zdarzeń gospodarczychy w zakresie mikroekonomii z uwzględnieniem zagadnień makroekonomicznych, finansowych oraz praktyki gospodarczej,
 • prognozować praktyczne skutki konkretnych zjawisk z wykorzystaniem adekwatnych metod i narzędzi,
 • rozstrzygać dylematy pojawiające się w pracy zawodowej,
 • wykorzystywać systemy informatyczne do analizy i rozwiązywania problemów praktycznych,
 • formułować opinie na tematy ekonomiczne,
 • organizować pracę przedsiębiorstwa w oparciu o zdobytą wiedzę,
 • działać skutecznie w ramach grup zawodowych przyjmując w nich różne role.

Absolwent posiada umiejętności językowe w zakresie dyscypliny naukowej "ekonomia i finanse" oraz pokrewnych, zgodnie z wymaganiami określonymi do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Podczas studiów istnieje możliwość pozyskania certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego honorowanych w całej Europie (TELC).

Przykładowe przedmioty

 • Prawo cywilne,
 • Finanse,
 • Podstawy marketingu,
 • Podstawy logistyki,
 • Prawo w biznesie,
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • Ekonomia integracji europejskiej,
 • Business plan,
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
 • Zachowania konsumenta,
 • Korporacje międzynarodowe,
 • Negocjacje międzynarodowe,
 • Globalny zrównoważony rozwój.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Ekonomia obszaru Język angielski w gospodarce mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • korporacjach międzynarodowych,
 • domach maklerskich,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • działy finansowe małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm,
 • centrach usług biznesowych,
 • firmach doradczych i konsultingowych,
 • urzędach administacji samorządowej i rządowej,
 • organizacjach sektora NGO,
 • instytucjach Unii Europejskiej.

Praktyczny profil studiów przygotowuje również do zakładania samodzelnej działalności gospodarczej oraz daje podstawy do pogłębiania wiedzy na adekwatnych studiach II i III stopnia oraz na licznych wysoce kwalifikowanych studiach podyplomowych, jak MBA.