Język angielski w gospodarce

Język angielski w gospodarce

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Celem kształcenia jest połączenie edukacji ekonomicznej w oparciu o posiadane uprawnienia z kształceniem w zakresie umiejętności językowych i opanowanie przez absolwenta sprawnego władania językiem angielskim w środowisku biznesowym. Trwające procesy globalizacji i regionalizacji determinują zmiany warunków konkurencji na rynkach międzynarodowych. Procesy te powodują ciągłą ewolucję otoczenia rynkowego. Aby umiejętnie dostosować się do zachodzących zmian, firma musi podejmować decyzje zgodnie z przyjętą strategią na rynkach zagranicznych. Wymaga to zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry posiadającej wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu ekonomiki handlu zagranicznego, prawa, finansów międzynarodowych, bankowości międzynarodowej, transportu międzynarodowego i logistyki. Celem kształcenia na specjalności "Język angielski w gospodarce" jest przygotowanie absolwentów do stosowania wiedzy w zakresie różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach światowych oraz zdobycie umiejętności wykorzystywania metod analitycznych do podejmowania decyzji strategicznych firm na rynkach światowych.

Wiedza

Kompetencje językowe to podstawa komunikacji w międzynarodowym otoczeniu biznesowym. Atutem opisywanej tu specjalności studiów  jest obecność przedmiotów zapożyczonych z programów kierunków lingwistycznych w celu profesjonalizacji kształcenia ekonomicznego.

Absolwent

 • Będzie wyposażony w zaawansowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej, makroekonomicznej i będzie znać zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem ekonomia.
 • Pozna i zrozumie funkcjonowanie instytucji i organizacji gospodarczych.
 • Posiądzie wiedzę o człowieku, w szczególności jako o podmiocie działającym w strukturach ekonomicznych.
 • Pozna i zrozumie cele, istotę, a także metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych niezbędnych do oceny sytuacji gospodarczej.
 • Będzie posiadać wiedzę na temat zmian wprowadzanych w gospodarce, a także ich przyczynach i konsekwencjach ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych.
 • Dowie się, jak rozpatrywać z punktu widzenia właściwego dla ekonomii i dyscyplin pokrewnych zasady racjonalnego podejmowania decyzji gospodarczych oraz ich skutki oraz pozna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.
 • Zostanie wyposażony w wiedzę w zakresie kompetencji miękkich, międzykulturowych i interpersonalnych pozwalających na sprawną komunikację z pracownikami i partnerami biznesowymi.
 • Zdobędzie wiedzę językową (j.angielski) dającą przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Umiejętności

 
Atutem obszaru Język angielski w gospodarce jest wykształcenie w pośród naszych absolwentów umiejętności łączenia umiejętności językowych z wiedzą ekonomiczną oraz rozumieniem proceów gospodarczych, a w szczególności zdolności o wykorzystywania adekwatnego do kierunku studiów i komunikacji w międzynarodowym środowisku biznesowym.

 

Absolwent kierunku studiów I stopnia kierunku Ekonomia potrafi:

 • wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i finansów oraz dyscyplin pokrewnych oraz pozyskiwać dane do analizy zjawisk gospodarczych w celu ich diagnozy oraz interpretacji;
 • zweryfikować przyczyny przebiegu zdarzeń gospodarczychy w zakresie mikroekonomii z uwzględnieniem zagadnień makroekonomicznych, finansowych oraz praktyki gospodarczej,
 • prognozować praktyczne skutki konkretnych zjawisk z wykorzystaniem adekwatnych metod i narzędzi,
 • rozstrzygać dylematy pojawiające się w pracy zawodowej,
 • wykorzystywać systemy informatyczne do analizy i rozwiązywania problemów praktycznych,
 • formułować opinie na tematy ekonomiczne,
 • organizować pracę przedsiębiorstwa w oparciu o zdobytą wiedzę,
 • działać skutecznie w ramach grup zawodowych przyjmując w nich różne role.

Absolwent posiada umiejętności językowe w zakresie dyscypliny naukowej "ekonomia i finanse" oraz pokrewnych, zgodnie z wymaganiami określonymi do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Podczas studiów istnieje możliwość pozyskania certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego honorowanych w całej Europie (TELC).

Przykładowe przedmioty

 • Prawo cywilne,
 • Finanse,
 • Podstawy marketingu,
 • Podstawy logistyki,
 • Prawo w biznesie,
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • Ekonomia integracji europejskiej,
 • Business plan,
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
 • Zachowania konsumenta,
 • Korporacje międzynarodowe,
 • Negocjacje międzynarodowe,
 • Globalny zrównoważony rozwój.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Ekonomia obszaru Język angielski w gospodarce mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • korporacjach międzynarodowych,
 • domach maklerskich,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • działy finansowe małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm,
 • centrach usług biznesowych,
 • firmach doradczych i konsultingowych,
 • urzędach administacji samorządowej i rządowej,
 • organizacjach sektora NGO,
 • instytucjach Unii Europejskiej.

Praktyczny profil studiów przygotowuje również do zakładania samodzelnej działalności gospodarczej oraz daje podstawy do pogłębiania wiedzy na adekwatnych studiach II i III stopnia oraz na licznych wysoce kwalifikowanych studiach podyplomowych, jak MBA.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12545 zł
10625 zł
41 505 zł
22 980 zł
15 670 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12545 zł
10625 zł
41 505 zł
22 980 zł
15 670 zł