Język angielski w środowisku pracy

Język angielski w środowisku pracy

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

CELE KSZTAŁCENIA

This is official. Most well-paid jobs require advanced English.  

Cechą wyróżniającą filologię angielską o specjalizacji język angielski w środowisku pracy jest kształtowanie wysokich kompetencji pragmatycznych w zakresie języka angielskiego właściwych dla realiów biznesu oraz silna koncentracja na praktycznym przygotowaniu zawodowym do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku biznesowym. Atutem absolwenta na rynku pracy będzie swoboda i precyzja w formułowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku angielskim na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, wysokie kompetencje interkulturowe oraz interpersonalne pożądane przez pracodawców, niezbędne do współpracy z partnerem zagranicznym.

WIEDZA

Absolwent filologii angielskiej studiów I stopnia 

 • posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu terminologii języka biznesu oraz języka specjalistycznego 
 • w zaawansowanym stopniu zna zasady komunikacji biznesowej oraz międzykulturowej 
 •  posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa, kultury i literatury angielskojęzycznego obszaru językowego  
 • zdobywa wiedzę obejmującą kompetencje miękkie 
 • ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, podstaw prawa i ochrony własności intelektualnej. 

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent filologii angielskiej studia I stopnia 

 • potrafi swobodnie (w mowie i piśmie) posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, 
 • posiada rozwinięte ustne i pisemne umiejętności komunikacyjne w zakresie angielskiego języka biznesu, 
 • posługuje się specjalistycznym słownictwem z zakresu głównych dziedzin gospodarki i funkcjonowania firmy, 
 • zna podstawowe pojęcia związane z dziedziną zarządzania, ekonomii i komunikacji i posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej 
 • posługuje się drugim językiem obcym na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 
 • posiada umiejętności wykorzystania najnowszych narzędzi technologicznych i informacyjnych  

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

 • Praktyczna nauka języka angielskiego 
 • Business English 
 • English for Meetings and Negotiations 
 • English for Marketing 
 • English for Human Resources 
 • English for Finance and Banking 
 • Korespondencja służbowa i handlowa 
 • Tłumaczenie języka biznesu i specjalistyczne 
 • Komunikacja interkulturowa w biznesie 
 • Protokół dyplomatyczny i etykieta menadżera 
 • Wiedza o kulturze i literaturze Wielkiej Brytanii i USA 
 • Techniki komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji 
 • Socjolingwistyka 
 • Arkusze kalkulacyjne 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Obszar potencjalnego zatrudnienia absolwenta filologii angielskiej studiów I stopnia jest bardzo szeroki. Zaliczyć do niego można: 

 • korporacje międzynarodowe 
 • firmy prowadzące działalność na rynku międzynarodowym (transportowe, turystyczne, ubezpieczeniowe itp.) 
 • biura tłumaczeń 
 • portale internetowe, TV, radio 
 • wydawnictwa i redakcje czasopism 
 • organizacje rządowe, pozarządowe i kulturalne, w tym ministerstwa i struktury UE 
 • stanowiska, które wymagają biegłej znajomości języków obcych. 

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12520 zł
10595 zł
41 430 zł
22 835 zł
15 400 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12520 zł
10595 zł
41 430 zł
22 835 zł
15 400 zł