Komputerowe wspomaganie projektowania

Komputerowe wspomaganie projektowania

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Cele ogólne

Zasadniczym celem kształcenia jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia technicznego do uzyskania uprawnień budowlanych, które stanowią podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdobyte wykształcenie umożliwi uzyskanie uprawnień budowlanych zarówno do projektowania jak i do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Absolwenci otrzymują wykształcenie inżynierskie do projektowania i kierowania realizacją obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i specjalnego w zakresie technologii i organizacji wznoszenia obiektów budowlanych, zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym, remontów i wzmocnień obiektów istniejących, a także do projektowania i wykonawstwa nieskomplikowanych obiektów drogowych.

Cele szczegółowe

Wiedza inżynierska uzyskana w wybranym obszarze nie sprowadza się tylko do umiejętności uruchomienia programu komputerowego i odczytania otrzymanych wyników. Student będzie potrafił świadomie dobrać program do rozwiązania danego problemu, a także odpowiedzialnie zweryfikować uzyskane wyniki. Inżynier budownictwa posiądzie w zaawansowanym stopniu umiejętność kreślenia rysunków w najnowszych programach graficznych, a także będzie wykorzystywał możliwości automatycznego doboru podkładów konstrukcyjnych na podstawie komputerowych katalogów.

Absolwenci poznają rozmaite rodzaje programów komputerowych wspomagających prace inżyniera. Student zdobędzie umiejętności świadomego używania aktualnie dostępnych:

 • pakietów graficznych (Autocad, Autodesk Revit, Archicad),
 • programów obliczeniowych (Robot Structural Analysis Professional, RM Win, Soldis),
 • wyspecjalizowanych programów do wymiarowania (Robot Structural Analysis Professional, RM Win, Soldis, - zarówno według eurokodów jak i norm polskich - płaskich i przestrzennych stalowych, żelbetowych i drewnianych konstrukcji prętowych, żelbetowych konstrukcji płytowo-słupowo-żebrowych oraz fundamentów bezpośrednich),
 • profesjonalnych programów do kosztorysowania (WINBUD, Zuzia, Rodos,),
 • wysokospecjalistycznych programów do zarzadzania w budownictwie (BMS, MS Project),
 • programów do kompleksowych obliczeń cieplnych, które wykonują świadectwa charakterystyki energetycznej
 • budynku (ArCADia-TERMO, Audytor OZC),
 • programów matematycznych (Scilab, Statistica),
 • nowoczesnych technik gromadzenia i przetwarzania systemów informacji geograficznej GIS (oprogramowanie GIS, specjalistyczne GPS, kartograficzne plotery i skanery wielkoformatowe),
 • innowacyjnych narzędzi programistycznych (języki C++, Java, VBA w MS Excel),
 • metod prezentacji swoich osiągnięć projektowych (Adobe Photoshop, CorelDRAW, oraz projektowania stron www),
 • edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych (Word, Excel).

Student pozna podstawy modelowania geometrycznego i wytrzymałościowego w zintegrowanych systemach CAD oraz rozwój metod numerycznych, w tym metody elementów skończonych (MES) w mechanice ciała odkształcalnego.

Absolwent po ukończeniu studiów będzie miał możliwość uzyskania certyfikatu kursu „Autocad - kurs zaawansowany”, który będzie wystawiany przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG.

Wiedza

Wiedza interdyscyplinarna, związana z problematyką szeroko rozumianego budownictwa w aspekcie inżynieryjnym, ekonomicznym, społecznym, prawnym. W wymienionym obszarze studiów student ma szczegółową, uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w inżynierskim zakresie:

 • rysunku technicznego, w tym architektonicznego i budowlanego, a także zasad jego sporządzania z zaawansowanym wykorzystaniem CAD (Autodesk Revit, AutoCAD),
 • wybranych programów komputerowych wspomagających obliczanie i projektowanie konstrukcji (Robot Structural Analysis Professional, RM Win),
 • teorii konstrukcji i modelowania matematycznego konstrukcji inżynierskich,
 • certyfikacji energetycznej w ujęciu komputerowym.

Ponadto posiada podstawową wiedzę w zakresie:

 • podstawowych prac geodezyjnych w budownictwie,
 • stosowania w budownictwie przepisów prawnych, norm, wytycznych projektowania i eksploatacji obiektów budowlanych,
 • stosowanych materiałów budowlanych oraz zasadach ich pozyskiwania,
 • produkcji wyrobów i elementów budowlanych,
 • technologii betonu,
 • drogowych budowli inżynierskich,
 • budownictwa komunikacyjnego,
 • teorii konstrukcji,
 • mechaniki gruntów i skał,
 • eksploatacji, remontów i utrzymania obiektów budowlanych,
 • zasad fundamentowania obiektów budowlanych,
 • projektowania, budowy i eksploatacji instalacji wewnętrznych w obiektach budowlanych,
 • fizyki budowli,
 • badań termowizyjnych budynków,
 • stosowania norm i normatywów pracy w budownictwie,
 • organizacji i zasadach kierowania budową,
 • technologii robót budowlanych,
 • prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej,
 • zrównoważonego rozwoju w budownictwie,
 • wpływu inwestycji budowlanych na środowisko.

Umiejętności

Na studiach inżynierskich w obszarze Komputerowe wspomaganie projektowania student uzyska gruntowne umiejętności w zakresie:

 • zaawansowanego sporządzania elementów dokumentacji projektowej w środowisku wybranych programów CAD 2D i 3D (Autodesk Revit, AutoCAD),
 • wykorzystania narzędzia do obliczeń i analizy konstrukcji budowlanych i inżynierskich (Autodesk Robot Structural Analysis Professional, RM Win),
 • kompleksowej analizy dowolnych konstrukcji zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi (Autodesk Robot Structural Analysis Professional),
 • obsługi pakietu programów komputerowych RM-Win dla konstruktorów budownictwa do obliczeń statycznych i wymiarowania wg PN płaskich stalowych, żelbetowych i drewnianych konstrukcji prętowych, żelbetowych konstrukcji płytowo-słupowo-żebrowych oraz fundamentów bezpośrednich,
 • wykorzystania nowoczesnego oprogramowania w projektowaniu budynków efektywnych energetycznie,
 • oceny wyników analizy numerycznej konstrukcji budowlanych.

Ponadto absolwent będzie posiadał umiejętność w zakresie:

 • doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną,
 • diagnostyki obiektów budowlanych wykonanych kamerą termowizyjną,
 • tworzenia raportów z pomiarów termowizyjnych z pakietem oprogramowania FLIR Tools;
 • identyfikacji podstawowych skał i minerałów skalnych,
 • obsługi aparatury geodezyjnej: dalmierz, teodolit, niwelator,
 • podstaw Systemów Informacji Przestrzennej (GIS),
 • podstawowych technologii pozyskiwania i produkcji materiałów i wyrobów budowlanych;
 • projektowania betonu zgodnie z założonymi wymaganiami konstrukcyjnymi i oceny jego cech technicznych,
 • sporządzenia dokumentacji projektowej prostego budynku wykonanego w technologii tradycyjnej,
 • przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków i budowli,
 • wykonania kosztorysu (program Winbud) i harmonogramu podstawowych robót budowlanych,
 • odpowiedniego wyboru metody (analityczna, doświadczalna lub numeryczna) do rozwiązywania problemów analizy i projektowania obiektów budowlanych,
 • kierowania wykonawstwem wszelkich typów obiektów budowlanych,
 • korzystania z norm budowlanych i przepisów z zakresu prawa budowlanego,
 • organizacji produkcji elementów budowlanych,
 • zastosowania przepisów prawna z zakresu budownictwa.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • zaawansowane systemy CAD
 • analiza numeryczna konstrukcji budowlanych
 • modelowanie matematyczne konstrukcji inżynierskich
 • wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego
 • metoda elementów skończonych
 • certyfikacja energetyczna w ujęciu komputerowym
 • metody obliczeniowe

Uprawnienia zawodowe

Absolwent zdobędzie odpowiednie wyksztalcenia techniczne potrzebne do uzyskania uprawnień budowlanych, które stanowią podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdobyte wykształcenie umożliwi mu uzyskanie uprawnień budowlanych zarówno do projektowania jak i do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ukończenie studiów I stopnia na kierunku budownictwo jest pierwszym i podstawowym warunkiem umożliwiającym ubieganie się o uzyskanie uprawnień budowlanych:

 • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • do projektowania w ograniczonym zakresie.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci obszaru  Budownictwo są w szczególności przygotowani do pracy w:

 • biurach i firmach projektowych – zespoły przygotowujące opracowania i dokumentację architektoniczno-konstrukcyjną,
 • pracowniach architektonicznych, konstrukcyjnych i inżynieryjnych,
 • firmach konsultingowych, doradczych agencjach obrotu nieruchomościami,
 • przedsiębiorstwach i firmach budowlanych, budowlano-montażowych - realizujących roboty budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego lub drogowego,
 • prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w szeroko rozumianej branży budowlanej,

a także w :

 • administracji samorządowej i rządowej wszystkich szczebli (urzędy marszałkowskie, starostwa, urzędy gmin, urzędy wojewódzkie, administracja specjalna)– jednostki zajmujące się budownictwem, planowaniem przestrzennym, urbanistyką, architekturą, ochroną środowiska, gospodarką terenami,
 • wytwórniach i przedsiębiorstwach produkujących materiały budowlane
 • hurtowniach i marketach budowlanych
 • działach sprzedaży materiałów budowlanych
 • akredytowanych laboratoriach budowlanych i drogowych
 • kopalniach kruszyw, wytwórniach betonu towarowego oraz wytwórniach prefabrykatów,
 • przedsiębiorstwach wykonujących usługi w zakresie wynajmu specjalistycznych środków transportu oraz maszyn i urządzeń budowlanych,
 • organizacjach społeczno-gospodarcze, regionalnych fundacjach i izbach gospodarczych,
 • instytucjach Unii Europejskiej zajmujące się problemami budownictwa.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł533 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł1 285 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł2 545 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł4 850 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł533 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł1 285 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł2 545 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł4 850 zł