Mechatronika

Mechatronika

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Koncepcja kształcenia na kierunku Inżynieria Mechatroniczna została przygotowana zgodnie z misją i strategią Uczelni ukierunkowaną na rozwój nowych kierunków i specjalności studiów, dostosowanych do regionalnego rynku pracy i zapotrzebowania społecznego. Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do kreatywnej pracy inżynierskiej w sferze praktycznych zastosowań automatyki i robotyki, mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, elektrotechniki, informatyki i inżynierii materiałowej do rozwiązywania problemów technicznych, występujących w przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych. Wykształcenie umiejętności integracji nabytej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych. Przygotowanie do pracy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących zagadnienia dotyczące konstrukcji, wytwarzania, sprzedaży, eksploatacji, diagnozowania i serwisowania systemów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Z kolei, oferta przedmiotów pozatechnicznych w ramach kierunku ma na celu poszerzyć horyzonty intelektualne studentów, a także wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności niezbędne dla każdego dobrze wykształconego człowieka, takie jak np. umiejętność posługiwania się językiem obcym (na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), znajomość problemów bezpieczeństwa pracy, etyki, marketingu czy ochrony środowiska.

W ramach obszaru Mechatronika absolwent posiądzie wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii mechatronicznej, która pozwoli mu na dalsze kształcenie w wybranych obszarach związanych z obszarami działań inżynierskich. To obszar interdyscyplinarny pozwalający zdobyć wiedzę m.in. z obszarów takich jak: elektrotechnika, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, automatyka i robotyka, elektronika i informatyka. Wszechstronność i różnokierunkowość wykształcenia poparta wiedzą o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie mechatroniki pozwala absolwentom tego  obszaru na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku pracy w różnych krajach.

Wiedza

Wiedza interdyscyplinarna, związana jest z problematyką inżynierii mechatronicznej w aspekcie inżynieryjnym, ekonomicznym, społecznym, prawnym. W wymienionym obszarze studiów student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w inżynierskim zakresie:

 • budowy i zasad działania robotów ,
 • działania urządzeń mobilnych oraz przygotowania oprogramowania pracującego pod kontrolą systemów Android i iOS,
 • budowy oraz wykorzystania systemów operacyjnych czasu rzeczywistego,
 • interfejsów komunikacyjnych wykorzystywanych w mechatronice.

Ponadto posiada podstawową wiedzę w zakresie:

 • matematyki, fizyki, informatyki,
 • zastosowania podstawowych materiałów inżynierskich, ich właściwości, technologii przetwarzania i projektowania materiałowego
 • budowy i zasadach działania systemów mechatronicznych,
 • mechaniki i wytrzymałości materiałów,
 • metod pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • budowy i zasadach działania maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • teorii sterowania i układów automatyki,
 • metod konstruowania, wytwarzania i diagnostyki stosowanych w inżynierii mechatronicznej,
 • podstawowe środowiska programistyczne stosujące języki wysokiego poziomu oraz zna zasady programowania strukturalnego i obiektowego,
 • rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej,
 • zasad prowadzenia projektów inżynierskich,
 • budowy, zasady działania, programowania i łączenia z obiektem programowalnych sterowników logicznych (PLC),
 • energoelektroniki oraz wytwarzania energii elektrycznej,
 • wykorzystania metod numerycznych w mechatronice,
 • wykorzystania nanomateriałów w nowoczesnych konstrukcjach,
 • budowy, metodyki oceny niezawodności oraz znajomości przepisów i norm dotyczących wybranych układów mechatronicznych,
 • zasad eksploatacji maszyn i urządzeń.

Umiejętności

Na studiach inżynierskich w obszarze Mechatronika student uzyska gruntowne umiejętności w zakresie:

 • informatycznym (języki programowania, systemy operacyjne, bazy danych, sieci komputerowe),
 • zarzadzania średniej wielkości systemami mechatronicznymi i ich wdrażania w różnych dziedzinach gospodarki,
 • wykorzystywania sprzętu komputerowego do rozwiązywania problemów zawodowych,
 • analizowania zasad funkcjonowania protokołów i interfejsów sieciowych oraz projektowania prostych sieci komunikacyjnych.

 Ponadto absolwent będzie posiadał umiejętność w zakresie:

 • wykorzystania poznanych metod i modeli matematycznych do analizy i projektowania elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,
 • korzystania z narzędzi analitycznych, symulacyjnych w projektowaniu urządzeń i systemów mechatronicznych oraz w projektowaniem procesu ich wytwarzania,
 • zaproponowania ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych i modeli elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • oceny przydatność nowych osiągnięć w zakresie materiałów, komponentów, metod projektowania i wytwarzania do projektowania lub wytwarzania urządzeń i systemów mechatronicznych, zawierających rozwiązania o charakterze innowacyjnym,
 • posługiwania się komputerowymi narzędziami wspomagania pracy inżyniera,
 • opracowania dokumentacji oraz przygotowania, przedstawienia i przeprowadzenia dyskusji na temat realizacji zadania
 • komunikowania i współpracy w wielodziedzinowym środowisku pracy,
 • realizowania projektów w zespołach studenckich, jak również zarządzania pracą takiego zespołu,
 • ciągłego doskonalenia i poszerzania wiedzy zawodowej.

Wykaz wybranych przedmiotów

 •  Programowanie urządzeń mobilnych,
 •  Systemy operacyjne czasu rzeczywistego,
 •  Sztuczna inteligencja,
 •  Interfejsy komunikacyjne,
 •  Sieci komputerowe,
 •  Programowanie (strukturalne i obiektowe),
 •  Podstawy mechatroniki,
 •  Mechanika techniczna ciała stałego,
 •  Mechatronika techniczna,
 •  Materiałoznawstwo,
 •  Metrologia,
 •  Grafika inżynierska i projektowanie wspomagane komputerowo,
 •  Podstawy konstrukcji maszyn,
 •  Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
 •  Podstawy automatyki,
 •  Eksploatacja maszyn i urządzeń,
 •  Inżynieria wytwarzania,
 •  Miernictwo wielkości nieelektrycznych,
 •  Programowalne sterowniki logiczne,
 •  Automatyzacja procesów wytwarzania,
 •  Robotyka,
 •  Metody numeryczne,
 •  Współczesne maszyny i napędy elektryczne,
 •  Projektowanie układów sterowania,
 •  Mechatronika pojazdów.
   

Perspektywy zatrudnienia

Studia na kierunku Inżynieria Mechatroniczna przygotowują inżynierów do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektujących urządzenia mechatroniczne oraz w zakresie eksploatacji urządzeń mechatronicznych. Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

Absolwenci obszaru  Mechatronika są w szczególności przygotowani do pracy w:

firmach zajmujących się instalacją, projektowaniem i konstruowaniem układów i systemów mechatronicznych,
własnej działalność gospodarczej w zakresie zarówno projektowania i produkcji, jak i eksploatacji oraz serwisu urządzeń i systemów mechatronicznych,
przemyśle maszynowym,
biurach projektów (zajmujących się układami mechanicznymi lub mechatronicznymi),
firmach konsultingowych,
firmach zajmujących się budową środków transportu,
firmach z branży elektronicznej,
firmach konstrukcyjnych zajmujących się wytwarzaniem detali z tworzyw sztucznych oraz metali.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12450 zł402 zł450 zł520 zł
10520 zł460 zł520 zł594 zł616 zł
41 250 zł1 125 zł1 250 zł1 431 zł1 484 zł
22 470 zł2 200 zł2 470 zł2 835 zł2 940 zł
14 700 zł4 200 zł4 700 zł5 400 zł5 600 zł