Menadżer projektu

Menadżer projektu

Licencjackie 6 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość studia zdalne

Cele kształcenia

Współczesne, dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze wpływa w znaczącym stopniu na zmiany w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Coraz częściej organizacje gospodarcze realizują projekty lub zbiory projektów, zarządzanych i koordynowanych w warunkach ograniczonych zasobów. Kierownicy projektów są więc obciążeni wielością obowiązków i zależności, przede wszystkim dlatego, że przedsięwzięcia te mają duże znaczenie dla powodzenia przedsiębiorstwa na rynku. Wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania projektami są zatem centralnym czynnikiem sukcesu firm funkcjonujących w dynamicznych warunkach konkurencyjnych. Przedsiębiorstwa, które skutecznie zarządzają projektami, osiągają wymierne efekty poprzez między innymi zwiększenie zadowolenie klienta ze współpracy oraz poprawy atmosfery w zespole realizującym zadania projektowe. 

Wiedza

Zarządzanie projektem polega na zastosowaniu wiedzy, umiejętności i narzędzi w czynnościach projektu, tak aby osiągnąć cele oraz zaspokoić oczekiwania zleceniodawców. Działania te wymagają balansowania między takimi elementami jak: cele, ograniczony czas, koszty oraz jakość. Skuteczne zarządzanie projektami to główne przesłanie studiów I stopnia. Potrzebne są jednak do tego dobre przygotowanie, wszechstronna wiedza oraz różnorodne umiejętności postępowania z ludźmi. Celem studiów Zarządzanie projektami jest przekazanie i pogłębianie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie problematyki zarządzania projektami w warunkach gospodarki rynkowej. Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych przedmiotów mają na celu przede wszystkim zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania projektami oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce. Kryteriami doboru omawianych zagadnień są: aktualność i praktyczna przydatność oraz znaczenie dla przedsiębiorstw w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej.

Umiejętności

Absolwent nabędzie umiejętności z zakresu zarządzania, prawa i ekonomii w kontekście mechanizmów zarządzania projektami. Absolwent będzie potrafił wykorzystywać skutecznie kapitał ludzki i wiedzę teoretyczna z zakresu zarządzania i ekonomii do budowania zespołów projektowych oraz wdrażania projektów w praktyczne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Absolwent po zakończeniu studiów będzie znał metody, techniki i narzędzia zarządzania projektem, uwarunkowania rynkowe i prawne zarządzania projektem. W konsekwencji będzie potrafił zarządzać zespołem projektowym i pełnić rolę kierownika projektu jako lidera zespołu.

Wykaz wybranych przedmiotów

Plan zakłada realizację m.in. takich specjalistycznych przedmiotów jak:

 • Podstawy ekonomii i zarządzania
 • Podstawy zarządzania projektami
 • Metodyki zarządzania projektami
 • Analiza finansowa projektu
 • Zespoły i liderzy w projekcie
 • Warsztaty pracy grupowej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi przy budowaniu zespołów projektowych
 • Komunikacja interpersonalna
 • Psychologia zarządzania
 • Techniki negocjacji i mediacji w biznesie

Perspektywy zatrudnienia

Obszar studiów przygotowuje do wykonywania zawodów takich jak:

 • menedżer ds. rozwoju przedsiębiorstwa
 • kierownik projektów i zespołu projektowego
 • samodzielny specjalista do prowadzenia projektu jak i do współpracy przy realizacji projektów z wykonawcami zewnętrznymi
 • analityk danych w projektach implementacji i wdrożenia systemów informatycznych

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12345 zł
10396 zł
4955 zł
21 890 zł
13 600 zł