Nieruchomości i zarządzanie inwestycjami

Nieruchomości i zarządzanie inwestycjami

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Cele ogólne

Zasadniczym celem kształcenia jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia technicznego do uzyskania uprawnień budowlanych, które stanowią podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdobyte wykształcenie umożliwi uzyskanie uprawnień budowlanych zarówno do projektowania jak i do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Absolwenci otrzymują wykształcenie inżynierskie do projektowania i kierowania realizacją obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i specjalnego w zakresie technologii i organizacji wznoszenia obiektów budowlanych, zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym, remontów i wzmocnień obiektów istniejących, a także do projektowania i wykonawstwa nieskomplikowanych obiektów drogowych.

Cele szczegółowe

Absolwent ma znacznie rozszerzone przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z inwestycjami oraz obrotem i zarządzaniem nieruchomościami. Celem studiów jest wykształcenie inżyniera budownictwa z dodatkową, ogólnoekonomiczną wiedzą w zakresie zarządzania, finansów i bankowości, istotną na rynku nieruchomości i inwestycji.
Student nabywa umiejętność stosowania różnych podejść, metod i technik szacowania nieruchomości w zależności od uwarunkowań rynkowych. Absolwent umie zarządzać nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi, a także ma wiedzę dotyczącą finansowania inwestycji. Posiada kompleksową wiedzę i umiejętności odnoszące się do całego cyklu życia nieruchomości, od planowania, poprzez realizację inwestycji, użytkowanie (zarządzanie) i zbycie nieruchomości.

Wiedza

Wiedza interdyscyplinarna, związana z problematyką szeroko rozumianego budownictwa w aspekcie inżynieryjnym, ekonomicznym, społecznym, prawnym. W wymienionym obszarze studiów student ma szczegółową, uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w inżynierskim zakresie:  

 • zarządzania projektami,
 • zagadnień z obszaru zarządzania nieruchomościami w Polsce i Unii Europejskiej,
 • etapów zarządzania nieruchomością,
 • finansowania inwestycji i nieruchomości,
 • ekonomiczno-finansowych aspektów obrotu nieruchomościami,
 • zarządzania firmą budowlaną.

Ponadto posiada podstawową wiedzę w zakresie:

 • podstawowych prac geodezyjnych w budownictwie,
 • stosowania w budownictwie przepisów prawnych, norm, wytycznych projektowania i eksploatacji obiektów budowlanych,
 • stosowanych materiałów budowlanych oraz zasadach ich pozyskiwania,
 • produkcji wyrobów i elementów budowlanych,
 • technologii betonu,
 • drogowych budowli inżynierskich,
 • budownictwa komunikacyjnego,
 • teorii konstrukcji,
 • mechaniki gruntów i skał,
 • eksploatacji, remontów i utrzymania obiektów budowlanych,
 • zasad fundamentowania obiektów budowlanych,
 • projektowania, budowy i eksploatacji instalacji wewnętrznych w obiektach budowlanych,
 • fizyki budowli,
 • badań termowizyjnych budynków,
 • stosowania norm i normatywów pracy w budownictwie,
 • organizacji i zasadach kierowania budową,
 • technologii robót budowlanych,
 • prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej,
 • zrównoważonego rozwoju w budownictwie,
 • wpływu inwestycji budowlanych na środowisko.

Umiejętności

Na studiach inżynierskich w obszarze Nieruchomości i zarządzanie inwestycjami student uzyska gruntowne umiejętności w zakresie:

 • zasad zarządzania projektami,
 • konstruowania elementów planu zarządzania nieruchomością,
 • stosowania metod oceny projektów inwestycyjnych w praktyce,
 • wybranych programów komputerowego wspomagające zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym.

Ponadto absolwent będzie posiadał umiejętność w zakresie:

 • doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną,
 • diagnostyki obiektów budowlanych wykonanych kamerą termowizyjną,
 • tworzenia raportów z pomiarów termowizyjnych z pakietem oprogramowania FLIR Tools;
 • identyfikacji podstawowych skał i minerałów skalnych,
 • obsługi aparatury geodezyjnej: dalmierz, teodolit, niwelator,
 • podstaw Systemów Informacji Przestrzennej (GIS),
 • podstawowych technologii pozyskiwania i produkcji materiałów i wyrobów budowlanych;
 • projektowania betonu zgodnie z założonymi wymaganiami konstrukcyjnymi i oceny jego cech technicznych,
 • sporządzenia dokumentacji projektowej prostego budynku wykonanego w technologii tradycyjnej,
 • przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków i budowli,
 • wykonania kosztorysu (program Winbud) i harmonogramu podstawowych robót budowlanych,
 • odpowiedniego wyboru metody (analityczna, doświadczalna lub numeryczna) do rozwiązywania problemów analizy i projektowania obiektów budowlanych,
 • kierowania wykonawstwem wszelkich typów obiektów budowlanych,
 • korzystania z norm budowlanych i przepisów z zakresu prawa budowlanego,
 • organizacji produkcji elementów budowlanych,
 • zastosowania przepisów prawna z zakresu budownictwa.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Zarządzania projektami
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Finansowanie inwestycji i nieruchomości
 • Ekonomiczno-finansowe aspekty obrotu nieruchomościami
 • Zarządzanie firmą budowlaną

Uprawnienia zawodowe

Absolwent zdobędzie odpowiednie wyksztalcenia techniczne potrzebne do uzyskania uprawnień budowlanych, które stanowią podstawę prawną, dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdobyte wykształcenie umożliwi mu uzyskanie uprawnień budowlanych, zarówno do projektowania jak i do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ukończenie studiów I stopnia na kierunku budownictwo jest pierwszym i podstawowym warunkiem umożliwiającym ubieganie się o uzyskanie uprawnień budowlanych:

 • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • do projektowania w ograniczonym zakresie.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci obszaru Nieruchomosci i zarządzanie inwestycjami są w szczególności przygotowani do pracy w:

 • firmach konsultingowych, doradczych agencji obrotu nieruchomościami,
 • organizacjach społeczno-gospodarczych, regionalnych fundacjach i izbach gospodarczych,
 • instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami budownictwa,
 • administracji samorządowej i rządowej wszystkich szczebli (urzędy marszałkowskie, starostwa, urzędy gmin, urzędy wojewódzkie, administracja specjalna) – jednostki zajmujące się budownictwem, planowaniem przestrzennym, urbanistyką, architekturą, ochroną środowiska, gospodarką terenami,
 • jednostkach badawczych zajmujące się budownictwem,

a także:

 • przedsiębiorstwach i firmach budowlanych, budowlano-montażowych - realizujące roboty budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego lub drogowego,
 • wytwórniach i przedsiębiorstwach produkujących materiały budowlane,
 • firmach zajmujących się sprzedażą wyrobów i materiałów budowlanych,
 • biurach i firmach projektowych – zespoły przygotowujące opracowania i dokumentację architektoniczno-konstrukcyjną.

 

 

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł