Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Magisterskie 10 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Głównym celem studiów jest przygotowanie pedagogiczne i metodyczne studenta  do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej w klasach początkowych szkoły podstawowej i przedszkolach. Obszar ten wyposaży słuchacza w kompetencje o charakterze interdyscyplinarnym, odpowiadające wymaganiom potencjalnych pracodawców oraz przygotuje do wykonywania zadań nauczyciela. Profil  studiów nastawiony jest na zdobycie umiejętności praktycznych, a zajęcia prowadzone są przez ekspertów z obszarów opieki nad dziećmi. Podczas praktyk w placówkach oświatowych nabytą wiedzę teoretyczną uzupełnią umiejętności praktyczne.

Program studiów

Program studiów zakłada oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej opartej na zagadnieniach z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami socjologii i psychologii rozwojowej dziecka, naukę diagnozowania potrzeb oraz wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym. Słuchacz poznaje zasady planowania i metodyki organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III oraz współczesne metody, techniki i narzędzia w pracy specjalistycznej, a uzyskane kompetencje praktyczne pozwolą na umiejętne stosowanie poznanych zagadnień w sytuacjach konfliktowych.

Umiejętności

Student będzie potrafił:

 • połączyć wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z wiedzą o prawidłowym rozwoju dziecka
 • rozpoznawać zaburzenia rozwojowe dziecka i dostosowywać pracę do jego potrzeb
 • wykorzystywać tradycyjne i nowoczesne źródła informacji, dzięki czemu systematycznie będzie pogłębiał swoją wiedzę i umiejętności
 • organizować pracę dzieci, rozbudzać ich zainteresowania, wspierać rozwój poprzez dobór odpowiednich metod, technik nauczania i środków dydaktycznych, badać i oceniać ich osiągnięcia a także indywidualizować proces dydaktyczno-wychowawczy
 • prowadzić ewaluację własnych działań dydaktycznych i wychowawczych oraz modyfikować je w zależności od osiąganych wyników
 • stanie się on mentorem w procesie uczenia się i pracy nad sobą
 • wiedza z zakresu pedagogiki specjalnej pozwali rozwinąć umiejętności współuczestnictwa w przeprowadzaniu diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w rozwoju oraz zaspokojeniu ich potrzeb edukacyjnych

Wykaz wybranych przedmiotów

Plan 5-letnich studiów zakłada realizację m.in. takich przedmiotów jak:

 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwojowa
 • Filozofia z elementami etyki
 • Pedagogika ogólna
 • Socjologia
 • Pedagogika specjalna
 • Edukacja przedszkolan
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Edukacja matematyczna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
 • Edukacja muzyczno-ruchowa z metodyka w przedszkolu i klasach I-III
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 • Wychowanie przez sztukę w przedszkolu i klasach I-III
 • Metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością
 • Metody pracy z dzieckiem uzdolnionym
 • Projekt edukacyjny
 • Podstawy terapii SI

Perspektywy zatrudnienia

Obszar studiów przygotowuje do pracy w placówkach takich jak:

 • Nauczyciel przedszkola
 • Nauczyciel w klasach I-III
 • Placówki oświatowe
 • Świetlice środowiskowe
 • Ogniska opiekuńczo-wychowawcze
 • Żłobki
 • Kluby malucha

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12345 zł
10396 zł
4955 zł
21 890 zł
13 600 zł