Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Licencjackie 6 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Cel kształcenia

Celem studiów jest wyposażenie studentów w szeroką i wszechstronną wiedzę i umiejętności oraz przygotowanie zawodowe do zatrudnienia we wszystkich obszarach pielęgniarstwa.

Program studiów

Student oprócz ogólnych przedmiotów z zakresu nauk społecznych, zapoznaje się z podstawami nauk medycznych (anatomia, fizjologia, patologia itd.), podstawami pielęgniarstwa, a następnie uzyskuje wiadomości ogólnomedyczne i umiejętności pielęgniarstwa specjalistycznego z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii, pediatrii, neurologii i rehabilitacji, chirurgii, psychiatrii, położnictwa i ginekologii, a także opieki paliatywnej. 

Sylwetka Absolwenta

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

w zakresie wiedzy posiada:

 • szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
 • ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 • znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

w zakresie umiejętności potrafi:

 • korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 • udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
 • samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
 • organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;

w zakresie kompetencji społecznych:

 • skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
 • posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 • posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się. 

Umiejętności

Absolwent studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwa jest:

 • samodzielnym praktykiem, profesjonalistą –
 • przygotowanym do efektywnego pielęgnowania,
 • kierowania opieką pielęgniarską,
 • zdolnym do podejmowania kompetentnych decyzji dotyczących pielęgnowania,
 • odpowiedzialnym za jakość oferowanych i świadczonych usług,
 • przygotowanym do współpracy i współdziałania w interdyscyplinarnym zespole opiekuńczym,
 • świadomym swoich kompetencji związanych z realizacją własnej roli zawodowej.

Absolwent jest osobą :

 • odpowiedzialną,
 • zdolną do empatii,
 • odporną na stres,
 • wykazującą łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • życzliwą,
 • ciągle doskonalącą swoje techniki pracy i wiedzę,
 • dbającą o integralny rozwój osobowy

Języki obce

Absolwent będzie władał językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.

Wykaz przedmiotów

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu nauk podstawowych:

 • Anatomia, 
 • Fizjologia,
 • Patologia, 
 • Genetyka, 
 • Farmakologia, 
 • Biochemia i biofizyka, 
 • Mikrobiologia i parazytologia, 
 • Radiologia

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu nauk społecznych: 

 • Psychologia, 
 • Socjologia, 
 • Pedagogika, 
 • Prawo, 
 • Zdrowie publiczne 

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu podstaw opieki pielęgniarskiej: 

 • Podstawy pielęgniarstwa,
 • Podstawowa opieka, 
 • Dietetyka, 
 • Badania fizykalne, 

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu opieki specjalistycznej:

 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne,
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, 
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, 
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne,
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, 
 • Opieka paliatywna,
 • Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych, 
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne,
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
 • Podstawy ratownictwa medycznego

Praktyki

Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich doświadczeń w zakresie studiowanego obszaru kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem integracji nabywanych umiejętności praktycznych z wiedzą i kompetencjami społecznymi.

 

Studenci kierunku „pielęgniarstwo” pierwszego stopnia są zobowiązani do realizacji 1200 godzin praktyk zgodnie ze standardami przewidzianymi na studiach I stopnia uzyskując 30 punktów ECTS.

 

Miejscem odbywania praktyk zawodowych są oddziały szpitalne: internistyczne, chirurgiczne, pediatryczne (niemowlęce, patologii noworodka), neurologiczne, psychiatryczne, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, położnicze i ginekologiczne w wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym, w ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej oraz hospicja.

 

Studenci odbywają praktykę w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, domach opieki, prywatnych centrach medycznych, poradniach medycznych o charakterze zgodnym z programem praktyk.

 

Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę (pielęgniarki), pracownika danego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Nadzór nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje koordynator  praktyk w uczelni.

Studenci studiów I-go stopnia na kierunku „pielęgniarstwo” odbywają praktykę zawodową w dni wolne od zajęć na Uczelni lub w czasie przerwy wakacyjnej. Zgodnie z programem studiów studenci powinni odbyć praktykę w następującym wymiarze godzin:

 • Podstawy pielęgniarstwa – 120 godzin, uzyskując 3 punkty ECTS
 • Podstawowa opieka zdrowotna – 200 godzin, uzyskując 5 punktów ECTS
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne – 40 godzin, uzyskując 1 punkt ECTS
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne – 160 godzin, uzyskując 4 punkty ECTS
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - 160 godzin, uzyskując 4 punkty ECTS
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - 160 godzin, uzyskując 4 punkty ECTS
 • Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych – 80 godzin, uzyskując 2 punkty ECTS
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne - 80 godzin, uzyskując 2 punkty ECTS
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - 80 godzin, uzyskując 2 punkty ECTS
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne – 40 godzin, uzyskując 1 punkt ECTS
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia - 40 godzin, uzyskując 1 punkt ECTS
 • Opieka paliatywna - 40 godzin, uzyskując 1 punkt ECTS

Lista instytucji gdzie można odbyć praktyki:

 • Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach,
 • Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
 • Szpital Miejski w Miastku sp. z o.o.
 • Szpital Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.
 • „MAWIKO” Sp. z o.o. – Ośrodek Leczenia Nerwic MAWIKO
 • NZOZ NOVO-MED. S.c.
 • SP ZOZ Człuchów,
 • Lucyna Breska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Brusmed”
 • Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach,
 • Hospicjum ZNMP w Chojnicach
 • Szpital Tucholski sp. z o.o.
 • NOVO-MED sp. z o.o. w Czarnem
 • Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
 • NOVUM - MED Sp. z o.o. w Więcborku

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata oraz otrzymania prawa wykonywania zawodu znajdzie zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • przychodniach,
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych,
 • hospicjach,
 • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych,
 • domach pomocy społecznej, 

Czas trwania

6 semestrów, tryb stacjonarny 

Kadra

To przede wszystkim znani i doświadczeni wykładowcy z uniwersytetów medycznych oraz osoby związane z regionalnymi podmiotami leczniczymi, a posiadający ogromne umiejętności praktyczne.

Specjalne wymagania rekrutacyjne

Na obszarze studiów Pielęgniarstwo w procesie rekrutacji wymagane jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku studiów „pielęgniarstwo”. Skierowanie na badanie kandydat otrzymuje w Biurze Wydziału Nauk Stosowanych. 

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12450 zł402 zł450 zł520 zł
10520 zł460 zł520 zł594 zł
41 250 zł1 125 zł1 250 zł1 431 zł
22 470 zł2 200 zł2 470 zł2 835 zł
14 700 zł4 200 zł4 700 zł5 400 zł