Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Licencjackie 2 SEMESTRÓW studia pomostowe

Wiedza

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo studia I stopnia:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

 • rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych;
 • etiologię, patomechanizm, objawy kliniczne, przebieg i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych;
 •  uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego;
 • system opieki zdrowotnej w Polsce i w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 •  zasady promocji zdrowia i zapobiegania chorobom;
 • modele opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą;
 •  etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki.

Umiejętności

W zakresie umiejętności potrafi:

 • udzielać świadczeń w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom; 
 • udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej; 
 • rozpoznawać problemy zdrowotne i określać priorytety w opiece pielęgniarskiej; 
 • samodzielnie sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę pielęgniarską nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej; 
 • samodzielnie udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w zakresie określonym w przepisach; 
 • decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; 
 • współpracować z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów opieki pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych; 
 • przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej; 
 • wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich; 
 • dokonywać analizy jakości opieki pielęgniarskiej; 
 • organizować pracę własną i podległego personelu oraz współpracować w zespołach opieki zdrowotnej.  

W zakresie kompetencji społecznych:

 • kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece,
 • okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;  
 • przestrzegania praw pacjenta i zachowywania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem; 
 • samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem; 
 • ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie czynności zawodowych; 
 • zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
 • przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta; 
 • dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, oddziałach dziennych, zakładach opieki długoterminowej) na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza, w placówkach oświatowych, w formie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej.

Po uzyskaniu tytułu licencjata na studiach pomostowych absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo oraz innych wybranych kierunkach z zakresu nauk o zdrowiu.

Specjalne wymagania rekrutacyjne

W ramach procedury rekrutacyjnej zostaną stworzone listy rankingowe kandydatów na studia.
Podstawą tworzenia list rankingowych jest ocena końcowa ze studiów, zamieszczona w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.
W przypadku tych samych ocen o kolejności zadecyduje średnia arytmetyczna wszystkich ocen ze studiów podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, obliczona na podstawie suplementu do dyplomu.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12450 zł
10570 zł
22 730 zł
15 200 zł