Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia dualne

Wiedza

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo studia II stopnia:

W zakresie wiedzy posiada:

 • specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych,
 • znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Umiejętności

W zakresie umiejętności potrafi:

 • określać standardy profesjonalnej opieki oraz wdrażać je do praktyki za­wodowej,
 • rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach  trudnych,
 • rozpoznawać obszary prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności i aktywnie w nich uczestniczyć,
 • organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską,
 • organizować i nadzorować pracę własną i pracę zespołu pielęgniarskiego,
 • wdrażać nowe techniki, metody i rozwiązania organizacyjne, 
 • opracowywać i udzielać zindywidualizowane świadczenia w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • opracowywać założenia polityki kadrowej,
 • dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się,
 • opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo studia II stopnia jest przygotowany do pracy:

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na stanowiskach kierowniczych,
 • w administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie,
 • w instytucjach oświatowych,
 • jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą.

Po ukończonych studiach II stopnia absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12450 zł
10520 zł
41 250 zł
22 470 zł
14 700 zł