Pielęgniarstwo I st - nabór zimowy

Pielęgniarstwo I st - nabór zimowy

Licencjackie 6 SEMESTRÓW Studia dualne

Cel kształcenia

Celem studiów jest wyposażenie studentów w szeroką i wszechstronną wiedzę i umiejętności oraz przygotowanie zawodowe do zatrudnienia we wszystkich obszarach pielęgniarstwa.

Program studiów

Student oprócz ogólnych przedmiotów z zakresu nauk społecznych, zapoznaje się z podstawami nauk medycznych (anatomia, fizjologia, patologia itd.), podstawami pielęgniarstwa, a następnie uzyskuje wiadomości ogólnomedyczne i umiejętności pielęgniarstwa specjalistycznego z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii, pediatrii, neurologii i rehabilitacji, chirurgii, psychiatrii, położnictwa i ginekologii, a także opieki paliatywnej. 

Sylwetka Absolwenta

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

w zakresie wiedzy posiada:

 • szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
 • ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 • znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

w zakresie umiejętności potrafi:

 • korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 • udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
 • samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
 • organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;

w zakresie kompetencji społecznych:

 • skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
 • posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 • posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się. 

Umiejętności

Absolwent studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwa jest:

 • samodzielnym praktykiem, profesjonalistą –
 • przygotowanym do efektywnego pielęgnowania,
 • kierowania opieką pielęgniarską,
 • zdolnym do podejmowania kompetentnych decyzji dotyczących pielęgnowania,
 • odpowiedzialnym za jakość oferowanych i świadczonych usług,
 • przygotowanym do współpracy i współdziałania w interdyscyplinarnym zespole opiekuńczym,
 • świadomym swoich kompetencji związanych z realizacją własnej roli zawodowej.

Absolwent jest osobą :

 • odpowiedzialną,
 • zdolną do empatii,
 • odporną na stres,
 • wykazującą łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • życzliwą,
 • ciągle doskonalącą swoje techniki pracy i wiedzę,
 • dbającą o integralny rozwój osobowy

Języki obce

Absolwent będzie władał językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.

Wykaz przedmiotów

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu nauk podstawowych:

 • Anatomia, 
 • Fizjologia,
 • Patologia, 
 • Genetyka, 
 • Farmakologia, 
 • Biochemia i biofizyka, 
 • Mikrobiologia i parazytologia, 
 • Radiologia

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu nauk społecznych: 

 • Psychologia, 
 • Socjologia, 
 • Pedagogika, 
 • Prawo, 
 • Zdrowie publiczne 

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu podstaw opieki pielęgniarskiej: 

 • Podstawy pielęgniarstwa,
 • Podstawowa opieka, 
 • Dietetyka, 
 • Badania fizykalne, 

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu opieki specjalistycznej:

 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne,
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, 
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, 
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne,
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, 
 • Opieka paliatywna,
 • Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych, 
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne,
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
 • Podstawy ratownictwa medycznego

Praktyki

Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich doświadczeń w zakresie studiowanego obszaru kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem integracji nabywanych umiejętności praktycznych z wiedzą i kompetencjami społecznymi.

 

Studenci kierunku „pielęgniarstwo” pierwszego stopnia są zobowiązani do realizacji 1200 godzin praktyk zgodnie ze standardami przewidzianymi na studiach I stopnia uzyskując 30 punktów ECTS.

 

Miejscem odbywania praktyk zawodowych są oddziały szpitalne: internistyczne, chirurgiczne, pediatryczne (niemowlęce, patologii noworodka), neurologiczne, psychiatryczne, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, położnicze i ginekologiczne w wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym, w ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej oraz hospicja.

 

Studenci odbywają praktykę w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, domach opieki, prywatnych centrach medycznych, poradniach medycznych o charakterze zgodnym z programem praktyk.

 

Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę (pielęgniarki), pracownika danego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Nadzór nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje koordynator  praktyk w uczelni.

Studenci studiów I-go stopnia na kierunku „pielęgniarstwo” odbywają praktykę zawodową w dni wolne od zajęć na Uczelni lub w czasie przerwy wakacyjnej. Zgodnie z programem studiów studenci powinni odbyć praktykę w następującym wymiarze godzin:

 • Podstawy pielęgniarstwa – 120 godzin, uzyskując 3 punkty ECTS
 • Podstawowa opieka zdrowotna – 200 godzin, uzyskując 5 punktów ECTS
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne – 40 godzin, uzyskując 1 punkt ECTS
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne – 160 godzin, uzyskując 4 punkty ECTS
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - 160 godzin, uzyskując 4 punkty ECTS
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - 160 godzin, uzyskując 4 punkty ECTS
 • Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych – 80 godzin, uzyskując 2 punkty ECTS
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne - 80 godzin, uzyskując 2 punkty ECTS
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - 80 godzin, uzyskując 2 punkty ECTS
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne – 40 godzin, uzyskując 1 punkt ECTS
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia - 40 godzin, uzyskując 1 punkt ECTS
 • Opieka paliatywna - 40 godzin, uzyskując 1 punkt ECTS

Lista instytucji gdzie można odbyć praktyki:

 • Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach,
 • Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
 • Szpital Miejski w Miastku sp. z o.o.
 • Szpital Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.
 • „MAWIKO” Sp. z o.o. – Ośrodek Leczenia Nerwic MAWIKO
 • NZOZ NOVO-MED. S.c.
 • SP ZOZ Człuchów,
 • Lucyna Breska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Brusmed”
 • Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach,
 • Hospicjum ZNMP w Chojnicach
 • Szpital Tucholski sp. z o.o.
 • NOVO-MED sp. z o.o. w Czarnem
 • Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
 • NOVUM - MED Sp. z o.o. w Więcborku

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata oraz otrzymania prawa wykonywania zawodu znajdzie zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • przychodniach,
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych,
 • hospicjach,
 • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych,
 • domach pomocy społecznej, 

Czas trwania

6 semestrów, tryb stacjonarny 

Kadra

To przede wszystkim znani i doświadczeni wykładowcy z uniwersytetów medycznych oraz osoby związane z regionalnymi podmiotami leczniczymi, a posiadający ogromne umiejętności praktyczne.

Specjalne wymagania rekrutacyjne

Na obszarze studiów Pielęgniarstwo w procesie rekrutacji wymagane jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku studiów „pielęgniarstwo”. Skierowanie na badanie kandydat otrzymuje w Biurze Wydziału Nauk Stosowanych. 

Harmonogram czesnego

DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12500 zł 625 zł
10572 zł 715 zł
41 380 zł 1 725 zł
22 732 zł 3 415 zł
15 200 zł 6 500 zł