Przemysłowy internet rzeczy

Przemysłowy internet rzeczy

Magisterskie 3 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Celem kształcenia w obszarze "Przemysłowy Internet rzeczy" jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z projektowaniem nowoczesnych urządzeń technicznych będących składnikiem inteligentnego przedsiębiorstwa, inteligentnych systemów energetycznych lub też inteligentnych systemów pomiarowych. Studia w obszarze Przemysłowy Internet rzeczy mają w maksymalnym stopniu rozwijać kreatywność. Dodatkowo absolwent będzie posiadał wiedzę, która pozwala na projektowanie i optymalizację całych linii technologicznych. Istotnym obszarem kompetencji będzie także umiejętność wykorzystywania gotowych rozwiązań do samodzielnego projektowania oraz konstruowania rozproszonych systemów pomiarowych.

Wspólną cechą wszystkich, współczesnych maszyn i urządzeń technicznych jest wysoki stopień automatyzacji, który umożliwia uzyskanie dużej dokładności i powtarzalności produkcji. Konsekwencją takiego podejścia w konstruowaniu urządzeń jest konieczność stosowania dużej ilości czujników i przetworników wielkości fizycznych, takich jak temperatura, natężenie oświetlania, wilgotność, położenie itp. Parametry fizyczne muszą być zastąpione przez elektryczne sygnały analogowe i cyfrowe, które mogą być następnie wykorzystane przez układy sterowania. Z tego wynika, że praca na stanowiskach związanych z konstrukcją maszyn i urządzeń wymaga rozbudowanej wiedzy z zakresu metrologii, przetwarzania sygnałów, metod sterowania, a nawet sztucznej inteligencji

Wiedza

Absolwent obszaru Przemysłowy Internet rzeczy będzie posiadał wiedzę w zakresie szeroko rozumianej mechatroniki, w szczególności będzie to wiedza z zakresu:

 • Internetu rzeczy;
 • zaawansowanych metod sterowania;
 • nowoczesnych metod pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych;
 • budowy układów i systemów kontrolno-pomiarowych;
 • integracji czujników i sieci czujników z obiektami technicznymi;
 • Inteligentnych budynków;
 • inteligentnych systemów pomiarowych;
 • metodologii badań naukowych, w tym badań eksperymentalnych w dziedzinie mechatroniki i umiejętności stosowania właściwych metod i technik badawczych;
 • realizacji wszystkich etapów cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w szczególności modelowania, prototypowania i testowania komponentów mechanicznych, elektronicznych w tym systemów wbudowanych i informatycznych.

Umiejętności

Efekty kształcenia założone dla studiów magisterskich wiążą się z koniecznością wykształcenia umiejętności umożliwiających absolwentom podjęcie samodzielnej i twórczej pracy zawodowej, kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia i samodzielnego podnoszeni kwalifikacji. Założone efekty kształcenia wiążą się z ukształtowaniem szeregu umiejętności oraz zwiększenia kreatywności, poprzez zajęcia praktyczne:

 • w zakresie projektowania złożonych układów  na potrzeby układów sterowania, w szczególności sterowania napędem, układów diagnostyki i metrologii;
 • poprzez wykorzystanie programowania układów mikroprocesorowych na potrzeby realizacji układów sterowania;
 • stosowanie w praktyce układów programowalnych, w szczególności PLC i procesorów sygnałowych,
 • w zakresie projektowania i ewaluacji oprogramowania i interfejsów urządzeń mechatronicznych składających się na przemysłowy Internet rzeczy;
 • samodzielnego rozwiązywania typowych oraz niestandardowych problemów zawodowych w dziedzinie mechatroniki oraz Internetu rzeczy;
 • pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, dokonywania właściwej ich interpretacji, integracji i krytycznej oceny jakości i przydatności informacji;
 • organizacji pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów projektowych;
 • W ramach toku studiów, student ma możliwość realizacji projektów zespołowych zarówno naukowych jak i badawczo rozwojowych w zakresie mechatroniki i nauk pokrewnych. Są to dwie grupy przedsięwzięć, realizowane według metodologii projektowej, często są to realne prace realizowane na potrzeby partnerów WSG. Dzięki temu student ma szansę na poznanie specyfiki zadań realizowany w ramach branży mechatronicznej.

Studenci, z uwagi na praktyczny profil studiów, zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych. Praktyki odbywać się mogą: w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego, firmach produkcyjnych różnych branż, biurach projektowych i konstrukcyjnych oraz działach planowania i rozwoju produkcji. Studenci mogą również odbywać fakultatywnie praktyki i staże w przedsiębiorstwach i instytucjach międzynarodowych w kraju i zagranicą, z którymi Uczelnia współpracuje w ramach programów międzynarodowych.

Wykaz wybranych przedmiotów

Program studiów przewiduje przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe. Przedmioty te są realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów, lektoratów, e-learningu, seminariów dyplomowych oraz konsultacji. Ponadto studenci mogą rozszerzać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w działaniach wielu kół naukowych, funkcjonujących w ramach Uczelni.

Perspektywy zatrudnienia

Obszar potencjalnego zatrudnienia absolwentów studiów drugiego stopnia na kierunku Mechatronika prowadzonego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Absolwenci tego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w wielu firmach związanych z branżami technicznymi. Liczne kampanie społeczne, promujące techniczne kierunki studiów ukazują, że obecnie jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu nauk technicznych. Współczesne rozwiązania techniczne coraz częściej wykorzystują wiedzę z pogranicza mechaniki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji. Dobrze wykształcony absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Mechatronika wpasowuje się doskonale ze swoimi kompetencjami w to zapotrzebowanie.

Zakres przedsiębiorstw i instytucji, w których absolwenci kierunku studiów Mechatronika na poziomie drugiego stopnia będą mogli znaleźć zatrudnienie jest bardzo szeroki. Jako przykłady można wymienić:

 • instytuty naukowo-badawcze, ośrodki rozwojowe, w tym działy rozwoju i działy badawcze w przedsiębiorstwach, firmach produkcyjnych i konstrukcyjnych;
 • firmy działające na potrzeby branży motoryzacyjnej, sprzętu AGD, sprzętu medycznego, sprzętu pomiarowego;
 • przemysł lotniczy, narzędziowy oraz tak zwany przemysł ciężki;
 • stacje diagnostyczne, serwisy techniczne różnych branż;
 • instytucje i przedsiębiorstwa, które z racji charakteru swojej działalności korzystają z zaawansowanych rozwiązań technicznych;
 • jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych;
 • firmy działające w branżach nowoczesnych technologii.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł