Psychopedagogika i praca z rodziną

Psychopedagogika i praca z rodziną

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Psychopedagogika i praca z rodziną to studia interdyscyplinarne, których celem jest wyposażenie studentów w specjalistyczną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dyscyplin pokrewnych oraz praktyczne umiejętności i narzędzia z zakresu udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej dziecku i rodzinie. Studia przygotowują zarówno do szeroko rozumianej pracy z rodziną jako systemem, jak i indywidualnego wspierania psychospołecznego rozwoju poszczególnych jej członków, zwłaszcza dzieci.

Wiedza

Program studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia jak diagnozowanie indywidualnych potrzeb oraz potencjalnych możliwości dziecka, całej rodziny i środowiska, w którym na co dzień funkcjonuje, diagnozowanie sytuacji trudnych (np. sieroctwo, kryzys małżeński, żałoba, uzależnienia, zaburzenia zachowania i trudności wychowawcze – agresja, przemoc, bierność, nadpobudliwość itp.) i opracowywanie planu radzenia sobie z nimi wspólnie z rodziną oraz motywowanie do udziału w terapii rodzinnej, podejmowanie działań profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej i selektywnej) oraz interwencyjnych w sytuacji potencjalnego i realnego zagrożenia bezpieczeństwa dziecka i rodziny, prawidłowe komunikowanie się i unikanie najczęstszych barier utrudniających komunikację, prowadzenie negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, prowadzenia warsztatów dotyczących rozwijania kompetencji wychowawczych, kształtujących inteligencję emocjonalną, wspomaganie rodziny w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej przy profesjonalnym wsparciu asystenta rodziny.

Umiejętności

Absolwenci obszaru będą posiadali odpowiednie przygotowanie, aby podjąć zatrudnienie jako m.in. pedagog szkolny, opiekun-wychowawca w placówkach opieki całkowitej lub częściowej, wychowawca w świetlicach środowiskowych lub socjoterapeutycznych, pedagog w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, doradca-konsultant w centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej lub organizacjach społecznych działających w sferze wsparcia rodzinnego, asystent rodziny.

Wykaz wybranych przedmiotów

Wykaz wybranych przedmiotów:

  • Psychologia małżeństwa i rodziny
  • System opieki nad dzieckiem i rodziną
  • Metodyka pracy asystenta rodziny
  • Diagnoza i wsparcie pedagogiczne dziecka i rodziny
  • Poradnictwo i psychoterapia małżeństwa i rodziny
  • Współczesne problemy socjologii
  • Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej
  • Psychologia rozwojowa

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12525 zł
10600 zł
41 450 zł
22 870 zł
15 460 zł