Psychopedagogika

Psychopedagogika

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie studentów do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i wykonywania pracy zawodowej w zmieniających się warunkach życia we współczesnym świecie. Z tego też względu studenci obszaru w trakcie trwania studiów będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii oraz dziedzin pokrewnych, jak również udoskonalić swoje praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Po ukończeniu studiów absolwenci będą specjalistami przygotowanymi do angażowania się w działania zawodowe realizowane w środowisku szkolnym (z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami), jak i pozaszkolnym (z rodziną, grupą rówieśniczą, środowiskiem lokalnym).

 

Program studiów

Psychopedagogika to obszar studiów z zakresu pedagogiki, który łączy wiedzę pedagogiczną z wiedzą i umiejętnościami psychologicznymi. Zorientowanie obszaru na rozwijanie u studentów zarówno szeroko pojętych kompetencji pedagogicznych, jak i psychologicznych, przydatnych w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, uwrażliwia studentów na konieczność wieloaspektowego ujmowania sytuacji wychowawczych i uwzględniania ich kontekstu społecznego, jak również psychospołecznych uwarunkowań relacji interpersonalnych. To wszystko może sprzyjać nabyciu przez przyszłych pedagogów umiejętności organizowania skutecznych działań o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym i doradczym adresowanych zarówno do jednostki, jak i jej środowiska życia.

Umiejętności

Kompetencje zawodowe

Program studiów zorientowany jest na rozwijanie odpowiednich kompetencji zawodowych. Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności i doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • diagnozowania indywidualnych potrzeb oraz potencjalnych możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również środowiska społecznego, w którym funkcjonują podopieczni,
 • diagnozowania sytuacji wychowawczych i wdrażania działań o charakterze naprawczym oraz stymulującym, wspomagającym optymalny rozwój psychospołeczny podopiecznych,
 • projektowania programów profilaktycznych i terapeutycznych,
 • planowania, organizowania i przeprowadzania zajęć wychowawczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych,
 • prowadzenia wsparcia psychopedagogicznego dziecka i rodziny
 • prowadzenia interwencji, negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Diagnoza i psychoprofilaktyka uzależnień
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika specjalna
 • Poradnictwo indywidualne i grupowe
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Projektowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia wychowawcza
 • Psychologia rodziny
 • Relacje społeczne
 • Trening negocjacji i mediacji
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Wsparcie pedagogiczne dziecka i rodziny

Perspektywy zatrudnienia

 • przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe
 • ochotnicze hufce pracy
 • placówki wychowania pozaszkolnego oraz zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
 • domy dziecka
 • domy samotnej matki
 • ośrodki profilaktyczne i terapeutyczne
 • jako wychowawca w różnorodnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, np. w pogotowiu opiekuńczym, czy środowiskowych świetlicach opiekuńczych przy centrach pomocy rodzinie
 • prowadzenie warsztatów z komunikacji, inteligencji emocjonalnej, kompetencji wychowawczych, czy treningów twórczości i warsztatów rozwijających kreatywność u dzieci i młodzieży

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12345 zł295 zł345 zł412 zł
10396 zł341 zł396 zł473 zł
4955 zł820 zł955 zł1 140 zł
21 890 zł1 630 zł1 890 zł2 260 zł
13 600 zł3 100 zł3 600 zł4 300 zł