Rachunkowość i usługi finansowe

Rachunkowość i usługi finansowe

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Przygotowanie absolwentów do prowadzenia ksiąg rachunkowych w instytucjach i przedsiębiorstwach oraz sporządzania analizy i sprawozdania finansowego, przy wykorzystaniu systemów informatycznych rachunkowości. Student w trakcie nauki poznaje zasady rządzące instytucjami tworzącymi sektor finansowy: bank centralny, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne. Student poznaje zastosowanie różnych instrumentów finansowych w praktyce oraz mechanizm funkcjonowania rynku usług finansowych (bankowych, ubezpieczeniowych, inwestycyjnych).

Czego się nauczysz?

Student w toku studiów uzyska wiedzę w zakresie:   

 • mechanizmów planowania gospodarczego,
 • zasad i metod prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej,
 • międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej oraz podstaw aktualnego systemu podatkowego,
 • swobodnego poruszania się po rynku finansowym,
 • dobierania rozwiązań i usług finansowych odpowiednich do zapotrzebowania i sytuacji finansowej danego podmiotu (gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa, państwa, banku, funduszu inwestycyjnego, towarzystwa ubezpieczeniowego),
 • zabezpieczania się przed różnymi rodzajami ryzyka wynikającymi z wahań kursów walutowych czy stóp procentowych,
 • korzystania z instrumentów finansowych,
 • dokonywania analizy ekonomicznej podmiotu i zbudowania biznesplanu oraz strategii rozwoju.

Umiejętności, które nabędziesz:

 
 

Student w toku studiów nabywa umiejętności:

 • prowadzenia analiz rynku, ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług finansowych, zarządzania  w zmieniających się warunkach,
 • analizy i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw i banków i podejmowania decyzji menedżerskich,
 • wykorzystywania nowoczesnych systemów komputerowych do analizy procesów rynkowych,
 • rozwiązywania problemów rachunkowości, marketingu i zarządzania produktami finansowymi
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • współdziałania w opracowywaniu strategii przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie kierunków rozwoju i marketingu oraz zarządzania finansami,
 • budowania strategii rozwoju usług finansowych świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze,
 • opracowywania deklaracji podatkowych i współpracy z Urzędem Skarbowym,
 • przygotowania planów rozwoju dla firm działających na rynkach światowych,
 • podejmowania strategicznych decyzji zarządczych,
 • negocjacji z partnerami biznesowymi,
 • wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie.

Wybrane przedmioty

 • Rachunkowość finansowa,
 • Rachunkowość zarządcza,
 • Rachunkowość budżetowa,
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości i audyt finansowy,
 • Polityka kredytowa i zarządzanie ryzykiem,
 • Podatki i prawo podatkowe,
 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa,
 • Bankowość detaliczna i korporacyjna,
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw,
 • Metody wyceny projektów gospodarczych.

Pracę znajdziesz jako:

Zatrudnienie znajdziesz w firmach  poszukujących pracowników na stanowiska takie, jak:

 • księgowy,
 • controller,
 • analityk finansowy
 • specjalista w dziale analiz ekonomicznych,
 • finansista
 • specjalista ds. rozliczania projektów subwencjonowanych ze środków publicznych,
 • pracownik izb i urzędów skarbowych,
 • referent w instytucjach bankowo-finansowych,
 • pracownik biurowy przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych,
 • niezależny ekspert ds. rozliczeń w administracji samorządowej
 • pracownik komórek przedsiębiorstw odpowiedzialnych za analizę ekonomiczną,
 • menedżer.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł