Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych

Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych

Magisterskie 3 SEMESTRÓW

Zostań magistrem inżynierem budownictwa

Oferujemy 1,5 - letnie studia o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego magistra inżyniera budownictwa.

Studia magisterskie o profilu praktycznym to doskonały wybór dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie budownictwa. Tytuł magistra na kierunku budownictwo podnosi rangę absolwenta i zwiększa jego wartość na rynku pracy. Pierwszy tytuł naukowy stają się przepustką do znacznie lepszych ofert pracy, a co za tym idzie – wyższego wynagrodzenia. Studia kładą nacisk na praktyczny aspekt analizowania problemów naukowych z sektora budownictwa.

Stopień studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny (do wyboru)
Otrzymywany tytuł: magister inżynier
Pozostałe obszary: Konstrukcje budowlane i inżynierskieRealizacja i utrzymanie obiektów budowlanych, Budownictwo drogowe

Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych

Obszar studiów Renowacja i Modernizacja Obiektów Budowlanych przygotowuje absolwenta w szczególności do prowadzenia prac remontowych, adaptacyjnych, renowacyjnych i modernizacyjnych obiektów budowlanych. Absolwenci tej specjalności będą również przygotowani do projektowania nowych obiektów oraz projektowania remontów, adaptacji i modernizacji obiektów istniejących (również obiektów zabytkowych). Zdobędą wiedzę z uwzględnieniem zagadnień projektowych oraz technologicznych związanych z nowoczesnymi obiektami budowlanymi. Zdobyte wykształcenie umożliwi zdobycie pracy w służbach inwestorskich, konserwatorskich, pracowniach projektowych lub bezpośrednio na placu budowy. Oprócz kwalifikacji i kompetencji związanych z budownictwem Absolwent będzie przygotowany do pełnienia zadań w szeroko pojętej ochronie zabytków i dóbr kultur.

 

Wykaz wybranych przedmiotów realizowanych w ramach specjalności:

 • Modernizacja obiektów budowlanych
 • Technologie robót remontowych i rozbiórkowych
 • Podstawy konserwacji i renowacji
 • Diagnostyka obiektów budowlanych
 • Problematyka zabytkoznawcza architektury

Uprawnienia zawodowe

Absolwent zdobędzie odpowiednie wykształcenie techniczne potrzebne do uzyskania uprawnień budowlanych, które stanowią podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdobyte wykształcenie umożliwi mu uzyskanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń zarówno do projektowania jak i do kierowania robotami budowlanymi.

 

Ukończenie studiów II stopnia na kierunku budownictwo:

 • jest podstawowym warunkiem umożliwiającym ubieganie się o uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń,
 • znacznie skraca praktykę zawodową niezbędną do uzyskania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń z 3 lat do 1.5 roku.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy obiektów budowlanych,
 • inżynierowie nadzoru i inżynierowie budowy,
 • specjaliści ds. produkcji elementów budowlanych,
 • specjaliści ds. realizacji procesu budowlanego.

 

Miejsca pracy dla Absolwentów to:

 • biura konstrukcyjno-projektowe,
 • przedsiębiorstwa wykonawcze,
 • nadzór budowlany,
 • własna działalności gospodarczej w szeroko rozumianej branży budowlanej,
 • wytwórnie betonu i elementów budowlanych,
 • administracja samorządowa i rządowa wszystkich szczebli (urzędy marszałkowskie, starostwa, urzędy gmin, urzędy wojewódzkie, administracja specjalna)– jednostki zajmujące się budownictwem, planowaniem przestrzennym, urbanistyką, architekturą, ochroną środowiska, gospodarką terenami,
 • instytucje Unii Europejskiej zajmujące się problemami budownictwa,
 • instytuty naukowo-badawczych i ośrodki badawczo-rozwojowych oraz instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa.

 

Absolwent ma możliwość:

 • kontynuacji edukacji w Szkole Doktorskiej (studiach III stopnia),
 • ubiegania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł