Resocjalizacja z elementami kryminologii

Resocjalizacja z elementami kryminologii

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Program studiów

Absolwenci posiadają wiedzę pozwalającą na interpretowanie zjawisk społecznych oraz sytuacji wychowawczych i patologicznych, co pozwala im na podejmowanie działań o charakterze wychowawczym, profilaktycznym, interwencyjnym i resocjalizacyjnym. Posiadają także wiedzę na temat funkcjonowania różnorodnych środowisk wychowawczych, zachodzących w nich problemach i sytuacjach kryminogennych oraz na temat funkcjonowania różnych instytucji wychowawczych, profilaktycznych, interwencyjnych i resocjalizacyjnych, a także o stosowaniu różnorodnych metod i technik w profilaktyce kryminologicznej.

 

Kompetencje na rynku pracy

Program studiów zorientowany jest na rozwijanie odpowiednich kompetencji zawodowych. Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności i doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • umiejętności rozpoznawania i diagnozowania sytuacji problemowych, zagadnień kryminalnych,
 • umiejętności pracy z osobami przejawiającymi zachowania patologiczne oraz naruszającymi normy prawne,
 • umiejętności wykorzystania i prawidłowego realizowania metod pracy z indywidualnym przypadkiem w warunkach probacji.
 • diagnozowania sytuacji kryminogennej,
 • planowania i realizowania działań resocjalizacyjnych w różnych instytucjach zajmujących się resocjalizacją oraz resocjalizacją penitencjarną,
 • realizowania działań wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego, interwencyjnych, terapeutycznych.

 

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Charakterystyka współczesnych patologii społecznych
 • Teorie zachowań dewiacyjnych
 • Diagnoza psychologiczna
 • Elementy psychopatologii
 • Pedagogika penitencjarna
 • Kryminologia
 • Wiktymologia
 • Problematyka metod śledczych
 • Prawo karne
 • Psychologia sadowa i penitencjarna
 • Socjologia przestępczości

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w charakterze:

 • funkcjonariusza policji wykonującego zadania z zakresu profilaktyki i resocjalizacji np. dzielnicowy
 • funkcjonariusza służb prewencyjnych
 • funkcjonariusza służb śledczo–dochodzeniowych
 • funkcjonariusza policji pełniącego rolę wychowawcy lub instruktora w policyjnych izbach dziecka
 • funkcjonariusza policji do działań prewencyjnych w szeroko pojętej polityce zapobiegania przestępczości ekonomicznej, gospodarczej, finansowej, przestępczości agresywnej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zapobiegania nowych form przestępczości np. terrorystycznej, drogowej i ekologicznej
 • pracownika organów samorządowych w zakresie organizacji lokalnych strategii przeciwdziałania różnym zjawiskom patologii społecznej – agresji szkolnej, agresji dzieci i młodzieży w obszarach publicznych, alkoholizmowi, narkomanii, przestępczości, nieposzanowania prawa
 • specjalisty w zakresie profilaktyki i resocjalizacji w środowisku otwartym - pedagoga ulicy, psychologa podwórkowego.
 • wychowawcy w instytucjach resocjalizacyjnych, penitencjarnych (zakłady poprawcze, karne)
 • wychowawcy w hostelach, mieszkaniach usamodzielnienia
 • wychowawcy w placówkach interwencyjnych, wielofunkcyjnych i socjalizacyjnych
 • asystenta rodzinnego, koordynatora rodzin zastępczych.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12455 zł
10525 zł
41 260 zł
22 495 zł
14 750 zł