Usługi finansowe

Usługi finansowe

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Cele kształcenia

 

Rynek usług finansowych na całym świecie stale ewoluuje. Główną tendencją ostatnich kilkunastu lat jest kres monokultury bankowej i rozwój szeroko rozumianych usług finansowych. Przygotowujemy absolwenta do funkcjonowania na nowoczesnym rynku usług finansowych, gdzie coraz częściej osiągnięcie sukcesu zależy od innowacyjności i umiejętności sprawnego wykorzystania teorii w praktyce.

Program studiów

 

Program studiów oarty jest na kanonie "ekonomii", ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych praktyk funkcjonowania przedsiębiorstw sektora usług finansowych.

Efekty uczenia się dla kierunku "ekonomia", studiów drugiego stopnia znajdują się tutaj.

 

Wiedza

Absolwent zna zasady rządzące instytucjami tworzącymi sektor finansowy: bank centralny, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne. Absolwent potrafi ocenić zastosowanie różnych instrumentów finansowych w praktyce oraz mechanizm funkcjonowania rynku usług finansowych (bankowych, ubezpieczeniowych, inwestycyjnych).

 

Umiejętności

 
 

Student w toku studiów uzyska wiedzę w zakresie:

 • funkcjonowania rynków finansowych i standardów bankowości;
 • zasad i metod prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej;
 • prowadzenia analiz finansowych;
 • instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego;
 • działalności marketingowej banków;
 • dobierania rozwiązań i usług finansowych odpowiednich do zapotrzebowania i sytuacji finansowej danego podmiotu (gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa, państwa, banku, funduszu inwestycyjnego, towarzystwa ubezpieczeniowego);
 • dokonywania analizy ekonomicznej podmiotu i zbudowania biznesplanu oraz strategii rozwoju.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Analiza finansowa przedsiębiorstw;
 • Bankowość detaliczna i korporacyjna;
 • Doradztwo ubezpieczeniowe i bankowe;
 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa;
 • Metody wyceny projektów gospodarczych;
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości i audyt finansowy;
 • Podatki i prawo podatkowe;
 • Polityka kredytowa i zarządzanie ryzykiem;
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza;
 • Rachunkowość zarządcza;
 • Ubezpieczenia.

Perspektywy zatrudnienia

Zatrudnienie znajdziesz, między innymi, jako:

Absolwenci mają podstawowe przygotowanie merytoryczne, które po uzupełnieniu jest przydatne do uzyskania kompetencji doradcy finansowego, analityka finansowego, audytora wewnętrznego, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego czy maklera papierów wartościowych. Absolwent posiada podstawową wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu w zakresie licencji na brokera i agenta ubezpieczeniowego. Po uzupełnieniu wiedzy absolwenci mogą przystępować również do uzyskania certyfikatów z zakresu doradztwa inwestycyjnego. Usługi finansowe przygotowują absolwenta do prowadzenia rachunkowości w instytucjach i przedsiębiorstwach oraz sporządzania analizy i sprawozdań finansowych przy wykorzystaniu systemów informatycznych rachunkowości. Program studiów na tej specjalności jest skorelowany z zakresem wymagań programowych stawianych kandydatom ubiegającym się o przyznanie Certyfikatu Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Niezwykle cennym uzupełnieniem w zakresie kształcenia na tej specjalności jest współpraca WSG ze Związkiem Banków Polskich i jego partnerami, których przedstawiciele systematycznie prowadzą zajęcia eksperckie dla studentów.

Nasi absolwenci

Mgr Weronika Wieloch

Jestem absolwentką studiów I jak i II stopnia Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Studia magisterskie ukończyłam na kierunku Ekonomia. Wybór był podyktowany moimi zainteresowaniami edukacyjnymi, rozpoczętymi w szkole średniej. Jestem zadowolona z wyboru tej właśnie Uczelni! Wyższa Szkoła Gospodarki pozwoliła mi przede wszystkim nabyć praktyczną wiedzę u boku wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, dzięki której poziom oraz jakość kształcenia jest wysoki. Podczas studiów miałam również okazję uczestniczyć w darmowych szkoleniach oferowanych w ramach tego kierunku. Co więcej, moja przygoda z WSG nie zakończyła się tylko i wyłącznie na studiowaniu, gdyż zostałam również jej pracownikiem. Aktualnie zajmuje się koordynacją studiów podyplomowych i szkoleń Filii w Inowrocławiu.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12390 zł
10450 zł
41 090 zł
22 150 zł
14 100 zł