Usługi społeczne

Usługi społeczne

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Usługi społeczne

Program studiów

Celem kształcenia studentów na obszarze Usługi społeczne jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie do sprawnego wykonywania obowiązków pracownika w szeroko rozumianych instytucjach usług społecznych. W toku edukacji studenci uzyskają wiedzę związaną z uczestnikami poszczególnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych oraz terapeutycznych jak również z priorytetowymi działaniami skierowanymi wobec ich podopiecznych. Dlatego też, zagadnienia, którym poświęci się dużo uwagi w toku kształcenia, związane są ze świadczoną pomocą w tych placówkach. Studenci poznają najważniejsze objawy i przyczyny wybranych zaburzeń, zmian chorobowych a także dysfunkcji społecznych, jak również możliwych sposób rekonwalescencji potrzebujących.

Kompetencje na rynku pracy

Program studiów zorientowany jest na rozwijanie odpowiednich kompetencji zawodowych. Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności i doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • rozpoznawania i diagnozowania stylów życia i modeli zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych oraz rekreacyjnych.
 • rozwijania postawy zdrowego i aktywnego trybu życia (w profilaktyce wykluczenia i patologii społecznej), umiejętność związana z modyfikacją i kreowaniem nowych form aktywności fizycznych dostosowanych do grup środowiskowych
 • umiejętności inspirowania innych ludzi do działania w zakresie rozwoju osobistego
 • kompetencji niezbędnych do przygotowania projektów społecznych oraz ocena wielowymiarowych skutków społecznych planowanych działalności społecznych
 • umiejętność poprawnego przetwarzania informacji, diagnozowania i konstruowania poprawnej opinii związanej z obserwowanym zjawiskiem społecznym
 • sprawność doboru techniki i narzędzi badawczych adekwatnych do analizowania przyczyn, przebiegu i procesów społecznych
 • umiejętności i kompetencje praktyczne związane z dostosowaniem pracy do grupy docelowej
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej, a także negocjacji i mediacji.

Wykaz wybranych przedmiotów

Andragogika i gerontologia
Polityka społeczna
Psychoprofilaktyka zdrowia
Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych
Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
Animacja działalności społeczno-kulturalnej
Psychologia stosowana z elementami psychiatrii
Działalność pożytku publicznego i wolontariat
Diagnozowanie potrzeb i problemów społecznych w kontekście usług
Psychologia starzenia się
Realizacja programów i projektów społecznych
Rynek usług społecznych

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent ma możliwość zatrudnienia w:

 • placówkach oświatowych i edukacyjnych,
 • placówkach wychowawczych i terapeutycznych,
 • placówkach świadczące pomoc i opiekę społeczną,
 • placówkach zdrowotnych, medycznych, leczniczych,
 • placówkach publicznych i niepublicznych związanych z kulturą, rekreację i rozrywką,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • instytucjach administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach, fundacjach, organizacjach społecznych i podmiotach gospodarczych o profilu usług społecznych.

Usługi społeczne na rynku zawodowym w Polsce są zjawiskiem dość innowacyjnym, a z każdym rokiem widoczne jest silne i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. Zwiększa się również obszar działań i poziom wymagań i oczekiwań społecznych stawianych specjalistom. Absolwenci obszaru będą zatem przygotowani do pracy w placówkach i instytucjach, których działalność obejmuje szeroko pojęte usługi społeczne.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12345 zł295 zł345 zł412 zł
10396 zł341 zł396 zł473 zł
4955 zł820 zł955 zł1 140 zł
21 890 zł1 630 zł1 890 zł2 260 zł
13 600 zł3 100 zł3 600 zł4 300 zł