Usługi społeczne

Usługi społeczne

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Usługi społeczne

Program studiów

Celem kształcenia studentów na obszarze Usługi społeczne jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie do sprawnego wykonywania obowiązków pracownika w szeroko rozumianych instytucjach usług społecznych. W toku edukacji studenci uzyskają wiedzę związaną z uczestnikami poszczególnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych oraz terapeutycznych jak również z priorytetowymi działaniami skierowanymi wobec ich podopiecznych. Dlatego też, zagadnienia, którym poświęci się dużo uwagi w toku kształcenia, związane są ze świadczoną pomocą w tych placówkach. Studenci poznają najważniejsze objawy i przyczyny wybranych zaburzeń, zmian chorobowych a także dysfunkcji społecznych, jak również możliwych sposób rekonwalescencji potrzebujących.

Kompetencje na rynku pracy

Program studiów zorientowany jest na rozwijanie odpowiednich kompetencji zawodowych. Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności i doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • rozpoznawania i diagnozowania stylów życia i modeli zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych oraz rekreacyjnych.
 • rozwijania postawy zdrowego i aktywnego trybu życia (w profilaktyce wykluczenia i patologii społecznej), umiejętność związana z modyfikacją i kreowaniem nowych form aktywności fizycznych dostosowanych do grup środowiskowych
 • umiejętności inspirowania innych ludzi do działania w zakresie rozwoju osobistego
 • kompetencji niezbędnych do przygotowania projektów społecznych oraz ocena wielowymiarowych skutków społecznych planowanych działalności społecznych
 • umiejętność poprawnego przetwarzania informacji, diagnozowania i konstruowania poprawnej opinii związanej z obserwowanym zjawiskiem społecznym
 • sprawność doboru techniki i narzędzi badawczych adekwatnych do analizowania przyczyn, przebiegu i procesów społecznych
 • umiejętności i kompetencje praktyczne związane z dostosowaniem pracy do grupy docelowej
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej, a także negocjacji i mediacji.

Wykaz wybranych przedmiotów

Andragogika i gerontologia
Polityka społeczna
Psychoprofilaktyka zdrowia
Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych
Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
Animacja działalności społeczno-kulturalnej
Psychologia stosowana z elementami psychiatrii
Działalność pożytku publicznego i wolontariat
Diagnozowanie potrzeb i problemów społecznych w kontekście usług
Psychologia starzenia się
Realizacja programów i projektów społecznych
Rynek usług społecznych

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent ma możliwość zatrudnienia w:

 • placówkach oświatowych i edukacyjnych,
 • placówkach wychowawczych i terapeutycznych,
 • placówkach świadczące pomoc i opiekę społeczną,
 • placówkach zdrowotnych, medycznych, leczniczych,
 • placówkach publicznych i niepublicznych związanych z kulturą, rekreację i rozrywką,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • instytucjach administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach, fundacjach, organizacjach społecznych i podmiotach gospodarczych o profilu usług społecznych.

Usługi społeczne na rynku zawodowym w Polsce są zjawiskiem dość innowacyjnym, a z każdym rokiem widoczne jest silne i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. Zwiększa się również obszar działań i poziom wymagań i oczekiwań społecznych stawianych specjalistom. Absolwenci obszaru będą zatem przygotowani do pracy w placówkach i instytucjach, których działalność obejmuje szeroko pojęte usługi społeczne.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12345 zł
10396 zł
4955 zł
21 890 zł
13 600 zł