Zarządzanie firmą i e-biznes

Zarządzanie firmą i e-biznes

Licencjackie 6 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość studia zdalne

Cele kształcenia

Specjalność ma charakter przekrojowy - obejmuje zagadnienia z e-biznesu nauczane w ujęciu praktycznym oraz niezbędną podbudową teoretyczną.

E-biznes wymaga od menedżerów interdyscyplinarności. Dlatego specjalność e-biznes jest tak skonstruowana, aby absolwent posiadał wykształcenie ekonomiczne, wzmocnione wiedzą i umiejętnościami specjalistycznymi w zakresie projektowania, wdrażania i stosowania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach, działających drogami elektronicznymi.

Absolwent tej specjalności, będąc menedżerem–informatykiem, będzie dobrze przygotowany do współpracy z inżynierami informatykami. Ze względu na swoją zaawansowaną wiedzę na styku informatyki i ekonomii, będzie potrafił w naturalny sposób pełnić rolę lidera w interdyscyplinarnych zespołach projektowych odpowiedzialnych za rozwój elektronicznego biznesu w przedsiębiorstwach.

W tym celu studenci specjalności e-biznes otrzymają zarówno zaawansowane i bardzo konkretne umiejętności z zakresu technologii informacyjnych oraz ekonomii i nauk o zarządzaniu.

Wiedza

 • zna ekonomiczne, zarządcze, społeczne, technologiczne i prawne uwarunkowania e-biznesu
 • zna podstawowe wzorce zachowania konsumentów w Internecie i w systemach informacyjno-komunikacyjnych
 • rozumie wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na funkcjonowanie organizacji i jej interesariuszy, jak i na całe społeczeństwo

Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent nabędzie umiejętności:

 • wyposażony jest w metody analityczne oraz potrafi krytycznie analizować, interpretować i oceniać zjawiska z zakresu funkcjonowania firm w gospodarce postindustrialnej
 • umie formułować problemy projektowe
 • umie zarządzać zespołami z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania
 • umie planować, organizować i kontrolować realizacje projektów i programów oraz zarządzać portfelem projektów
 • potrafi sprawnie i skutecznie przekazywać informacje oraz współpracować z członkami zespołu
 • potrafi zaprojektować przedsięwzięcie w gospodarce cyfrowej, w szczególności w zakresie modelu biznesu i strategii ukierunkowanych na rozwój relacji z klientami i innymi interesariuszami

Praktyczne umiejętności z zakresu:

 • zarządzania przedsiębiorstwami
 • ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw
 • specyfikowania, projektowania, wdrażania i stosowania technologii informacyjno–komunikacyjnych w przedsiębiorstwach działających drogami elektronicznymi na rynkach międzynarodowych

Kompetencje społeczne

Absolwent tego obszaru wykazuje kompetencje w zakresie:

 • umiejętności pracy zespołowej, kierowania zespołami (na różnych szczeblach organizacyjnych) oraz potrafi samoorganizować pracę własną
 • zdolność skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz pracy w zespole, również z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • wykazuje postawy przedsiębiorcze w zakresie rozwiązywania problemów oraz poszukiwania i wdrażania innowacji

Wykaz wybranych przedmiotów

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia w obszarze: Zarządzanie firmą i e-biznes zakłada realizację m.in. takich specjalistycznych przedmiotów jak:

 • Podstawy e-biznesu
 • Ryzyko w działalności e-biznesu
 • Technologie webowe i mobilne
 • E-commerce
 • Social media w e-biznesie
 • Zarządzanie procesami IT
 • Zasady budowania i wykorzystywania stron internetowych (warsztaty)
 • Komunikacja interpersonalna w e-biznesie
 • Psychologia kierowania i przywództwa
 • Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Komunikacja z zastosowaniem nowych technologii

Perspektywy zatrudnienia

Firmy w których absolwent znajdzie zatrudnienie to:

 • Firmy konsultingowe
 • Firmy informatyczne
 • Firmy marketingowe
 • Firmy High-tech
 • Administracja państwowa oraz samorządowa

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12380 zł
10435 zł
41 050 zł
22 075 zł
13 950 zł