Zarządzanie i marketing w turystyce

Zarządzanie i marketing w turystyce

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

  Współczesny rynek turystyczny jest dynamiczny, niezwykle konkurencyjny a jego rozwój jest uwarunkowany wieloma zjawiskami i czynnikami. Strategiczne zarządzanie i kierunkowanie rozwoju w takich realiach (co dotyczy: przedsiębiorstw turystycznych, miejscowości i regionów turystycznych, produktów turystycznych a także tzw. atrakcji turystycznych) wymaga praktycznej, kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania i marketingu (rozwiązania, modele, sposoby postępowania, techniki i narzędzia).
Studia skierowane są zarówno do osób, które chcą kontynuować kształcenie kierunkowe (posiadają stopień licencjata w zakresie turystyki i rekreacji), jak i osób chcących rozwijać swoje kompetencje zawodowe (menadżerskie) w powiązaniu z rynkiem turystycznym.

Celów studiów praktycznych w obszarze Zarządzanie i Marketing  (TiR),  jest przygotowanie specjalistów odpowiedzialnych za prowadzenia działalności na lokalnym, krajowym i światowym rynku turystycznym, posiadających wiedzę analityczną, oraz umiejętności i kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania w branży turystycznej, pozwalające na utrzymanie pozycji konkurencyjnej podmiotów działających na rynku

Program studiów

   Studia realizowane są w modelu (profilu praktycznym) co oznacza odpowiednio wysoki stosunek liczby form praktycznych (warsztatowych, ćwiczeniowych, projektowych) w ogólnej liczbie zajęć przewidzianych na kierunku i w obszarze ZiM. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny i oparty jest w głównej mierze na realizacji efektów kształcenia uzyskiwanych w ramach dziedziny nauk społecznych (nauk o zarządzaniu i jakości, nauki o komunikacji społecznej i mediach). 

Wiedza

   Koncepcja studiów opiera się na modułach przedmiotowych obejmujących praktyczne przygotowanie w obszarze sektora Travel Industry oraz rozwój kompetencji menadżerskich (podejście zarządcze, podejście analityczne, podejście strategiczne, wiedza i umiejętności z zakresu zastosowania technik i metod marketingowych w rozwoju usług turystycznych). Nacisk kładziony będzie na zarządzanie turystyką regionów oraz zarzadząnie biznesem turystycznym.

Student zdobędzie pogłebiona wiedzę w zakresie:

  • funkcjonowania mechanizmów rynkowych oraz polityki turystycznej, 
  • aktualnych trendów i uwarunkowan deteminującyhch rozwój turystyki na rynku globalnym (współczesne trendy w popycie i podaży turystycznej),
  • nowoczenych koncepcji i metod zarządzania strategicznego w branży turystycznej,  w tym  narzędzi analitycznych, metod  gromadzenia i prezentacji danych,
  • efektywnego rozwiązywania problemów decyzyjnych w organizacji oraz budowania i zarządzania zespołami,
  • technik negocjacji i komunikacji ( w tym komunikacji międzykulturowej w zarządzaniu biznesem na rynku międzynarodowym),
  • zastosowania nowoczesnych rozwiązań marketingu w działaności na rynku turystycznym (marketing terytorialny, zarządzanie marką, branding miejsc).

Umiejętności

   

Wykaz wybranych przedmiotów

WYBRANE PRZEDMIOTY:

Komunikacja marketingowa

Planowanie marketingowe

Marketing strategiczny i procesowy

Marketing internetowy

Zarządzanie marką

Branding miejsc

Psychologia kierowania i przywództwa

Strategie rozwoju turystyki

Problemy decyzyjne w organizacji

Współczesne koncepcje zarządzania

Public relations

Zarządzanie i komunikacja miedzykulturowa

Zarządzanie projektami i budowanie zespołu

Planowanie i polityka turystyczna

Metody badania konkurencyjności

 

 

Perspektywy zatrudnienia

    

Absolwenci obszaru studiów ZiM na kierunku TIR posiadają kompetencje do podjęcia aktywności zawodowej:

  • w podmiotach, przedsiębiorstwach, organizacjach działających na rynku turystycznym (np. przedsiębiorstwa hotelarskie, turoperatorzy, podmioty działajace na rynku MICE, organizacji imprez, promocji regionu, administracji samorzadowej) na specjalistycznych stanowiskach typu:  specjalista ds. turystyki i marketingu, menedżer ds. sprzedaży,  menedżer ds. turystyki, specjalista ds. marketingu, menedżer ds. obsługi klienta, menedżer ds. produktu turystycznego, travel manager, tours coordinator
  • w firmach działajacych w sektrach powiązanych z branżą turystyczną,  na innych stanowiskach kierowniczych i menedżerskich (dzięki posidanej wiedzy  ogólnej oraz wykształconych umiejętności menedżerskich/zarządczych)
  • na zasadzie podejmowania  własnej działalności gospodarczej.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12390 zł
10450 zł
41 090 zł
22 150 zł
14 100 zł