Zarządzanie i marketing w turystyce

Zarządzanie i marketing w turystyce

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

  Współczesny rynek turystyczny jest dynamiczny, niezwykle konkurencyjny a jego rozwój jest uwarunkowany wieloma zjawiskami i czynnikami. Strategiczne zarządzanie i kierunkowanie rozwoju w takich realiach (co dotyczy: przedsiębiorstw turystycznych, miejscowości i regionów turystycznych, produktów turystycznych a także tzw. atrakcji turystycznych) wymaga praktycznej, kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania i marketingu (rozwiązania, modele, sposoby postępowania, techniki i narzędzia).
Studia skierowane są zarówno do osób, które chcą kontynuować kształcenie kierunkowe (posiadają stopień licencjata w zakresie turystyki i rekreacji), jak i osób chcących rozwijać swoje kompetencje zawodowe (menadżerskie) w powiązaniu z rynkiem turystycznym.

Celów studiów praktycznych w obszarze Zarządzanie i Marketing  (TiR),  jest przygotowanie specjalistów odpowiedzialnych za prowadzenia działalności na lokalnym, krajowym i światowym rynku turystycznym, posiadających wiedzę analityczną, oraz umiejętności i kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania w branży turystycznej, pozwalające na utrzymanie pozycji konkurencyjnej podmiotów działających na rynku

Program studiów

   Studia realizowane są w modelu (profilu praktycznym) co oznacza odpowiednio wysoki stosunek liczby form praktycznych (warsztatowych, ćwiczeniowych, projektowych) w ogólnej liczbie zajęć przewidzianych na kierunku i w obszarze ZiM. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny i oparty jest w głównej mierze na realizacji efektów kształcenia uzyskiwanych w ramach dziedziny nauk społecznych (nauk o zarządzaniu i jakości, nauki o komunikacji społecznej i mediach). 

Wiedza

   Koncepcja studiów opiera się na modułach przedmiotowych obejmujących praktyczne przygotowanie w obszarze sektora Travel Industry oraz rozwój kompetencji menadżerskich (podejście zarządcze, podejście analityczne, podejście strategiczne, wiedza i umiejętności z zakresu zastosowania technik i metod marketingowych w rozwoju usług turystycznych). Nacisk kładziony będzie na zarządzanie turystyką regionów oraz zarzadząnie biznesem turystycznym.

Student zdobędzie pogłebiona wiedzę w zakresie:

  • funkcjonowania mechanizmów rynkowych oraz polityki turystycznej, 
  • aktualnych trendów i uwarunkowan deteminującyhch rozwój turystyki na rynku globalnym (współczesne trendy w popycie i podaży turystycznej),
  • nowoczenych koncepcji i metod zarządzania strategicznego w branży turystycznej,  w tym  narzędzi analitycznych, metod  gromadzenia i prezentacji danych,
  • efektywnego rozwiązywania problemów decyzyjnych w organizacji oraz budowania i zarządzania zespołami,
  • technik negocjacji i komunikacji ( w tym komunikacji międzykulturowej w zarządzaniu biznesem na rynku międzynarodowym),
  • zastosowania nowoczesnych rozwiązań marketingu w działaności na rynku turystycznym (marketing terytorialny, zarządzanie marką, branding miejsc).

Umiejętności

   

Wykaz wybranych przedmiotów

WYBRANE PRZEDMIOTY:

Komunikacja marketingowa

Planowanie marketingowe

Marketing strategiczny i procesowy

Marketing internetowy

Zarządzanie marką

Branding miejsc

Psychologia kierowania i przywództwa

Strategie rozwoju turystyki

Problemy decyzyjne w organizacji

Współczesne koncepcje zarządzania

Public relations

Zarządzanie i komunikacja miedzykulturowa

Zarządzanie projektami i budowanie zespołu

Planowanie i polityka turystyczna

Metody badania konkurencyjności

 

 

Perspektywy zatrudnienia

    

Absolwenci obszaru studiów ZiM na kierunku TIR posiadają kompetencje do podjęcia aktywności zawodowej:

  • w podmiotach, przedsiębiorstwach, organizacjach działających na rynku turystycznym (np. przedsiębiorstwa hotelarskie, turoperatorzy, podmioty działajace na rynku MICE, organizacji imprez, promocji regionu, administracji samorzadowej) na specjalistycznych stanowiskach typu:  specjalista ds. turystyki i marketingu, menedżer ds. sprzedaży,  menedżer ds. turystyki, specjalista ds. marketingu, menedżer ds. obsługi klienta, menedżer ds. produktu turystycznego, travel manager, tours coordinator
  • w firmach działajacych w sektrach powiązanych z branżą turystyczną,  na innych stanowiskach kierowniczych i menedżerskich (dzięki posidanej wiedzy  ogólnej oraz wykształconych umiejętności menedżerskich/zarządczych)
  • na zasadzie podejmowania  własnej działalności gospodarczej.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12390 zł
10450 zł
41 090 zł
22 150 zł
14 100 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12390 zł
10450 zł
41 090 zł
22 150 zł
14 100 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12390 zł
10450 zł
41 090 zł
22 150 zł
14 100 zł