Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Absolwent specjalności "zarządzanie kryzysowe" wyposażony jest w kompleksową wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Obecna sytuacja na świecie określa powstawanie nowych niebezpieczeństw, wynikających z wpływu globalizacji, przyczyn naturalnych będących konsekwencją zmian klimatycznych, sytuacji geopolitycznej oraz zagrożeń hybrydowych.

Nowe, bardzo niebezpieczne tło zagrożeń tworzą epidemie i choroby cywilizacyjne. Utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa jest główną determinantą stabilnego rozwoju.  Nadmienione czynniki dają podstawę do poczynienia szczególnej staranności w zakresie przygotowania kadr kompetentnych do radzenia sobie w sytuacjach trudnych na różnych szczeblach administracji. Wobec zagrożeń na tle bezpieczeństwa ekonomicznego oraz cyberbezpieczeństwa czy też przyrastających niebezpieczeństw z tytułu nieprzewidywanych zjawisk naturalnych, nowy wymiar zarządzania kryzysowego dotyczy również coraz większej ilości przedsiębiorstw

Wiedza

Absolwent w czasie studiów zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 • mechanizmów odpowiadających za bezpieczeństwo,
 • symptomach narastania sytuacji kryzysowych we wszystkich obszarach bezpieczeństwa państwa,
 • infrastruktury krytycznej kraju,
 • znajomości procesów zachodzących w zakresie bezpieczeństwa narodowego,
 • procesów, metod i narzędzi zarządzania grupami społecznymi w obszarze kształtowania i modelowania środowiska bezpieczeństwa,
 • zagrożeń ekonomicznych, militarnych, terrorystycznych, cybernetycznych, naturalnych, chorobotówórczych oraz oddziaływaniu tychże czynników na poziom bezpieczeństwa,
 • przepisów prawa, procedur, systemów organizacji bezpieczeństwa narodowego w odniesieniu do poszczególnych kategorii zagrożeń,
 • utrzymania bezpieczeństwa infrastrukturalnego (infrastruktury krytycznej państwa).

Umiejętności

 
 

Wiodące umiejętności to:

 • obserwacja zjawisk społecznych, ekonomicznych, samodzielna analiza tzw. uwarunkowań praktycznych, prawnych, ekonomicznych, kulturowych, technicznych i technologicznych,
 • wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce w zakresie  przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, racjonalnego zachowania podczas tych sytuacji, likwidowania ich skutków a także przygotowanie do zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych w ramach zadań na stanowiskach w administracji państwowej, przeznaczonych do funkcjonowania w systemie zarządzania kryzysowego
 • koordynowanie i synchronizowanie dzialań różnych służb, na róznych szczeblach, adekwatnie oraz z uwzględnieniem optymalnego gospodarowania środkami publicznymi,
 • selektywny dobór mechanizmów i skutecznych narzędzi kształtowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa,
 • stosowanie norm i regulacji prawnych.

Przykładowe przedmioty

 • Bezpieczeństwo militarne,
 • Edukacja obronna,
 • PDW: Strategia bezpieczeństwa,
 • Podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego,
 • System bezpieczeństwa narodowego,
 • System reagowania kryzysowego,
 • Zagrożenia hybrydowe,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym,
 • Zajęcia eksperckie: Obrona cywilna w warunkach pokoju,
 • Zajęcia eksperckie: Sytuacje kryzysowe w warunkach działalności gospodarczej.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci obszaru "zarządzanie kryzysowe" mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako:

 • referenci wydziałach zarządzania kryzysowego terenowych jednostek administracji rządowej i samorządowej,
 • specjaliści w delegaturach urzędów państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
 • pracownicy w przedsiębiorstwach produkcyjnych - wydziałach ds. zarządzania kryzysowego,
 • referenci w cywilnych zespołach pracowniczych wspomagających administracyjnie funkcjonowanie służb mundurowych,
 • eksperci dużych centrach logistycznych,
 • koordynatorzy ds. bezpieczeństwa i ochrony,
 • inspektorzy ds. bezpieczeństwa w centrach handlowo-usługowych, 
 • specjaliści ds. zarządzania kryzysowego,
 • koordynatorzy ds. planowania pracy zespołów.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12390 zł
10450 zł
41 090 zł
22 150 zł
14 100 zł