Zarządzanie w sektorze MSP

Zarządzanie w sektorze MSP

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie merytoryczne i praktyczne studenta do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub współzarządzania organizacją. Wzbogacenie wiedzy i rozwój umiejętności praktycznych w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem. Zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu podstaw zarządzania organizacjami, budowy strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, analizy finansowej, rachunkowości. W szczególności doskonalenie umiejętności studentów z obszaru kierowania przedsiębiorstwem, w tym zdolności do zarządzania procesami innowacyjnymi, zarządzania projektami oraz zarządzania wiedzą.

Wiedza

Student zdobywa wszechstronną wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania różnych rodzajów przedsiębiorstw oraz różnego typu instytucji i organizacji, działających na rynku krajowym, Unii Europejskiej oraz w skali globalnej. W szczególności dużo uwagi w programie studiów poświęca się na dostarczenie studentowi wiedzy z zakresu:

 • zarządzania przedsiębiorstwem oraz współczesnych trendów w nauce i praktyce gospodarczej w tym zakresie,
 • roli przedsiębiorstwa w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji, kryzysów oraz odpowiedzialności społecznej,
 • zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych, z uwzględnieniem przedsiębiorczości, innowacyjności, kreatywności,
 • współdziałania przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi, samorządem terytorialnym i administracją rządową,
 • metod, technik i narzędzia pozyskiwania i analizy danych służących do oceny sytuacji rynkowej podmiotów gospodarczych,
 • zasad, prawidłowości i instrumentów rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu,
 • procesów innowacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwach oraz zaznajomi się z mechanizmami związanymi z ich przebiegiem
 • rachunkowości i finansów.

Ponadto student uzyskuje szeroką i kompleksową wiedzę o tworzeniu własnej firmy i efektywnym zarządzaniu nią.

W obszarze studiów z zarządzania przedsiębiorstwem student:

 • pozna istotę procesów innowacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwach oraz zaznajomi się z mechanizmami związanymi z ich przebiegiem

Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent uzyska umiejętności w zakresie:

 • analizowania otoczenia rynkowego podmiotów gospodarczych oraz prawidłowej interpretacji zjawiska pojawiających się w praktyce gospodarczej
 • podejmowania decyzji oraz rozstrzygania sytuacji konfliktowych w pracy zawodowej
 • analizowania efektywności różnych wariantów rozwiązań konkretnych problemów decyzyjnych oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie rozwiązania
 • przeprowadzania rozmów z klientem i podległym personelem ze szczególnym uwzględnieniem szybkiego rozwiązywania pojawiających się problemów
 • poprawnego formułowania problemów badawczych i dokonywania analizy przyczyn i przebiegu procesów występujących w podmiotach gospodarczych na podstawie dostępnych danych
 • kreatywnego rozwoju kompetencji decyzyjnych i profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem
 • wykorzystania informacji ekonomicznych i rynkowych niezbędnych w procesie zarządzania
 • wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
 • doboru i zastosowania nowoczesnych koncepcji oraz metod zarządzania
 • stosowania nowoczesnego marketingu warunkującego istnienie każdej organizacji na rynku
 • wykorzystania wiedzy dostarczanej przez sprawozdania finansowe

Wykaz wybranych przedmiotów

 • marketing usług i produktów
 • biznesplan
 • ekonomika przedsiębiorstw
 • komunikacja biznesowa w języku obcym
 •  rachunkowość finansowa
 •  strategie finansowe
 •  finanse MŚP
 •  ubezpieczenia

Perspektywy zatrudnienia

Studia stwarzają absolwentowi bardzo szerokie perspektywy zatrudnienia, zarówno w sektorze prywatnym, jaki i publicznym. Wiedza i umiejętności, jakie nabywa w trakcie studiów pozwolą na wykonywanie zawodów takich jak:

 • menedżer różnych szczebli organizacji,
 • samodzielny przedsiębiorca,
 • doradca,
 • ekspert ds. zarządzania przedsiębiorstwem,
 • leader projektu.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł