Zarządzanie w sektorze MSP

Zarządzanie w sektorze MSP

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie merytoryczne i praktyczne studenta do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub współzarządzania organizacją. Wzbogacenie wiedzy i rozwój umiejętności praktycznych w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem. Zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu podstaw zarządzania organizacjami, budowy strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, analizy finansowej, rachunkowości. W szczególności doskonalenie umiejętności studentów z obszaru kierowania przedsiębiorstwem, w tym zdolności do zarządzania procesami innowacyjnymi, zarządzania projektami oraz zarządzania wiedzą.

Wiedza

Student zdobywa wszechstronną wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania różnych rodzajów przedsiębiorstw oraz różnego typu instytucji i organizacji, działających na rynku krajowym, Unii Europejskiej oraz w skali globalnej. W szczególności dużo uwagi w programie studiów poświęca się na dostarczenie studentowi wiedzy z zakresu:

 • zarządzania przedsiębiorstwem oraz współczesnych trendów w nauce i praktyce gospodarczej w tym zakresie,
 • roli przedsiębiorstwa w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji, kryzysów oraz odpowiedzialności społecznej,
 • zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych, z uwzględnieniem przedsiębiorczości, innowacyjności, kreatywności,
 • współdziałania przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi, samorządem terytorialnym i administracją rządową,
 • metod, technik i narzędzia pozyskiwania i analizy danych służących do oceny sytuacji rynkowej podmiotów gospodarczych,
 • zasad, prawidłowości i instrumentów rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu,
 • procesów innowacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwach oraz zaznajomi się z mechanizmami związanymi z ich przebiegiem
 • rachunkowości i finansów.

Ponadto student uzyskuje szeroką i kompleksową wiedzę o tworzeniu własnej firmy i efektywnym zarządzaniu nią.

W obszarze studiów z zarządzania przedsiębiorstwem student:

 • pozna istotę procesów innowacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwach oraz zaznajomi się z mechanizmami związanymi z ich przebiegiem

Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent uzyska umiejętności w zakresie:

 • analizowania otoczenia rynkowego podmiotów gospodarczych oraz prawidłowej interpretacji zjawiska pojawiających się w praktyce gospodarczej
 • podejmowania decyzji oraz rozstrzygania sytuacji konfliktowych w pracy zawodowej
 • analizowania efektywności różnych wariantów rozwiązań konkretnych problemów decyzyjnych oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie rozwiązania
 • przeprowadzania rozmów z klientem i podległym personelem ze szczególnym uwzględnieniem szybkiego rozwiązywania pojawiających się problemów
 • poprawnego formułowania problemów badawczych i dokonywania analizy przyczyn i przebiegu procesów występujących w podmiotach gospodarczych na podstawie dostępnych danych
 • kreatywnego rozwoju kompetencji decyzyjnych i profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem
 • wykorzystania informacji ekonomicznych i rynkowych niezbędnych w procesie zarządzania
 • wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
 • doboru i zastosowania nowoczesnych koncepcji oraz metod zarządzania
 • stosowania nowoczesnego marketingu warunkującego istnienie każdej organizacji na rynku
 • wykorzystania wiedzy dostarczanej przez sprawozdania finansowe

Wykaz wybranych przedmiotów

 • marketing usług i produktów
 • biznesplan
 • ekonomika przedsiębiorstw
 • komunikacja biznesowa w języku obcym
 •  rachunkowość finansowa
 •  strategie finansowe
 •  finanse MŚP
 •  ubezpieczenia

Perspektywy zatrudnienia

Studia stwarzają absolwentowi bardzo szerokie perspektywy zatrudnienia, zarówno w sektorze prywatnym, jaki i publicznym. Wiedza i umiejętności, jakie nabywa w trakcie studiów pozwolą na wykonywanie zawodów takich jak:

 • menedżer różnych szczebli organizacji,
 • samodzielny przedsiębiorca,
 • doradca,
 • ekspert ds. zarządzania przedsiębiorstwem,
 • leader projektu.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł533 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł1 285 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł2 545 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł4 850 zł