Zarządzanie w sektorze TSL

Zarządzanie w sektorze TSL

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie absolwenta do organizowania i realizowania operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych, formułowania i uzasadniania poglądów związanych z dążeniem do poprawy zarządzania logistycznego, usprawniania działań logistycznych w obszarach funkcjonalnych podmiotów gospodarczych oraz realizacji procesów logistycznych w różnych aspektach związanych z branżą przedsiębiorstwa. Kształcenie specjalistów zdolnych poprawić efektywność sektora TSL (transport, spedycja, logistyka), skupiając się głównie na transporcie i spedycji. Przygotowanie wysoko wykształconej kadry o dużych umiejętnościach praktycznych dla dynamicznie rozwijającego się sektora TSL.

Wiedza

Student w toku studiów uzyska wiedzę w zakresie:   

 • mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej na szczeblu makroekonomicznym i w różnych sektorach gospodarki
 • mechanizmów funkcjonowania sektora TSL zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym
 • podejścia systemowego i procesowego w logistyce
 • funkcjonowania gospodarki magazynowej
 • mechanizmów funkcjonowania i realizacji usługi spedycyjnej
 • identyfikacji komponentów systemu logistycznego przedsiębiorstwa
 • norm i patentów w logistyce
 • zasad zarządzania jakością w logistyce
 • zasad eksploatacji i dozoru poszczególnych składników systemu logistycznego, w tym budynków i budowli logistycznych w pełnym cyklu ich życia
 • zasad eksploatacji sieci, sprzętu i oprogramowania informatycznego
 • kierowania inżynierskimi projektami logistycznymi.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Techniczne aspekty transportu
 • Ekonomika transportu
 • Analiza ekonomiczna w transporcie
 • Logistyka transportu zintegrowanego
 • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka międzynarodowa
 • Podstawy spedycji
 • Organizacja i logistyka transportu drogowego
 • Systemy informatyczne w TSL
 • Rozliczenia elektroniczne w TSL

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent może pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach i centrach logistycznych, w jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których jest wymagana wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Ukończenie studiów umożliwia pracę w:

 • przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych,
 • firmach świadczących usługi logistyczne,
 • centrach logistycznych
 • komórkach przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, odpowiedzialnych za transport i czynności logistyczne.

Absolwent nabywa również wiedzę z zakresu ekonomii i prawa, która pozwala na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Uzyskane efekty kształcenia umożliwią absolwentowi pracę na stanowisku:

 • specjalisty ds. transportu,
 • spedytora,
 • specjalisty ds. logistyki,
 • specjalisty ds. zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie,
 • specjalisty ds. zarządzania zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją,
 • specjalisty ds. zarządzania informacją w przedsiębiorstwie

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł