Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji

Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość studia zdalne

Cele kształcenia

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych jego uczestników z zakresu szeroko rozumianego gospodarowania personelem w organizacji i systemie ekonomicznym państwa. W ramach specjalności kształcimy przyszłych absolwentów, którzy wykorzystując praktyczne umiejętności staną się liderami przedsiębiorstw z zakresu kierowania i efektywnego wykorzystania zasobów pracy przedsiębiorstw na rzecz optymalizacji kosztów osobowych sektora MŚP, jak również dużych korporacji.

Program studiów

Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty sterowania gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem czynnika ludzkiego jako wiodącego bodźca w rozwoju każdej firmy. Układ treści programowych bazujących na kanonie nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu i jakości pozwala na systemowe poznanie praktycznych metod gospodarowania kapitałem ludzkim.

Efekty uczenia się dla kierunku "ekonomia" studiów drugiego stopnia dostępne są tutaj.

Wiedza

Po ukończeniu specjalności zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji, absolwent potrafi realizować nowoczesne strategie zarządzania zasobami ludzkimi w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz we wszystkich strukturach organizacyjnych (samorząd, organizacje pozarządowe). Absolwent zna także zasady przygotowywania kandydatów do pracy zgodnie z planem rozwoju zasobów ludzkich. Abiturient studiów II stopnia ww. obszaru będzie wiedział, jak poprzez właściwe zarządzanie ludźmi budować solidną i efektywnie działającą organizację. Zdobędzie równieź fachową wiedzę dotyczącą najnowszego instrumentarium gospodarowania zasobami pracy, a także zrozumie, jakie znaczenie dla gospodarki ma rozwijanie kapitału ludzkiego.

Umiejętności

Absolwent:

 • potrafi rozpoznawać przyczyny sytuacji trudnych w organizacji i właściwie na nie reagować
 • zna różne metody rekrutacji, motywacji i rozwoju zasobów ludzkich organizacji
 • umie, wykorzystując odpowiednie narzędzia, zaplanować zatrudnienie, przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji, ocenić pracowników, zmotywować ich do pracy, a także wie jak przeprowadzić proces derekrutacji
 • ma świadomość czym jest problem bezrobocia i jakie są jego skutki, zarówno w skali mikro, jak i makroekonomicznej

Wybrane przedmioty

Plan studiów obejmuje poniżej wymienione przedmioty obszarowe spośród których zdecydowana większość realizowana jest w formie warsztatów, laboratoriów i ćwiczeń:

 • Etyka pracy
 • Ekonomika i organizacja pracy w przedsiębiorstwie
 • Badania i polityka rynku pracy
 • Elementy prawa pracy
 • Gospodarka oparta na wiedzy
 • Kadry i płace
 • Podstawy kierowania zespołami pracowniczymi
 • Systemy motywacyjne
 • Zarządzanie konfliktem
 • Rekrutacja i dobór kadr

Perspektywy zatrudnienia

 • kadra zarządzająca działami HR
 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi odpowiedzialny za określanie ścieżek kariery
 • specjalista ds. rekrutacji odpowiedzialny za cały proces zatrudniania pracowników
 • menedżer ds. szkoleń i rozwoju, który odpowiada za organizację i prowadzenie szkoleń
 • referent biura pośrednictwa zatrudnienia
 • samodzielny pracownik ds. płac
 • pełnomocnik zarządów przedsiębiorstw ds. zasobów ludzkich
 • samodzielny przedsiębiorca jako tzw. "headhunter"
 • specjalista w działach personalnych jednostek administracji publicznej; organach samorządu terytorialnego etc.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł