Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji II st

Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji II st

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Celem studiów II stopnia kierunku Ekonomia - Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji - jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych jego uczestników z zakresu szeroko rozumianego gospodarowania personelem w organizacji i systemie ekonomicznym państwa. W ramach specjalności kształcimy przyszłych absolwentów, którzy wykorzystując praktyczne umiejętności staną się liderami przedsiębiorstw z zakresu kierowania i efektywnego wykorzystania zasobów pracy przedsiębiorstw na rzecz optymalizacji kosztów osobowych sektora MŚP , jak również dużych korporacji.

Program studiów

Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty sterowania gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem czynnika ludzkiego jako wiodącego bodźca w rozwoju każdej firmy. Układ treści programowych bazujących na kanonie nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu i jakości pozwala na systemowe poznanie praktycznych metod gospodarowania kapitałem ludzkim.

Efekty uczenia się dla kierunku "ekonomia" studiów drugiego stopnia dostępne są tutaj.

Wiedza

Po ukończeniu specjalności zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji, absolwent potrafi realizować nowoczesne strategie zarządzania zasobami ludzkimi w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz we wszystkich strukturach organizacyjnych (samorząd, organizacje pozarządowe). Absolwent zna także zasady przygotowywania kandydatów do pracy zgodnie z planem rozwoju zasobów ludzkich. Abiturient studiów II stopnia ww. obszaru będzie wiedział, jak poprzez właściwe zarządzanie ludźmi budować solidną i efektywnie działającą organizację. Zdobędzie równieź fachową wiedzę dotyczącą najnowszego instrumentarium gospodarowania zasobami pracy, a także zrozumie, jakie znaczenie dla gospodarki ma rozwijanie kapitału ludzkiego.

Umiejętności

 
 

Absolwent:

 • potrafi rozpoznawać przyczyny sytuacji trudnych w organizacji i właściwie na nie reagować;
 • zna różne metody rekrutacji, motywacji i rozwoju zasobów ludzkich organizacji;
 • umie, wykorzystując odpowiednie narzędzia, zaplanować zatrudnienie, przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji, ocenić pracowników, zmotywować ich do pracy, a także wie jak przeprowadzić proces derekrutacji;
 • ma świadomość czym jest problem bezrobocia i jakie są jego skutki, zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej.

Wybrane przedmioty

Plan studiów obejmuje poniżej wymienione przedmioty obszarowe spośród których zdecydowana większość realizowana jest w formie warsztatów, laboratoriów i ćwiczeń.

 • Etyka pracy;
 • Ekonomika i organizacja pracy w przedsiębiorstwie;
 • Badania i polityka rynku pracy;
 • Elementy prawa pracy;
 • Gospodarka oparta na wiedzy;
 • Kadry i płace;
 • Podstawy kierowania zespołami pracowniczymi;
 • Systemy motywacyjne;
 • Zarządzanie konfliktem;
 • Rekrutacja i dobór kadr.

Perspektywy zatrudnienia

 • kadra zarządzająca działami HR;
 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi odpowiedzialny za określanie ścieżek kariery;
 • specjalista ds. rekrutacji odpowiedzialny za cały proces zatrudniania pracowników;
 • menedżer ds. szkoleń i rozwoju, który odpowiada za organizację i prowadzenie szkoleń;
 • referent biura pośrednictwa zatrudnienia;
 • samodzielny pracownik ds. płac;
 • pełnomocnik zarządów przedsiębiorstw ds. zasobów ludzkich;
 • samodzielny przedsiębiorca jako tzw. "headhunter";
 • specjalista w działach personalnych jednostek administracji publicznej; organach samorządu terytorialnego etc.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł