Toruń

Studia dualne
Studia dualne pozwalają na łączenia tradycji akademickiej z potrzebami rynku pracy. Współpraca z wieloma przedsiębiorstwami w ramach regularnego kształcenia, jak i realizowanych projektów unijnych, konsekwentnie prowadzi do upraktycznienia kształcenia. Kolejnym krokiem tego procesu jest realizacja studiów dualnych.

Atuty studiów dualnych

Studia dualne łączą dotychczasowe dobre praktyki przygotowania i realizacji kształcenia, takie jak: konsultowanie programów kształcenia z przedstawicielami branży i zatrudnianie praktyków do prowadzenia zajęć. W ramach tego systemu studiów część zajęć może być realizowana w środowisku pracy (u partnerów Uczelni) lub środowisku zbliżonym do środowiska pracy. Umożliwia to praktyczne wykorzystanie zdobywanej wiedzy oraz nabycie umiejętności potrzebne na rynku pracy.

Studia komplementarne
Studia komplementarne są dla studenta kompromisem pomiędzy studiami zdalnymi a studiami realizowanymi w formie tradycyjnej. Komplementarny system studiów pozwala na wykorzystanie w procesie kształcenia metod i technik kształcenia na odległość, przy czym liczba godzin zajęć realizowanych za pomocą tych metod nie przekracza 50% godzin zajęć dydaktycznych.  Pomimo mocnego akcentu postawionego na kształcenie e-learningowe (nauczanie z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych pozwalające na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej), ponad połowa godzin zajęć realizowana jest w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim. W ramach tego systemu realizowane są 4 zjazdy w semestrze, a pozostałe zajęcia odbywają się z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania. Podczas zjazdów przeprowadzane są wszystkie zaliczenia i egzaminy.

Program Podwójnych Kwalifikacji
Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji (Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji), to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji, co wpłynie nie tylko na sytuację zawodową ludzi, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.

Uczelnia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów na studia oraz pracodawców, związków zawodowych, organizacji branżowych wprowadziła do oferty edukacyjnej od roku 2018/19 dwie ścieżki obszarów studiów dwukierunkowych:

Budownictwo
Inżynierskie 7 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Mechatronika
Inżynierskie 7 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Projektowanie użytkowe
Inżynierskie 7 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Fizjoterapia
Magisterskie 10 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę