Ełk

Studia komplementarne są dla studenta kompromisem pomiędzy studiami zdalnymi a studiami realizowanymi w formie tradycyjnej. Komplementarny system studiów pozwala na wykorzystanie w procesie kształcenia metod i technik kształcenia na odległość, przy czym liczba godzin zajęć realizowanych za pomocą tych metod nie przekracza 50% godzin zajęć dydaktycznych.  Pomimo mocnego akcentu postawionego na kształcenie e-learningowe (nauczanie z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych pozwalające na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej), ponad połowa godzin zajęć realizowana jest w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim. W ramach tego systemu realizowane są 4 zjazdy w semestrze, a pozostałe zajęcia odbywają się z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania. Podczas zjazdów przeprowadzane są wszystkie zaliczenia i egzaminy.

Studia zdalne kładą nacisk na wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość, pozwalając studentowi na elastyczne dostosowanie studiów do obowiązków zawodowych i rodzinnych, nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na wybranym kierunku. Studia zdalne ograniczają do minimum liczbę zajęć organizowanych w siedzibie Uczelni. Ważnym elementem tego systemu jest motywacja słuchacza do pracy samodzielnej, z użyciem narzędzi dostarczanych przez wykładowców: skryptów, prezentacji, self-testów. Połączenie tych elementów: zajęć, zaliczeń i egzaminów przeprowadzanych w siedzibie Uczelni, nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość oraz  motywacji studenta umożliwia realizację studiów z zachowaniem wysokiej jakości kształcenia. W ramach tego systemu studiów, w roku akademickim realizowanych jest 6 zjazdów w kontakcie bezpośrednim zamiast 18. W siedzibie Uczelni, poza zajęciami, odbywają się wszystkie zaliczenia i egzaminy oraz egzamin dyplomowy.

Uczelnia wychodząc naprzeciw potrzebom regionu, w oparciu o dotychczasową współpracę z instytucjami lokalnego rynku pracy przygotowała wniosek o nadanie uprawnienia do prowadzenia nowego kierunku studiów I stopnia o profilu praktycznym. W oczekiwaniu na decyzję MNiSW proponujemy kandydatom  udział  w specjalnie opracowanych nowych systemach studiów, w tym: studia zdalne, studia dualne oraz udział w Programie Podwójnych Kwalifikacji. Przygotowany wniosek na studia I stopnia na kierunku "pedagogika" wpisuje się właśnie w tę politykę Uczelni i jest w pełni dostosowany do zdiagnozowanych potrzeb studentów.

Psychopedagogika
Licencjackie 6 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Pedagogika senioralna
Magisterskie 4 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Usługi społeczne
Magisterskie 4 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Terapia zajęciowa
Magisterskie 4 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Ekonomia menedżerska
Magisterskie 4 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę