Hotelarstwo i gastronomia

Hotelarstwo i gastronomia

Licencjackie 6 SEMESTRÓW studia dualne

Cele kształcenia

Hotelarstwo i gastronomia to dwa z trzech najważniejszych filarów rozwoju branży turystycznej. Naszym celem w ramach obszaru jest wykształcenie wysokwalifikowanej, konkurencyjnej na rynku pracy kadry pracowników dla branży hotelarskiej i gastronomicznej.

Posiadając długoletnie doświadczenie na rynku edukacyjnym w zakresie turystyki naszym najważniejszym priorytetem jest przekazywanie umiejętności praktycznych oraz kształtowanie kreatywnego podejścia do pracy w zawodach i na stanowiskach związanych z branżą hotelarską i gastronomiczną.

Program studiów

Treści kształcenia zawarte w programach nauczania dotyczą zarówno tradycyjnych aspektów procesu świadczenia usług hotelarskich i gastronomicznych, jak również innowacyjnego podejścia do zaspokajania różnorodnych, szybko zmieniających się potrzeb turystów.

Dla upraktycznienia studiów tj. wyposażenia absolwenta w odpowiednie umiejętności niezbędne na współczesnym rynku hotelarskim i gastronomicznym uwzględniliśmy interdyscyplinarne przedmioty, np.: z zakresu promocji produktów turystycznych, marketingu miejsca, etyki zawodowej, postępowania z klientem, bezpieczeństwa pracy, negocjacji, nowoczesnych metod technik sprzedaży w tym aktywizacji sprzedaży z wykorzystaniem narzędzi komputerowych i internetu, a także z zakresu prawa, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji interpersonalnej.

W trakcie pierwszego roku studiów studenci realizują 5-dniowy obóz sportowy. Obóz składa się z 32h zajęć dydaktycznych i odbywa się w specjalnym zjeździe dla stacjonarnej i niestacjonarnej formy kształcenia.
W programie obozu zaplanowane są następujące formy rekreacji: wspinaczka, mega piłkarzyki, tenis ziemny, strzelectwo, łucznictwo, sporty motorowodne, żeglarstwo, sport ident, skimboard, wakeboard, mountboard, kolarstwo, windsurfing, tyrolka, kajakarstwo i inne współczesne formy rekreacji.

Wiedza

Zgodnie z przyjętymi efektami kształcenia absolwent studiów:

 • będzie dysponował wiedzą ogólną i praktyczną z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych, przyrodniczych, społecznych,
 • pozna ekonomiczne, prawne, kulturowe i socjologiczne uwarunkowania rozwoju współczesnych usług hotelarskich i gastronomicznych,
 • pozna i będzie umiał rozpoznać motywy podejmowania działalności hotelarsko- gastronomicznej, a także motywy realizacji potrzeb turystycznych i rekreacyjnych uwzględniając rolę branży hotelarskiej i gastronomicznej w ich zaspokajaniu,
 • będzie dysponował wiedzą z organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami hotelarskimi i  gastronomicznymi,
 • posiądzie pogłębioną wiedzę dotyczącą usług turystycznych,
 • posiądzie wiedzę na temat funkcjonowania hotelarstwa i gastronomii w gospodarce turystycznej, wymogów sanitarno-higienicznych, gospodarki magazynowej, obsługi konsumenta oraz marketingu specyficznego dla hotelarstwa i gastronomii,
 • pozna współczesne uwarunkowania i trendy rozwoju hotelarstwa i gastronomii w Polsce i na świecie oraz będzie umiał wykorzystać tę wiedzę do analizy i kierunkowania działań.

Umiejętności

Absolwent w zakresie umiejętności będzie potrafił:

 • ocenić jakość wybranych produktów, usług i systemów stosowanych w turystyce i hotelarstwie,
 • dokonać oceny atrakcyjności potencjału turystycznego, zaproponować produkty i metody ich promocji,
 • wskazać, zweryfikować i zaprojektować etapy procesu zarządzania i także podstawowe procedury, zasoby materialne i ludzkie w turystyce i hotelarstwie,
 • świadczuć usługi hotelarskie i gastronomiczne,
 • organizować, nadzorować i kierować pracą podległego personelu (np. obsługi klienta w hotelu, obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych, organizacji i technologii produkcji w otwartych i zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego, itp.).

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Podstawy Spa & Wellness
 •     Organizacja pracy w hotelarstwie
 •     Żywienie człowieka
 •     Wyposażenie techniczne hotelu
 •     Systemy i łańcuchy hotelowe
 •     Obsługa konsumenta w gastronomii
 •     Towaroznawstwo spożywcze
 •     Marketing usług hotelarskich
 •     Rozwiązania IT w hotelarstwie
 •     Technologia gastronomiczna
 •     Systematyka w hotelarstwie z elementami prawa
 •     Rynek i produkt hotelarski
 •     Kultura kulinarna regionów turystycznych

Przygotowanie praktyczne

Zgodnie z profilem kształcenia program wyższych studiów zawodowych (profil praktyczny) kładzie szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne studentów do pracy zawodowej. Cel ten realizowany jest poprzez:

 •     zajęcia z nauczycielami z doświadczeniem w danej branży,
 •     spotkania z ekspertami, organizację wydarzeń branżowych,
 •     możliwość certyfikowania określonych kompetencji, ćwiczenia projektowe i laboratoryjne (w salach bogato wyposażonych w profesjonalną aparaturę),
 •     obligatoryjne praktyki zawodowe.

Perspektywy zatrudnienia

Dwie najważniejsze branże turystyki Hotelarstwo i gastronomia w relacji do innych działalności gospodarczych odznaczają się na całym rynku europejskim wyjątkowo wysoką dynamiką wzrostu. Utrzymująca się koniunktura wzrostowa wpływa zatem na powstanie stałego zapotrzebowania na kadrę pracowników-specjalistów. Badania marketingowe w UE wskazują, że wysoko jakościowe usługi hotelarskie oraz żywieniowe w branży turystycznej odgrywają pierwszoplanową rolę w kreacji produktów turystycznych oraz stanowią najczęściej podstawę promocji marki turystycznej regionów i miejscowości turystycznych. Wielu turystów podejmuje decyzje o ponownym zakupie produktów turystycznych w danej destynacji doceniając nie tylko wygody wysokostandardowego zakwaterowania, ale także walory smakowe dobrej kuchni (często kulinariów stanowiących dziedzictwo narodowej kuchni).

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia ma realną możliwość pracy na jednym z licznych i jednocześnie dających szanse dalszej kariery, stanowisk pracy związanych z usługami hotelarskimi i żywieniowymi.

Wybrane miejsca i stanowiska pracy:

 •         hotele i inne obiekty świadczące usługi hotelarskie,
 •         obiekty żywienia zbiorowego,
 •         obiekty usługo - cateringowe,
 •         przedsiębiorstwa gastronomiczne (restauracje, mała gastronomia),
 •         samodzielne przedsiębiorstwa gastronomiczne.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł