Automatyka pomiarowa

Automatyka pomiarowa

Magisterskie 3 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Wspólną cechą wszystkich, współczesnych maszyn i urządzeń technicznych jest wysoki stopień automatyzacji, który umożliwia uzyskanie dużej dokładności i powtarzalności produkcji. Konsekwencją takiego podejścia w konstruowaniu urządzeń jest konieczność stosowania dużej ilości czujników i przetworników wielkości fizycznych, takich jak temperatura, natężenie oświetlania, położenie na sygnały analogowe i cyfrowe, które mogą być wykorzystane przez układy sterowania. Z tego wynika, że praca na stanowiskach związanych z konstrukcją maszyn i urządzeń wymaga rozbudowanej wiedzy z zakresu metrologii, przetwarzania sygnałów, metod sterowania, a nawet sztucznej inteligencji.Celem kształcenia w obszarze automatyki pomiarowej jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach związanych projektowaniem układów kontrolno-pomiarowych nowoczesnych urządzeń technicznych. Dodatkowo osoba taka będzie wyposażona w wiedzę, która pozwala na nadzorowanie pracy takich urządzeń oraz projektowanie i optymalizację całych linii technologicznych. Istotnym obszarem kompetencji będzie także umiejętność wykorzystywania gotowych rozwiązań do samodzielnego projektowania oraz konstruowania rozproszonych systemów pomiarowych. Aby przygotować absolwenta tej specjalności do podjęcia pracy naukowej w dziedzinie metrologii, wprowadzone zostaną również elementy kształcenia w zakresie pomiarów laboratoryjnych.

Wiedza

Absolwent będzie posiadał wiedzę w zakresie szeroko rozumianej mechatroniki, w szczególności będzie to wiedza z zakresu:

 • zaawansowanych metod sterowania
 • nowoczesnych metod pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
 • budowy układów i systemów kontrolno-pomiarowych
 • integracji czujników i sieci czujników z obiektami technicznymi
 • prowadzenia procesu pomiarowego zgodnie z normami i innymi przepisami
 • metodologii badań naukowych, w tym badań eksperymentalnych w dziedzinie mechatroniki i umiejętności stosowania właściwych metod i technik badawczych
 • realizacji wszystkich etapów cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w szczególności modelowania, prototypowania i testowania komponentów mechanicznych, elektronicznych w tym systemów wbudowanych i informatycznych

Umiejętności

Efekty kształcenia założone dla studiów II stopnia wiążą się z koniecznością wykształcenia umiejętności umożliwiających absolwentom podjęcie samodzielnej i twórczej pracy zawodowej, kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia i samodzielnego podnoszeni kwalifikacji.  Założone efekty kształcenia wiążą się z ukształtowaniem szeregu umiejętności, a w szczególności:

 • projektowania złożonych układów  na potrzeby układów sterowania, w szczególności sterowania napędem, układów diagnostyki i metrologii
 • wykorzystanie programowania układów mikroprocesorowych na potrzeby realizacji układów sterowania
 • stosowania w praktyce układów programowalnych, w szczególności PLC i procesorów sygnałowych
 • projektowania i ewaluacji oprogramowania w zakresie, jaki mieści się w inżynierii oprogramowania robotów i interfejsów urządzeń mechatronicznych
 • samodzielnego rozwiązywania typowych oraz niestandardowych problemów zawodowych w dziedzinie mechatroniki
 • pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, dokonywania właściwej ich interpretacji, integracji i krytycznej oceny jakości i przydatności informacji
 • organizacji pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów projektowych

Ważnymi aspektami są także:

 • uświadomienie konieczności oraz rozwinięcie umiejętności ustawicznego kształcenia oraz rozwoju zawodowego
 • przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia i pracy naukowej

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • Sterowanie i akwizycja danych
 • Modelowanie sygnałów i systemów
 • Sztuczna inteligencja w przetwarzaniu sygnałów
 • Projektowanie układów pomiarowych
 • Sensory i systemy pomiarowe
 • Systemy wbudowane

Perspektywy zatrudnienia

W ramach programu studiów zawarte są treści, kształcenia które w pewnym zakresie przygotowują do uzyskania uprawnień projektowych lub instalacyjnych w zakresie elektryki, mechaniki, informatyki. Absolwent może zdobyć uprawnienia w wyżej wymienionym zakresie po ukończeniu odpowiednich kursów i zdaniu egzaminów.

Obszar potencjalnego zatrudnienia absolwentów studiów drugiego stopnia jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Absolwenci tego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w wielu firmach związanych z branżami technicznymi. Liczne kampanie społeczne, promujące techniczne kierunki studiów ukazują, że obecnie jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu nauk technicznych. Współczesne rozwiązania techniczne coraz częściej wykorzystują wiedzę z pogranicza mechaniki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji. Dobrze wykształcony absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Mechatronika wpasowuje się ze swoimi kompetencjami w to zapotrzebowanie.

Zakres przedsiębiorstw i instytucji, w których absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jest bardzo szeroki. Jako przykłady można wymienić:

 • instytuty naukowo-badawcze, ośrodki rozwojowe, w tym działy rozwoju i działy badawcze w przedsiębiorstwach, firmach produkcyjnych i konstrukcyjnych;
 • firmy działające na potrzeby branży motoryzacyjnej, sprzętu AGD, sprzętu medycznego;
 • przemysł lotniczy, narzędziowy oraz tak zwany przemysł ciężki;
 • stacje diagnostyczne, serwisy techniczne różnych branż;
 • instytucje i przedsiębiorstwa, które z racji charakteru swojej działalności korzystają z zaawansowanych rozwiązań technicznych;
 • jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych;
 • firmy działające w branżach nowoczesnych technologii.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł