Mechatronika

Mechatronika

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie kadr inżynierskich posiadających kompetencje niezbędne do zaistnienia i funkcjonowania na współczesnym rynku pracy, posiadających obszerną wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji złożonych urządzeń mechanicznych i automatyki stosowanej w przemyśle. Zdobyte podczas studiów wiadomości oraz nabyte i ukształtowane umiejętności powinny umożliwić absolwentowi uzyskanie pracy w zmieniających się warunkach gospodarki, nastawionej na rozwój i dopasowanie się do potrzeb wyrażanych przez klientów oraz przygotowanie do nadążania za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy wymagającym od kandydata do zatrudnienia wiedzy z wielu dziedzin nauki pokrywającej obszary od mechaniki aż po aspekty zastosowania systemów informatycznych w technice.

Program studiów

Został zbudowany na bazie wybranych zagadnień z dziedziny nauk technicznych w dyscyplinach takich jak: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, informatyka, elektrotechnika, elektronika. Studiując mechatronikę student zdobywa wiedzę i kształtuje swoje umiejętności w sposób interdyscyplinarny, co pozwala na osiągnięcie efektów kształcenia adekwatnych do aktualnych potrzeb rynku pracy. Podstawowe kształcenie kierunkowe obejmuje przedmioty, które są niezbędne do zdobycia ogólnego wykształcenia inżynierskiego, a zatem zdobycia wiedzy i ukształtowania umiejętności niezbędnych na praktycznie każdych stanowiskach pracy w zawodach inżynierskich. Kształcenie to również pokrywa podstawy z wymienionych wyżej dyscyplin nauk technicznych. Kształcenie obszarowe odpowiada poszerzeniu zdobytej wiedzy oraz ukształtowaniu dodatkowych umiejętności charakterystycznych dla wykonywania zawodu inżyniera mechatronika. Ogólna wiedza oraz umiejętności są uzupełniane o te aspekty, z którymi z największym prawdopodobieństwem będzie spotykał się absolwent interdyscyplinarnego obszaru studiów jakim jest mechatronika.

Wiedza

Absolwent posiądzie wiedzę specjalistyczną oraz ogólną z zakresu mechatroniki, która pozwoli mu na dalsze kształcenie w wybranych obszarach związanych z obszarami działań inżynierskich. Właściwe przygotowanie studenta do podjęcia pracy w dziedzinie mechatroniki z jednej strony oznacza konieczność przekazania wiedzy i ukształtowania umiejętności w wielu obszarach, a z drugiej wymusza wyróżnienie w procesie kształcenia pewnych specjalności związanych ze szczególnymi kompetencjami charakterystycznymi dla wybranych obszarów wiedzy inżynierskiej takich jak: projektowanie z zastosowaniem komputerowych systemów wspomagania, stosowanie wyspecjalizowanych metod metrologii czy też umiejętność zastosowania wybranych technik informatycznych w automatyzacji procesów przemysłowych. Realizacja tego celu odbywa się poprzez:

 • przekazanie wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, elektrotechniki i elektroniki, podstaw konstrukcji maszyn, grafiki inżynierskiej, systemów CAD/CAM i CAE, inżynierii materiałowej metrologii, sztucznej inteligencji, inżynierii wytwarzania, podstaw i zasad eksploatacji maszyn i urządzeń,
 • przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej w obszarach związanych z mechatroniką, w tym regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, prawa autorskiego i własności intelektualnej, zasad ekonomicznych realizacji projektów inżynierskich, zasad i systemów zarządzania jakością, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Student w toku studiów uzyska wiedzę w zakresie:

 • budowy i zasad działania robotów,
 • zasad prowadzenia projektów inżynierskich,
 • budowy, zasady działania, programowania i łączenia z obiektem programowalnych sterowników logicznych (PLC),
 • sensorów oraz dokonywania pomiarów wielkości nieelektrycznych,
 • działania urządzeń mobilnych oraz przygotowania oprogramowania pracującego pod kontrolą systemów Android i iOS,
 • budowy oraz wykorzystania systemów operacyjnych czasu rzeczywistego,
 • struktur, algorytmów działania oraz zasad projektowania systemów sterowania maszyn i urządzeń,
 • elementów i podzespołów wykorzystywanych do budowy systemów sterowania,
 • energoelektroniki oraz wytwarzania energii elektrycznej,
 • interfejsów komunikacyjnych wykorzystywanych w mechatronice,
 • wykorzystania metod numerycznych w mechatronice,
 • wykorzystania nanomateriałów w nowoczesnych konstrukcjach,
 • budowy, metodyki oceny niezawodności oraz znajomości przepisów i norm dotyczących wybranych układów mechatronicznych,
 • zasad eksploatacji maszyn i urządzeń.

Umiejętności

Student w toku studiów uzyska umiejętności:

 • właściwego zastosowania oraz korzystania z odpowiednich do danego problemu narzędzi i technik pracy inżyniera,
 • korzystania oraz pozyskiwania informacji z dokumentacji technicznej, literatury i specjalistycznych baz danych w języku polskim i angielskim,
 • samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich, pracy w międzynarodowym zespole projektowym, a także przygotowania i prezentacji zagadnień w obszarach związanych z nowoczesnymi technikami stosowanymi w mechatronice i obszarach jej pokrewnych. 

Studenci kierunku Mechatronika, mogą otrzymać po czwartym semestrze studiów certyfikat ukończenia "Kursu programowanie", niezależnie od wybranego obszaru studiów, pod warunkiem zaliczenia dwóch dodatkowych przedmiotów (odpłatnie). Certyfikat ten jest dokumentem potwierdzającym ich kwalifikacje w zakresie programowania w języku C#. Studenci, jeszcze przed ukończeniem studiów, legitymując się tym certyfikatem, mogą poszukiwać pracę i ubiegać się o stanowisko "programista" w firmach informatycznych

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Projektowanie układów sterowania
 • Przekształtniki i źródła energii elektrycznej
 • Systemy operacyjne czasu rzeczywistego
 • Podstawy nanotechnologii
 • Elementy urządzeń i systemów sterowania
 • Programowanie urządzeń mobilnych
 • Miernictwo wielkości nieelektrycznych
 • Metody numeryczne
 • Robotyka
 • Interfejsy komunikacyjne
 • Programowalne Sterowniki Logiczne
 • Podstawy eksploatacji maszyn
 • Niezawodność i diagnostyka układów mechatronicznych

Perspektywy zatrudnienia

Wszystkie współcześnie projektowane oraz produkowane maszyny i urządzenia techniczne są wyposażone w system sterowania. Na rynku funkcjonują firmy, których obszar działalnosci jest skoncentrowany wyłącznie na projektowaniu i budowaniu układów regulacji automatycznej, które następnie w formie gotowego produktu bądź projektu sprzedają producentom maszyn. Każde przedsiębiorstwo produkcyjne potrzebuje co najmniej jednego inżyniera, którego zadaniem będzie bieżąca obsługa i utrzymanie sprawności technicznej maszyn i systemów produkcyjnych znajdujących się na terenie zakładu. Stopień automatyzacji procesów produkcyjnych nieustannie rośnie, co wymusza wzrost zapotrzebowania na kadrę inżynierską. Wszystko to oznacza, że dobry inżynier specjalizujący się w obszarze techniki związanym z automatyką i sterowaniem bardzo długo nie będzie musiał obawiać się o brak zatrudnienia.

Przewidywane sektory zatrudnienia, miejsca i stanowiska pracy:

 • firmy zajmujące się instalacją, projektowaniem i konstruowaniem układów i systemów mechatronicznych,
 • przemysł maszynowym,
 • firmy zajmujące się budową środków transportu,
 • firmy z branży elektronicznej,
 • firmy konstrukcyjne zajmujące się wytwarzaniem detali z tworzyw sztucznych oraz metali.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12425 zł375 zł425 zł485 zł
10485 zł430 zł485 zł560 zł580 zł
41 175 zł1 050 zł1 175 zł1 350 zł1 400 zł
22 300 zł2 050 zł2 300 zł2 675 zł2 775 zł
14 400 zł3 900 zł4 400 zł5 100 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12425 zł375 zł425 zł485 zł
10485 zł430 zł485 zł560 zł580 zł
41 175 zł1 050 zł1 175 zł1 350 zł1 400 zł
22 300 zł2 050 zł2 300 zł2 675 zł2 775 zł
14 400 zł3 900 zł4 400 zł5 100 zł