Inżynieria środowiska II stopień

Inżynieria środowiska II stopień

Magisterskie 3 SEMESTRÓW

Inżynieria środowiska II stopnia, studia magisterskie - w przygotowaniu

Inżynieria środowiska II stopnia, studia magisterskie

Oferujemy 1,5 - letnie studia o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Studia magisterskie o profilu praktycznym to doskonały wybór dla absolwentów studiów pierwszego stopnia.
Tytuł magistra na kierunku inżynieria środowiska podnosi rangę absolwenta i zwiększa jego wartość na rynku pracy. Pierwszy tytuł naukowy stają się przepustką do znacznie lepszych ofert pracy, a co za tym idzie – wyższego wynagrodzenia. Studia kładą nacisk na praktyczny aspekt analizowania problemów naukowych z sektora inżynierii środowiska.

Stopień studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny (do wyboru)
Otrzymywany tytuł: magister inżynier
Pozostałe obszary: Sieci i instalacje sanitarne, Odnawialne źródła energii

Sieci i Instalacje Sanitarne

Obszar studiów Sieci i instalacje sanitarne

Głównym celem edukacji na studiach II stopnia w obszarze Sieci i Instalacje Sanitarne jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji systemów i urządzeń grzewczych, ciepłowniczych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych, wodnych, gazowych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz specjalnych instalacji przemysłowych i zdrowotnych. Zakres kształcenia obejmuje również projektowanie i eksploatację sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, zbiorników retencyjnych oraz instalacji do ujmowania, oczyszczania i dystrybucji wody oraz usuwania i oczyszczania ścieków.

Wykaz wybranych przedmiotów realizowanych w ramach specjalności:

 • Instalacje HVAC
 • Instalacje przemysłowe
 • Sieci i instalacje gazowe
 • Sieci i instalacje wodociągowe
 • Niekonwencjonalne systemy kanalizacji
 • Technologia ścieków
 • Technologia wody
 • Instalacje gazów medycznych

Uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może ubiegać się o uzyskanie państwowych uprawnień budowlanych: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.

Perspektywy zatrudnienia

Miejsca pracy dla Absolwentów to:

 • Biura projektów i przedsiębiorstwa zajmujące się wykonawstwem i/lub eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych,
 • Przedsiębiorstwa komunalne, energetyki cieplnej i branży gazowniczej,
 • Administracja samorządowa i rządowa,
 • Ośrodki badawcze,
 • Własna działalność gospodarcza.

Odnawialne Źródła Energii

Obszar studiów Odnawialne źródła energii

Głównym celem edukacji na studiach II stopnia w obszarze Odnawialne Źródła Energii jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających zaawansowaną wiedzę z zakresu systemów i instalacji odnawialnych źródeł energii opartych na pozyskiwaniu energii elektrycznej ze słońca, wody i wiatru oraz energii cieplnej z biomasy, pomp ciepła i geotermii, rozszerzonych o systemy ciepłownicze, chłodnicze, gazowe, przesyłowe, sanitarne, bezpieczeństwa pożarowego.

Wykaz wybranych przedmiotów realizowanych w ramach specjalności:

 • Instalacje solarne i fotowoltaiczne,
 • Kotłownie na biomasę,
 • Alternatywne źródło energii,
 • Automatyka i sterowanie w OZE,
 • Biogazownie,
 • Instalacje termicznego przekształcania odpadów (ITPO),
 • Ocena oddziaływania na środowisko instalacji OZE,
 • Zagospodarowanie ciepła odpadowego,
 • Finasowanie przedsięwzięć odnawialnych źródeł energii.

Uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może ubiegać się o uzyskanie państwowych uprawnień budowlanych: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.

Perspektywy zatrudnienia

Miejsca pracy dla Absolwentów to:

 • Biura projektów i przedsiębiorstwa zajmujące się wykonawstwem i/lub eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych,
 • Przedsiębiorstwa komunalne, energetyki cieplnej i branży gazowniczej,
 • Administracja samorządowa i rządowa,
 • Ośrodki badawcze,
 • Własna działalność gospodarcza.