Przyjęcie na wyższy semestr/ Przeniesienie z innej uczelni

Na drugi lub wyższe semestry studiów może zostać przyjęta osoba, która w innej uczelni o podobnym profilu kształcenia uzyskała zaliczenie semestru odpowiednio niższego oraz wypełniła wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.

Rekrutacja na studia z uwzględnieniem zaliczonych w toku studiów punktów ECTS prowadzona przez WSG następują na podstawie podania kandydata z załączoną kartą przebiegu studiów, w której kandydat pobierał studia.

O przyjęciu kandydata decyduje Rektor, określając semestr studiów, na który kandydat został przeniesiony. Dziekan przygotowuje wykaz ewentualnych efektów uczenia się i terminy ich uzupełnienia.

Na podstawie tych decyzji kandydat zawiera umowę o studia i dokonuje opłaty wpisowej w wysokości 350 zł.

W przypadku konieczności uzupełnienia efektów uczenia się student wnosi jednorazową opłatę dodatkową w wysokości 300 złotych w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o studia. Ilość miejsc w ramach rekrutacji na drugi i wyższe semestry studiów jest ograniczona. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Niedopełnienie terminu uzupełnienia efektór uczenia się skutkuje skreśleniem studenta z listy studentów lub powoduje konieczność powtarzania semestru, podczas którego realizowane są zajęcia będące przedmiotem uzupełnienia.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na wyższy semestr studiów/przeniesienie z innej uczelni powinien złożyć w Biurze Rekrutacji następujące dokumenty: