Ważne informacje

DECYZJA

Kandydat otrzymuje elektroniczną decyzje o przyjęciu na studia, w ciągu 3 dni od daty zarejestrowania przez pracownika rekrutacji wpływu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł. na konto Uczelni. Decyzje te będą wysyłane drogą elektroniczną na konto kandydata w Wirtualnej Rekrutacji oraz na podany adres e-mail.

W przypadku rezygnacji ze studiów przed podpisaniem umowy o studia dokumenty należy odebrać w Biurze Rekrutacji osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną.

PODPISANIE UMOWY O STUDIA

Informacje o terminie podpisania umowy o studia Kandydat otrzyma w systemie Wirtualnej Rekrutacji - iSAPS oraz na podany adres e-mail, po pozytywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Podpisując umowę Student deklaruje tryb płatności za naukę wg harmonogramu - czesne

Wzór pełnomocnictwa do podpisania umowy w imieniu Kandydata |doc|

Uwaga
W chwili podpisania umowy o studia Uczelnia musi posiadać komplet dokumentów Kandydata (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów z późn. zm.). W przeciwnym razie dokumenty Kandydata nie zostaną przekazane do Dziekanatu i tym samym nie uzyska on praw Studenta.

ZAŚWIADCZENIA

W celu otrzymania zaświadczenia (np. do ZUS) Kandydat proszony jest o telefoniczny, e-mailowy kontakt z Biurem Rekrutacji bądź Punktem Rekrutacyjnym uczelni.
Wysyłka zaświadczenia nastąpi w ciągu 2 dni (roboczych) od momentu złożenia zamówienia w Biurze Rekrutacji bądź w Punkcie Rekrutacyjnym z zastrzeżeniem, że dane kandydata znajdują się w bazie rekrutacyjnej.

Uwaga

Po złożeniu dokumentów Kandydat może otrzymać zaświadczenie potwierdzające złożenie dokumentów wystawiane przez Biuro Rekrutacji. Po podpisaniu umowy Student może otrzymać zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia wystawiane przez Biuro Rekrutacji.

INFORMACJA DLA STUDENTA

Przed rozpoczęciem roku akademickiego każdy Kandydat, który podpisał umowę o studia zostanie poinformowany w systemie ISAPS o spotkaniu organizacyjnym, rozpoczęciu zajęć dydaktycznych, inauguracji roku itp.

Każdy Student posiada konto studenckie w systemie ISAPS-Dziekanat (login i hasło do konta ustala w procesie rekrutacji zakładając konto w Wirtualnej Rekrutacji).

Obowiązkiem Studenta jest sprawdzanie informacji przesyłanych na to konto iSAPS stanowi główne źródło informacji wysyłanych przez wszystkie jednostki uczelni m.in. dziekańskich (więcej informacji w Informatorze dla I roku).

Zapraszamy na stronę www.student.wsg.byd.pl

SYSTEMY STUDIÓW 

W polskim systemie szkolnictwa wyższego studia są realizowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Określają one poziom i nakład samodzielnej pracy studenta. Nasza Uczelnia proponuje te formy w różnych systemach organizacji studiów, dopasowanych do możliwości i oczekiwań Kandydatów. Poza tradycyjnymi systemami dziennym i zaocznym, proponujemy inne elastyczne rozwiązania, takie jak: studia komplementarne oraz wieczorowe dostosowane do specyfiki poszczególnych obszarów studiów - będące wynikiem konsultacji ze studentami. Ponadto, uwzględniając nowoczesne technologie edukacyjne, proponujemy studia zdalne, adresowane do osób mieszkających i pracujących w znacznej odległości od naszych Wydziałów Zamiejscowych, w szczególności za granicą. W przypadku niektórych obszarów studiów zamawianych, WSG koreluje też rozkład zajęć z systemem praktyk studenckich i płatnych staży.

Szczegółowe informacje na www.ksztalcenie.byd.pl