Psychologia społeczna

Psychologia społeczna

Licencjackie 6 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość studia dualne

Cele kształcenia

Absolwent kierunku Psychologia Społeczna ma dogłębne zrozumienie procesów społecznych, interakcji międzyludzkich i ich wpływu na jednostki oraz społeczeństwo jako całość. Podczas studiów, zdobywasz solidne podstawy teoretyczne i praktyczne w zakresie psychologii społecznej. Zapoznajesz się z różnymi teoriami i podejściami do analizy zachowań społecznych, co pozwala Ci spojrzeć na zjawiska społeczne z różnych perspektyw. Dodatkowo, jako absolwent studiów Psychologia Społeczna rozwijasz umiejętności analityczne, badawcze i interpersonalne, które są niezbędne w pracy z ludźmi i w prowadzeniu badań naukowych.

wiedza

Dzięki studiom posiądziesz umiejętność krytycznego myślenia i analizy danych, co pozwoli Ci na pogłębione zrozumienie procesów społecznych oraz na identyfikację ich implikacji i konsekwencji. Będziesz w stanie skutecznie identyfikować i analizować czynniki społeczne wpływające na jednostki i grupy społeczne, a także proponować rozwiązania i strategie rozwoju.

Jako Absolwent studiów Psychologia Społeczna posiadasz również silne umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Potrafisz skutecznie komunikować się z różnymi grupami społecznymi, zarówno w kontekście profesjonalnym, jak i osobistym. To okazja do zdobycia umiejętności słuchania, empatii i budowania pozytywnych relacji, co jest niezwykle istotne w pracy zawodowej, takiej jak doradztwo psychologiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi czy praca społeczna.

Ważną cechą absolwenta studiów Psychologia Społeczna jest również świadomość społeczna i etyczna. Absolwent zdaje sobie sprawę z wpływu kontekstu społecznego na jednostki i grupy, oraz ma świadomość odpowiedzialności za działania wobec społeczeństwa. Posiada umiejętność identyfikowania i rozwiązywania problemów społecznych, dążąc do poprawy jakości życia i dobrostanu ludzi.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent studiów Psychologia Społeczna posiada szerokie spektrum możliwości zatrudnienia w różnorodnych obszarach zawodowych. Poniżej przedstawiamy kilka szczegółowych miejsc, w których absolwent tych studiów może znaleźć zatrudnienie:

 1. Organizacje non-profit i instytucje badawcze: Absolwent może pracować w organizacjach non-profit, fundacjach lub instytucjach badawczych, które zajmują się analizą i rozwiązywaniem problemów społecznych. Może prowadzić badania społeczne, analizować dane, opracowywać raporty i rekomendacje dotyczące działań mających na celu poprawę społeczeństwa. Może również pracować nad programami rozwoju społecznego, takimi jak kampanie edukacyjne czy projekty skierowane na poprawę jakości życia w społecznościach lokalnych.
 2. Dział HR i zarządzanie zasobami ludzkimi: Absolwent może znaleźć zatrudnienie w dziale HR lub zarządzaniu zasobami ludzkimi, gdzie wykorzysta swoją wiedzę na temat zachowań społecznych i interakcji międzyludzkich. Będzie odpowiadał za rekrutację, selekcję i szkolenia pracowników, a także może prowadzić badania dotyczące motywacji i zadowolenia z pracy. Jego umiejętności komunikacyjne i interpersonalne będą nieocenione przy rozwiązywaniu konfliktów czy budowaniu pozytywnych relacji w miejscu pracy.
 3. Doradztwo psychologiczne i terapia: Absolwent może pracować jako doradca psychologiczny lub terapeuta, wspierając jednostki w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, problemami społecznymi czy konfliktami interpersonalnymi. Będzie stosował swoją wiedzę na temat psychologii społecznej, aby pomagać klientom zrozumieć i poprawić relacje międzyludzkie, rozwijać umiejętności społeczne i osiągać zdrowie psychiczne.
 4. Dział marketingu i badania rynku: Absolwent może pracować w dziale marketingu lub badania rynku, gdzie będzie analizować zachowania konsumenckie, identyfikować trendy społeczne i przeprowadzać badania rynkowe. Będzie wykorzystywał swoje umiejętności psychologiczne do zrozumienia preferencji i potrzeb klientów oraz opracowywania strategii marketingowych i komunikacyjnych.
 5. Administracja publiczna i samorządowa: Absolwent może znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej lub samorządowej, gdzie będzie pracować nad programami społecznymi, polityką społeczną i rozwojem społeczności lokalnych.

przykładowe przedmioty

 1. Psychologia społeczna: wprowadzenie do podstawowych teorii i koncepcji psychologii społecznej, badania społeczne, wpływ społeczny, postrzeganie społeczne, stereotypy i uprzedzenia, procesy społecznej identyfikacji.
 2. Metodologia badań społecznych: wprowadzenie do metod badawczych w psychologii społecznej, projektowanie badań, analiza danych, interpretacja wyników, etyka badań społecznych.
 3. Psychologia międzykulturowa: badanie wpływu kultury na zachowania społeczne, stereotypy kulturowe, komunikacja międzykulturowa, adaptacja społeczna w różnych kontekstach kulturowych.
 4. Psychologia grupy: dynamika grupy, podejmowanie decyzji grupowych, wpływ społeczny w grupach, konflikty i negocjacje grupowe, liderowanie w grupie.
 5. Psychologia poznawcza: postrzeganie, pamięć społeczna, myślenie społeczne, reprezentacje społeczne, procesy poznawcze w kontekście społecznym.
 6. Psychologia emocji: wpływ emocji na zachowania społeczne, rozpoznawanie emocji, regulacja emocji, wpływ emocji na podejmowanie decyzji i komunikację.
 7. Komunikacja międzyludzka: teorie komunikacji, język i komunikacja niewerbalna, komunikacja interpersonalna, komunikacja w grupach, bariery komunikacyjne.
 8. Psychologia konfliktu i negocjacji: teorie konfliktu, strategie rozwiązywania konfliktów, negocjacje, mediacje, rozwiązywanie problemów społecznych.
 9. Psychologia organizacji: psychologia pracy i motywacji, klimat organizacyjny, liderowanie, zarządzanie zespołem, komunikacja w organizacji.
 10. Psychologia zdrowia społecznego: wpływ społeczny na zdrowie i dobrostan, stres społeczny, wsparcie społeczne, zachowania zdrowotne, interwencje psychologiczne w zdrowiu społecznym.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12625 zł
10715 zł
41 725 zł
23 415 zł
16 500 zł