Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Koncepcja kształcenia na kierunku Inżynieria Mechatroniczna została przygotowana zgodnie z misją i strategią Uczelni ukierunkowaną na rozwój nowych kierunków i specjalności studiów, dostosowanych do regionalnego rynku pracy i zapotrzebowania społecznego. Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do kreatywnej pracy inżynierskiej w sferze praktycznych zastosowań automatyki i robotyki, mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, elektrotechniki, informatyki i inżynierii materiałowej do rozwiązywania problemów technicznych, występujących w przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych. Wykształcenie umiejętności integracji nabytej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych. Przygotowanie do pracy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących zagadnienia dotyczące konstrukcji, wytwarzania, sprzedaży, eksploatacji, diagnozowania i serwisowania systemów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Z kolei, oferta przedmiotów pozatechnicznych w ramach kierunku ma na celu poszerzyć horyzonty intelektualne studentów, a także wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności niezbędne dla każdego dobrze wykształconego człowieka, takie jak np. umiejętność posługiwania się językiem obcym (na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), znajomość problemów bezpieczeństwa pracy, etyki, marketingu czy ochrony środowiska.

W ramach obszaru Automatyka przemysłowa absolwent posiądzie wiedzę specjalistyczną w zakresie projektowania układów automatyki opartej na elementach i układach mechatronicznych. Uzyska umiejętności w zakresie projektowania oraz konstrukcji układów sterowania, programowania sterowników przemysłowych, sieci komputerowych i przemysłowych. Opanuje umiejętności związane z układami automatyki zarówno ciągłej, jak i dyskretnej, ze szczególnym uwzględnieniem technik sterowania komputerowego i systemów mikroprocesorowych.

Wiedza

W wymienionym obszarze studiów student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w inżynierskim zakresie:

 • pro­jek­towa­nia, real­iza­cji i eksploat­acji inteligent­nych sys­temów steru­ją­cych obiek­tami prze­mysłowymi,
 • tech­niki reg­u­lacji, infor­matyki, metrologii, elek­trotech­niki, elek­tron­iki, mechaniki i metod sztucznej inteligencji potrzebne do pro­jek­towa­nia oraz eksploat­acji układów automatyki,
 • zarządzania nadzorowaniem produkcji,
 • nowoczesnych systemów napędowych i sterowania.


Ponadto posiada podstawową wiedzę w zakresie:

 • matematyki, fizyki, informatyki,
 • zastosowania podstawowych materiałów inżynierskich, ich właściwości, technologii przetwarzania i projektowania materiałowego
 • budowy i zasadach działania systemów mechatronicznych,
 • mechaniki i wytrzymałości materiałów,
 • metod pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • budowy i zasadach działania maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • teorii sterowania i układów automatyki,
 • metod konstruowania, wytwarzania i diagnostyki stosowanych w inżynierii mechatronicznej,
 • podstawowe środowiska programistyczne stosujące języki wysokiego poziomu oraz zna zasady programowania strukturalnego i obiektowego,
 • rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej,
 • budowy i zasad działania robotów,
 • zasad prowadzenia projektów inżynierskich,
 • budowy, zasady działania, programowania i łączenia z obiektem programowalnych sterowników logicznych (PLC),
 • działania urządzeń mobilnych oraz przygotowania oprogramowania pracującego pod kontrolą systemów Android i iOS,
 • budowy oraz wykorzystania systemów operacyjnych czasu rzeczywistego,
 • energoelektroniki oraz wytwarzania energii elektrycznej,
 • interfejsów komunikacyjnych wykorzystywanych w mechatronice,
 • wykorzystania metod numerycznych w mechatronice,
 • wykorzystania nanomateriałów w nowoczesnych konstrukcjach,
 • budowy, metodyki oceny niezawodności oraz znajomości przepisów i norm dotyczących wybranych układów mechatronicznych,
 • zasad eksploatacji maszyn i urządzeń.

Umiejętności

Na studiach inżynierskich w obszarze Automatyka przemysłowa student uzyska gruntowne umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania nowoczesnych narzędzia informatycznych w projektowaniu układów sterowania, diagnostyki, wizualizacji i nadzoru różnorodnych procesów technologicznych,
 • korzystania ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego,
 • projektowania i realizacji systemów automatyki przemysłowej z wykorzystaniem mikrokontrolerów i sieci komputerowych,
 • anal­i­zy i pro­jek­towania sys­temów wbu­dowanych w sys­temach robo­t­yki, kon­strukc­jach pojazdów, naw­igacji i teleko­mu­nikacji, a także w elek­tron­ice domowej i użytkowej.

 Ponadto absolwent będzie posiadał umiejętność w zakresie:

 • wykorzystania poznanych metod i modeli matematycznych do analizy i projektowania elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,
 • korzystania z narzędzi analitycznych, symulacyjnych w projektowaniu urządzeń i systemów mechatronicznych oraz w projektowaniem procesu ich wytwarzania,
 • zaproponowania ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych i modeli elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • oceny przydatność nowych osiągnięć w zakresie materiałów, komponentów, metod projektowania i wytwarzania do projektowania lub wytwarzania urządzeń i systemów mechatronicznych, zawierających rozwiązania o charakterze innowacyjnym,
 • posługiwania się komputerowymi narzędziami wspomagania pracy inżyniera,
 • opracowania dokumentacji oraz przygotowania, przedstawienia i przeprowadzenia dyskusji na temat realizacji zadania
 • komunikowania i współpracy w wielodziedzinowym środowisku pracy,
 • realizowania projektów w zespołach studenckich, jak również zarządzania pracą takiego zespołu,
 • ciągłego doskonalenia i poszerzania wiedzy zawodowej.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Diagnostyka i monitorowanie układów automatyki,
 • Automatyzacja systemów i procesów produkcyjnych,
 • Sterowniki przemysłowe PLC,
 • Projektowanie urządzeń i elementów automatyki,
 • Analogowe i mikroprocesorowe urządzenia i elementy automatyki,
 • Automatyka procesów ciągłych i dyskretnych,
 • Programowanie (strukturalne i obiektowe),
 • Podstawy mechatroniki,
 • Mechanika techniczna ciała stałego,
 • Mechatronika techniczna,
 • Materiałoznawstwo,
 • Metrologia,
 • Grafika inżynierska i projektowanie wspomagane komputerowo,
 • Podstawy konstrukcji maszyn,
 • Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • Podstawy automatyki,
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń,
 • Inżynieria wytwarzania,
 • Miernictwo wielkości nieelektrycznych,
 • Programowalne sterowniki logiczne,
 • Automatyzacja procesów wytwarzania,
 • Robotyka,
 • Metody numeryczne,
 • Współczesne maszyny i napędy elektryczne,
 • Projektowanie układów sterowania,
 • Mechatronika pojazdów.

Perspektywy zatrudnienia

Studia na kierunku Inżynieria Mechatroniczna przygotowują inżynierów do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektujących urządzenia mechatroniczne oraz w zakresie eksploatacji urządzeń mechatronicznych. Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

Absolwenci obszaru  Automatyzacja przemysłowa są w szczególności przygotowani do pracy w:

 • utrzymywaniu ruchu układów automatyki w dowolnym nowoczesnym zakładzie przemysłowym,
 • przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wdrażaniem, modernizacją i kierowaniem zautomatyzowanymi systemami wytwarzania i montażu
 • firmach zajmujących się instalacją, projektowaniem i konstruowaniem układów i systemów mechatronicznych,
 • własnej działalność gospodarczej w zakresie zarówno projektowania i produkcji, jak i eksploatacji oraz serwisu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • przemyśle maszynowym,
 • biurach projektów (zajmujących się układami mechanicznymi lub mechatronicznymi),
 • firmach konsultingowych,
 • firmach zajmujących się budową środków transportu,
 • firmach z branży elektronicznej,
 • firmach konstrukcyjnych zajmujących się wytwarzaniem detali z tworzyw sztucznych oraz metali.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12610 zł
10700 zł
41 685 zł
23 335 zł
16 350 zł