Coaching Menedżerski

Coaching Menedżerski

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Cele kształcenia

Specjalność jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy dotyczącą wykształconych menedżerów zarówno w twarde kompetencje zarządcze, jak i wiedzę i umiejętności zarządzania ludźmi. Kompleksowo przygotowuje absolwentów do posługiwania się kompetencjami coacha w pracy:

 • menedżera na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla, umożliwiających kierowanie różnego rodzaju typami organizacji,
 • dziale HR,
 • prowadzonej własnej działalności gospodarczej w tym praktyki coachingowej (coach zewnętrzny).

Jednocześnie absolwent uzyska niezbędne godziny nauki, praktyki mentor coachingu /superwizji pozwalające na akredytacje w ICF lub/i IC.

Specjalność skierowana jest do kandydatów na studia, którzy ukończyli studia co najmniej pierwszego stopnia na kierunkach przypisanych do dyscyplin takich, jak: zarzadzanie, pedagogika, socjologia, ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach, psychologia, filozofia, nauki o zdrowiu  i chcą poszerzyć swoje kompetencje oraz zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Wiedza

Absolwent specjalności coaching menedżerski będzie posiadał wiedzę z zakresu:

 • dopasowania narzędzi i metod pracy do potrzeb klienta,
 • wykorzystania modeli coachingowych do prowadzenia coachingowych rozmów w roli menedżera, pracy z klientami reprezentującymi różne branże,
 • dopasowania narzędzi w osiąganiu zamierzonych celów, zarządzanie przez cele,
 • brania odpowiedzialności za swój rozwój,
 • pobudzania świadomości oraz rozwoju zawodowego i osobistego,
 • znajomości zasad kreowania i wzmacniania własnej przedsiębiorczości,
 • znajomości z zakresu coachingu oraz znajomości narzędzi przydatnych w pracy coacha,
 • emocji i motywacji pozwalającą na rozumienie siebie i innych,
 • rozumienia kompetencji coacha,
 • zarządzania sobą w czasie.

Umiejętności

Absolwent specjalności coaching menedżerski opanuje umiejętności:

 • elastyczności i zdolności do adaptacji,
 • otwartości na uczenie się i stały rozwój,
 • samodzielności,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • zaangażowania poprawnej samooceny,
 • rozumienia własnych mocnych stron i ograniczeń,
 • potrafi komunikować się skutecznie,
 • potrafi umiejętnie pracować w zespole,
 • potrafi współpracować z osobami z różnych środowisk lub branży biznesowych,
 • potrafi zachowywać się w sytuacjach kryzysowych oraz rozwiązywać konflikty,
 • potrafi założyć i rozwijać własną działalność gospodarczą,
 • samodzielnie i świadomie podejmuje decyzje,
 • świadomie kształtuje własną markę i buduje wizerunek przedsiębiorstwa,
 • prowadzi angażujące i motywujące rozmowy z pracownikami lub z klientami na zlecenie.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Wprowadzenie do coachingu
 • Komunikacja interpersonalna
 • Podstawy pracy coacha
 • Rozwój coacha – superwizja, mentor coaching
 • Kompetencje coacha w pracy menadżera

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci specjalności coaching menedżerski będą przygotowani do pracy jako:

 • menedżer coach - w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach jako menedżer wyposażony w kompetencje i narzędzia do pracy w zespołach pracowniczych i projektowych,
 • coach wewnętrzny - w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, jako specjalista do spraw rozwoju pracowników,
 • coach zewnętrzny - przygotowany do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług rozwojowych, branży coachingowej, świadcząc usługi na zlecenie w pracy z klientem indywidualnym oraz biznesowym zarówno w kraju, jak i za granicą,
 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach,
 • specjalista w firmach zajmujących się rekrutacją i pośrednictwem na rynku pracy,
 • specjalista w firmach zajmujących się szkoleniami i doradztwem zawodowym,
 • coach specjalizujący się w coachingu menedżerskim, biznesowym, kompetencyjnym, kariery, coachingowym stylu zarządzania, coachingowym stylu komunikowania,
 • doradca i analityk biznesowy,
 • specjalista ds. personalnych,
 • doradca procesów HR-owych,
 • trener biznesu,
 • specjalista do spraw rozwoju, mentoringu, poradnictwa psychologicznego w zakresie wsparcia w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych,
 • przedsiębiorca zakładający i prowadzący działalność gospodarczą do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12575 zł
10660 zł
41 590 zł
23 150 zł
16 000 zł