Ekonomia menedżerska - nabór zimowy

Ekonomia menedżerska - nabór zimowy

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Specjalność Ekonomia menedżerska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Studentów i zapotrzebowaniu rynku na pracowników posiadających umiejętności oraz kompetencje w zakresie podejmowania skutecznych decyzji w oparciu o terorię nauk ekonomicznych, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy formy zatrudnienia. Specjalność pozwala zapoznać się z najważniejszymi zasadami, a także mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej. W ramach obszaru planujemy kształcić przyszłych absolwentów – menedżerów - którzy wykorzystując praktyczne umiejętności staną się liderami w przedsiębiorstwach.

Program studiów

Program studiów obejmuje zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty kreowania skutecznego procesu decyzyjnego z uwzględnieniem najnowszych uwarunkowań podejmowania tychże decyzji menedżerskich z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych.

Efekty uczenia się dla kierunku "ekonomia" studiów drugiego stopnia znajdują się tutaj.

Wiedza

Absolwent zdobędzie wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa i podejmowania decyzji menedżerskich. Będzie przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, może być także zatrudniony jako menedżer w sektorze biznesu i administracji. Absolwent pozna praktyczne aspekty działalności przedsiębiorstwa, zasady prowadzenia działalności gospodarczej w aspekcie ekonomicznym, finansowym i praktycznym, reguły funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu, znaczenie i uwarunkowania lokalizacji firmy, sposoby finansowania działalności przedsiębiorstw, a także znaczenie innowacji i e-biznesu w prowadzeniu działalności gospodarczej. Będzie posiadał wiedzę o niezbędnych dla menedżera kompetencjach i sposobach podejmowania decyzji a ponadto będzie dysponował instrumentarium niezbędnym do zbudowania, realizacji i kontroli strategii przedsiębiorstwa.

 

Umiejętności

 
 

Studia na specjalności Ekonomia menedżerska pozwolą na zdobycie wiedzy koniecznej do kierowania organizacjami i podejmowania szeroko rozumianych decyzji gospodarczych. Kluczowymi kompetencjami i umiejętnościami nabytymi w toku studiów będą: 

 • zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji menedżerskich, planowanie działań rozwojowych oraz tworzenie i wdrażanie strategii przedsiębiorstwa z wykorzystaniem zaawansowanych technik i narzędzi badawczych, przewidując możliwe skutki tych działań;
 • rozumienie i analizowanie wybranych zjawisk społecznych i gospodarczych, z wykorzystaniem wybranych metod i selekcji informacji niezbędnych do podejmowanie trafnych decyzji w warunkach ryzyka i niepewności,
 • doskonalenie kompetencji związanych z funkcją menedżera;
 • rozpoznawanie, kreowanie i implementowanie rozwiązań innowacyjnych;
 • praca w zespole i przyjmowanie różnych ról z tym związanych.

Wybrane przedmioty

Plan studiów obejmuje poniżej wymienione przedmioty obszarowe spośród których zdecydowana większość realizowana jest w formie warsztatów, laboratoriów i ćwiczeń.

 • Badania marketingowe,
 • Controlling i analiza finansowa.
 • E-gospodarka;
 • Ekonomika sektora publicznego.
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność;
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu;
 • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie;
 • Zarządzanie rozwojem organizacji;

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach menedżerskich m.in. w:

 • przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych różnych branż,
 • firmach szkoleniowych,
 • instytucjach finansowych,
 • instytucjach otoczenia biznesu,
 • sektorze usług publicznych,
 •  urzędach administracji publicznej,
 • bankach, jak i organizacjach non-profit.

Absolwenci będą również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Harmonogram czesnego

DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12460 zł 575 zł
10528 zł 660 zł
41 272 zł 1 590 zł
22 520 zł 3 150 zł
14 800 zł 6 000 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12575 zł
10660 zł
41 590 zł
23 150 zł
16 000 zł