Ekonomia menedżerska

Ekonomia menedżerska

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Specjalność Ekonomia menedżerska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Studentów i zapotrzebowaniu rynku na pracowników posiadających umiejętności oraz kompetencje w zakresie podejmowania skutecznych decyzji w oparciu o terorię nauk ekonomicznych, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy formy zatrudnienia. Specjalność pozwala zapoznać się z najważniejszymi zasadami, a także mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej. W ramach obszaru planujemy kształcić przyszłych absolwentów – menedżerów - którzy wykorzystując praktyczne umiejętności staną się liderami w przedsiębiorstwach.

Program studiów

Program studiów obejmuje zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty kreowania skutecznego procesu decyzyjnego z uwzględnieniem najnowszych uwarunkowań podejmowania tychże decyzji menedżerskich z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych.

Efekty uczenia się dla kierunku "ekonomia" studiów drugiego stopnia znajdują się tutaj.

Wiedza

Absolwent zdobędzie wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa i podejmowania decyzji menedżerskich. Będzie przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, może być także zatrudniony jako menedżer w sektorze biznesu i administracji. Absolwent pozna praktyczne aspekty działalności przedsiębiorstwa, zasady prowadzenia działalności gospodarczej w aspekcie ekonomicznym, finansowym i praktycznym, reguły funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu, znaczenie i uwarunkowania lokalizacji firmy, sposoby finansowania działalności przedsiębiorstw, a także znaczenie innowacji i e-biznesu w prowadzeniu działalności gospodarczej. Będzie posiadał wiedzę o niezbędnych dla menedżera kompetencjach i sposobach podejmowania decyzji a ponadto będzie dysponował instrumentarium niezbędnym do zbudowania, realizacji i kontroli strategii przedsiębiorstwa.

 

Umiejętności

 
 

Studia na specjalności Ekonomia menedżerska pozwolą na zdobycie wiedzy koniecznej do kierowania organizacjami i podejmowania szeroko rozumianych decyzji gospodarczych. Kluczowymi kompetencjami i umiejętnościami nabytymi w toku studiów będą: 

 • zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji menedżerskich, planowanie działań rozwojowych oraz tworzenie i wdrażanie strategii przedsiębiorstwa z wykorzystaniem zaawansowanych technik i narzędzi badawczych, przewidując możliwe skutki tych działań;
 • rozumienie i analizowanie wybranych zjawisk społecznych i gospodarczych, z wykorzystaniem wybranych metod i selekcji informacji niezbędnych do podejmowanie trafnych decyzji w warunkach ryzyka i niepewności,
 • doskonalenie kompetencji związanych z funkcją menedżera;
 • rozpoznawanie, kreowanie i implementowanie rozwiązań innowacyjnych;
 • praca w zespole i przyjmowanie różnych ról z tym związanych.

Wybrane przedmioty

Plan studiów obejmuje poniżej wymienione przedmioty obszarowe spośród których zdecydowana większość realizowana jest w formie warsztatów, laboratoriów i ćwiczeń.

 • Badania marketingowe,
 • Controlling i analiza finansowa.
 • E-gospodarka;
 • Ekonomika sektora publicznego.
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność;
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu;
 • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie;
 • Zarządzanie rozwojem organizacji;

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach menedżerskich m.in. w:

 • przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych różnych branż,
 • firmach szkoleniowych,
 • instytucjach finansowych,
 • instytucjach otoczenia biznesu,
 • sektorze usług publicznych,
 •  urzędach administracji publicznej,
 • bankach, jak i organizacjach non-profit.

Absolwenci będą również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12540 zł
10620 zł
41 485 zł
22 940 zł
15 600 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12540 zł
10620 zł
41 485 zł
22 940 zł
15 600 zł